Osallisuuden edistäminen

Nainen seisoo saippukuplien keskellä

Yksilön tasolla osallisuus ilmenee kokemuksena, joka syntyy kun ihminen tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Yhteisössä osallisuus ilmenee jäsenten keskinäisenä arvostuksena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössään.  Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa mahdollisuuksien ja oikeuksien toteutumista sekä ihmisten keskinäistä vastavuoroisuutta. Politiikkatasolla osallisuudella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ihmisten osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Yhteiskunnan rakenteilla ja kuntien ja maakuntien palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla on tärkeä rooli osallisuuden edistämisessä.  Myös muut toimijat ovat tärkeitä osallisuuden vahvistamisessa, kuten koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset. Asukkaat, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat tulee ottaa mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Kansalaisten aktiivisuuden tukeminen ja yksilön oman toimijuuden vahvistaminen on osa osallisuuden edistämistä.

Tältä sivulta löydät tietoa heikoimmassa asemaassa olevien osallisuudesta, työelämäosallisuudesta, asukas- ja asiakasosallisuudesta, osallisuuden seurannasta ja osallisuusohjelmista.

Heikoimmassa asemassa olevien osallisuus

Osallisuutta edistäessä erityinen huomio tulisi kiinnittää kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ja syrjittyihin.

Lue lisää heikommassa asemassa olevien osallisuudesta

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio tukee Euroopan sosiaalirahaston hankkeita, joiden tavoitteena on parantaa erittäin heikkoa osallisuutta kokevien asemaan yhteiskunnassa.

Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio

Työelämäosallisuus

Jokaisella on oikeus työhön.  Työ on olennainen osa ihmisen identiteettiä, hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Työelämäosallisuuden edistämisellä tarkoitetaan yksilön työllistymisvalmiuksien edistämistä, kuntoutumista työmarkkinoille ja osallisuuteen sekä työmarkkinoiden toimintaan vaikuttamista. Yleisenä tavoitteena on edistää ja tukea työllistymistä, työhön paluuta ja työssä jatkamista.

Lue lisää työelämäosallisuudesta

Asukas- ja asiakasosallisuus

Maakunnan ja kunnan tehtävä on edistää asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa maakunnan tai kunnan toimintaan. Asiakasosallisuudella tarkoitetaan yleensä palvelujen käyttäjien osallistumista palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, tuottamiseen ja arviointiin omaa asiointia laajemmin. Oletuksena on, että kun asiakkaat osallistuvat palveluiden kehittämiseen, saadaan laadukkaampia ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavia palveluja.

Lue lisää asukas- ja asiakasosallisuudesta

Osallisuuden seuranta

Osallisuutta voidaan mitata toisaalta yksilön kokemuksena ja toisaalta järjestelmän tasolla: miten eri toiminnot ja palvelut onnistuvat edistämään osallisuutta.

Lue lisää osallisuuden seurannasta

Osallisuusohjelmat

Yhä useampi kunta on kirjannut osallisuuden edistämisen viralliseksi tavoitteekseen. Moni kunta on kirjannut tavoitteet erilliseen osallisuusohjelmaan tai -suunnitelmaan.
THL:n kartoitus: Osallisuuden edistäminen kuntien osallisuusohjelmissa

Miten hyvä osallisuusohjelma tehdään? Kokosimme työkaluja kunnissa ja alueilla tehtävän osallisuustyön johtamiseen ja koordinointiin.
Osallisuustyön johtaminen ja osallisuusohjelman teko