Suositus RAI-arviointivälineistön käyttöön iäkkäiden asiakasohjauksessa

RAI-kokonaisarviointi asiakasohjauksessa

Kokonaisarviointi tarkoittaa sitä, että vastataan RAI-arviointivälineen kaikkiin kysymyksiin. RAI-kokonaisarvioinnin avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen tunnistaa asiakkaan voimavarat sekä elämänlaatua rajoittavat toiminnalliset, lääketieteelliset ja sosiaaliset olosuhteet sekä niiden seurauksena syntyneet yksilölliset palvelutarpeet.

RAI-arviointivälineistön käyttöperiaatteiden mukaan kokonaisarviointi tehdään aina hoidon tai palvelun alkaessa. Vanhuspalvelulain (980/2012) 15a § 1 momentin mukaan hyvinvointialueen on käytettävä RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa, jos hän 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun ammattihenkilön alustavan arvion perusteella tarvitsee säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja hoitonsa ja huolenpitonsa turvaamiseksi.

Lain mukainen toiminta toteutuu, kun RAI-arviointi

 • toteutetaan kokonaisarviointina
 • tehdään ennen päätöstä säännöllisten palvelujen myöntämisestä.

Säännöllisiä palveluja edeltävä arviointi voidaan tehdä asiakasohjauksessa tai esimerkiksi kuntouttavan arviointijakson aikana.

RAI-arviointivälineet asiakasohjauksessa

Asiakasohjaukseen tarkoitettuja RAI-kokonaisarvioinnin välineitä ovat:

 • interRAI-CHA (Community Health Assessment) tarvittaessa täydennettynä soveltuvilla täydennysosilla
 • interRAI-CA (Contact Assessment) +HELSA© (sosiaalisten tilanteiden arviointi -täydennysosa)

Perustelut

RAI-kokonaisarviointi toteuttaa vanhuspalvelulain tavoitteita (HE 4/2020), joita ovat

 • arvioinnin yhtenäisyys ja kokonaisvaltaisuus
 • tiedon vertailukelpoisuus
 • asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluissa
 • palveluja koskeva tietopohja.

Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut, että RAI-arviointijärjestelmän käytössä sovelletaan RAI-arviointivälineistön käyttöperiaatteita. Tämä on todettu asiaa koskevassa hallituksen esityksessä (4/2020).

Asiakastyössä asiakkaan tilanteen järjestelmällinen tarkastelu useista eri näkökulmista tuo esille myös asiakkaan piilossa olevat tuen tarpeet ja voimavarat. RAI-kokonaisarviointi tekee näkyväksi myös asiakkaan saamat palvelut ja läheisavun.

Kun asiakkaiden RAI-arvioinnit tehdään yhtenäisesti kokonaisarviointina, saadaan myös tiedolla johtamiseen yhtenäistä ja kattavaa RAI-vertailutietoa. Tämä mahdollistaa luotettavan vertailun myös eri organisaatioiden ja hyvinvointialueiden välillä.

RAI-osittaisarviointi asiakasohjauksessa

Osittaisarviointi tarkoittaa toimintakyvyn arviointia tiettyä tarkoitusta varten valittujen RAI-mittareiden avulla. Osittaisarvioinnissa käytetään niitä kysymyksiä, joiden avulla saadaan muodostettua tarkasteluun valitut mittarit.

RAI-osittaisarviointeja voidaan tehdä asiakkaalle, kun arvioinnissa halutaan selvittää tai seurata

 • asiakkaan tiettyä ongelma-aluetta tai esimerkiksi kuntoutumisen edistymistä.
 • tarvetta asiakkaan laaja-alaiseen palvelutarpeiden arviointiin (alustava arvio).
 • tarkemmin säännöllisen palvelun myöntämisen perusteita esimerkiksi kuntoutusjaksolla.

Osittaisarvioinnilla ei voi korvata lain tarkoittamissa tilanteissa tehtävää kokonaisarviointia.

Lisätiedot

Suositus on valmisteltu THL:n ja STM:n yhteistyönä.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta HE 4/2020

RAI-välineistö

RAI-arviointi ja RAI-tiedon käyttö asiakastyössä

RAI-NEUVONTA

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)