RAI-välineistö

RAI-välineistö

RAI-välineistö muodostuu eri käyttöympäristöihin tarkoitetuista RAI-arviointivälineistä. 

RAI-arviointiväline on sote-ammattilaisen työkalu asiakkaan

 • toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin
 • hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan.

RAI-arviointivälineen sisältö

RAI-arviointivälineen muodostavat

 • arviointikäsikirja, joka sisältää RAI-arvioinnin periaatteet ja ohjeita RAI-arviointiin.
 • arviointilomake kysymyksineen ja vastausvaihtoehtoineen.
 • herätekäsikirja ja herätteet, jotka auttavat tunnistamaan asiakkaan vahvuuksia ja toimenpiteitä vaativia ongelmia.
 • RAI-mittarit, jotka ovat asiakkaan hoidon suunnittelun ja seurannan työväline.

InterRAI-välineet ovat perusrakenteeltaan ja ydinkysymyksiltään yhteneväisiä. Yhdenmukaisuus mahdollistaa RAI-arviointitietojen hyödyntämisen silloinkin, kun asiakas siirtyy palveluympäristöstä toiseen tai uusi arviointi tehdään toisella RAI-välineellä.

RAI-välineet ovat keskeisiltä sisällöiltään samanlaisia kaikissa RAI-välineistöä käyttävissä maissa. Maakohtaista vaihtelua voi kuitenkin olla esimerkiksi palvelujärjestelmään tai kansallisesti tärkeinä pidettäviin aiheisiin liittyvissä arviointikysymyksissä.

RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö asiakastyössä
RAI-järjestelmän mittareita

THL:n ylläpitämä RAI-välineistö Suomessa

THL noudattaa RAI-välineistön ylläpidossa interRAI-organisaation määrittelemiä periaatteita ja sopimuksia, mikä takaa tutkimukseen perustuvat ja asiakaslähtöiset arviointivälineet.

THL:n ylläpitämät RAI-arviointivälineet, jotka avattu tekstimuodossa kuvan alla.

RAI-välineen valinta ja käyttö

RAI-arvioinnit ja RAI-tieto hyödyttävät asiakasta, sote-ammattilaista ja organisaatiota parhaiten, kun käytössä ovat ajantasaiset ja käyttöympäristöön soveltuvat interRAI-välineet.

Asiakkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutustarpeiden arvioimiseksi luotettavasti on valittava oikeanlainen RAI-väline. Parhaiten soveltuvan RAI-välineen valitsemiseksi on selvitettävä

 1. millaisia arvioitavat asiakkaat ovat. Millainen arviointitieto ja mitkä herätteet palvelevat asiakkaita ja heille suunniteltavia palveluja?
 2. millainen toimintaympäristö on. Kartoittavatko kysymykset asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja kyseisessä ympäristössä?
 3. millaista tietoa tarvitaan organisaation toiminnan seurantaan ja sen kehittämiseen?

THL:n RAI-asiantuntijat suosittavat, että organisaatioilla olisi käytössä aina uusimmat saatavilla olevat interRAI-välineet.

RAI-arvioinnit on tärkeää tehdä kokonaisarviointeina

Kokonaisarvioinnissa vastataan RAI-välineen kaikkiin kysymyksiin ja varmistetaan asiakkaiden oikeus yhdenmukaiseen voimavarojen ja palvelutarpeiden arviointiin.

Kansallisesti yhtenäinen RAI-välineistön käyttö tuottaa monipuolista arviointitietoa asiakastyöhön ja kansallista vertailutietoa johtamiseen ja päätöksentekoon.

Hyvinvointialueen ja palveluntuottajien on varmistettava, että

 • RAI-välineen valinnassa ja käytössä toteutetaan vanhuspalvelulain tarkoitusta ja RAI-välineistön käyttöperiaatteita
 • RAI-välinettä käytetään siinä käyttötarkoituksessa ja ympäristössä, mihin se on suunniteltu
 • RAI-välineen tuottama arviointi- ja vertailutieto on yhtenäistä ja hyödynnettävää

THL ylläpitää vanhuspalvelulain toteutusta tukevia ja kokonaisarviointiin tarkoitettuja RAI-välineitä sekä tuottaa niillä tehtyjen arviointien tuloksista vertailutietoa palveluntuottajien ja -järjestäjien työvälineeksi.

Osittaisarvioinnilla ei voi korvata palvelutarpeen arviointiin tai säännölliseen palveluun tarkoitettuja kokonaisarviointeja. Osittaisarviointien tiedoista ei myöskään voida muodostaa kansallista ja kattavaa vertailutietoa THL:n RAI-tietovarantoon.

Lisätietoja

RAI-neuvonta
rai(at)thl.fi

Suositus RAI-arviointivälineistön käyttöön asiakasohjauksessa

Tietoa RAI-järjestelmästä
Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (Finlex)

RAI-OSAAMISEN TUKI

THL:n verkkokoulut
Opiskele verkossa RAI-välineiden ja RAI-tiedon käyttöä.

THL:n RAI-kouluttajakoulutus
Saa valmiudet kouluttaa organisaatiosi henkilöstöä RAI-välineistön käyttöön.

THL:n RAI-erityisasiantuntija-valmennus
Syvennä osaamistasi RAI-tiedon käytössä palvelujen kehittämisessä.

Ammattilaisille ja asiakkaille jaettavia esitteitä sekä tietoa RAI-arvioinnista

LOMAKKEET JA KÄSIKIRJAT

RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

RAI-NEUVONTA

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)