Hyvinvointijohtaminen

Ihmiset käsi kädessä

Hyvinvoivat ja terveet asukkaat ovat hyvinvoivan kunnan ja alueellisen yhteistyön perusta. Siksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pitäisi näkyä kunnan ja maakunnan kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa.

Hyvinvointijohtamiseen tarvitaan selkeä johtamisjärjestelmä ja selkeästi nimetyt vastuut. Ylin johto vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä kunnassa että maakunnassa.

Mitä lainsäädäntö sanoo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä?

Lainsäädännössä määritellään laajasti erilaisia tehtäviä, joiden avulla edistetään hyvinvointia ja terveyttä.

Lue lisää terveyden edistämistä koskevasta lainsäädännöstä

Strategia määrittää hyvinvointilinjaukset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kannattaa nostaa strategiseksi painopisteeksi. Strategiassa linjataan kunnan, hyvinvointialueen tai maakunnan liiton tahto ja keinot rakentaa hyvinvoivaa ja tervettä kuntaa, hyvinvointialuetta tai maakuntaa. 

Strategian pohjaksi tarvitaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä siitä, miten hyvin palvelujärjestelmä vastaa hyvinvoinnin haasteisiin.
Lue lisää tietolähteistä

Strategia näkyy konkreettisina tehtävinä talous- ja toimintasuunnitelmissa sekä toimi- ja tehtäväalojen suunnitelmissa.

Hyvinvointiryhmä vastaa toteutuksesta

Kunnan ja hyvinvointialueen tai maakunnan hyvinvointiryhmä edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen linjauksia käytännössä. Ryhmä koostuu eri toimialojen edustajista. Vastuutahona voi toimia myös johtoryhmä tai hallitus.

On hyvä, jos hyvinvointiryhmän puheenjohtajan lisäksi jotkut muutkin jäsenet kuuluvat kunnan tai alueen organisaatioiden johtoryhmään. Tämä varmistaa riittävän vahvan sitoutumisen hyvinvointityöhön.

Hyvinvointiryhmän lisäksi kunnassa tai hyvinvointialueella voi toimia hyvinvointikoordinaattori.
Lue lisää hyvinvointikoordinaattorin tehtävistä

Hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi käyttöön

Lain mukaan kuntien ja hyvinvointialueen täytyy laatia säännöllisin väliajoin hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Sen avulla seurataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 
Lue lisää hyvinvointikertomuksesta

Myös vaikutusten ennakkoarviointi on lakisääteistä sekä kunnissa että hyvinvointialueilla. Ennen keskeisten päätösten tekemistä arvioidaan, millaisia vaikutuksia niillä on eri ihmisryhmiin ja ympäristöön.
Lue lisää päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin tekemisestä

Asukas on osallinen, ei kohde

Kun hyvinvointia ja terveyttä edistetään, asukkaiden yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat tärkeitä tavoitteita.

  • Palveluiden pitää olla kaikkien saavutettavia ja asiakaslähtöisiä. 
  • Hallinnon täytyy edistää asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa ja osallistua kunnan ja hyvinvointialueen toimintaan. 
  • Kunnan ja hyvinvointialueen täytyy kuunnella asukkaiden mielipiteitä ja tiedottaa toiminnastaan.

Lue lisää osallisuuden edistämisestä