Rekommendation om användning av bedömningsverktyget RAI vid klienthandledning av äldre

RAI-helhetsbedömning vid klienthandledning

Helhetsbedömning innebär att man svarar på alla frågor i bedömningsverktyget RAI. Med hjälp av RAI-helhetsbedömningen identifierar en professionell inom social- och hälsovården klientens resurser samt de funktionella, medicinska och sociala förhållanden som begränsar livskvaliteten samt de individuella servicebehov som uppstår till följd av dem.

Enligt principen för användning av bedömningsverktyget RAI ska en helhetsbedömning alltid göras då vård eller service inleds. Enligt 15 a § i mom. 1 i äldreomsorgslagen (980/2012) ska välfärdsområdet använda bedömningsverktyget RAI vid bedömningen av en äldre persons funktionsförmåga, om den äldre personen enligt en preliminär bedömning av en yrkesutbildad person som avses i 15 § 1 mom. behöver regelbunden socialservice för tryggandet av sin vård och omsorg.

Verksamhet enligt lagen förverkligas när RAI-bedömningen

 • genomförs i form av en helhetsbedömning
 • görs innan regelbundna tjänster beviljas.

En bedömning före regelbundna tjänster kan göras vid klienthandledning eller till exempel under en rehabiliterande bedömningsperiod.

RAI-bedömningsverktyg vid klienthandledning

RAI-helhetsbedömningsverktygen avsedda för klienthandledning är:

 • interRAI-CHA (Community Health Assessment) vid behov kompletterat med lämpliga kompletterande delar
 • interRAI-CA (Contact Assessment) +HELSA© (den kompletterande delen Bedömning av sociala situationer)

Motivering

En RAI-helhetsbedömning uppfyller målen i äldreomsorgslagen (RP 4/2020), som är

 • en enhetlig och övergripande bedömning
 • jämförbar information
 • jämlikhet bland klienter i tjänsterna
 • informationsunderlag rörande tjänsterna.

Lagstiftarens syfte har varit att principen om användning av bedömningsverktyget RAI ska tillämpas vid användningen av bedömningssystemet RAI. Det har man konstaterat i regeringens proposition (4/2020).

I klientarbetet lyfter en systematisk granskning av klientens situation från flera synvinklar också fram klientens dolda behov av stöd och resurser. En RAI-helhetsbedömning synliggör också de tjänster och den närståendehjälp som klienten får.

När man gör RAI-bedömningar av klienter enhetligt i form av en helhetsbedömning får man också enhetlig och täckande RAI-jämförelseinformation för ledning genom information. Det möjliggör en pålitlig jämförelse även mellan olika organisationer och välfärdsområden.

Partiell RAI-bedömning vid klienthandledning

En partiell bedömning innebär en bedömning av funktionsförmågan för ett bestämt syfte med hjälp av valda RAI-mätare. Vid en partiell bedömning använder man de frågor som gör att man kan bilda valda mätare för granskningen.

Partiella RAI-bedömningar kan göras för klienten när man vill utreda eller följa upp

 • ett visst problemområde hos klienten eller till exempel framstegen vid rehabilitering.
 • behovet av en bred bedömning av klientens servicebehov (preliminär bedömning).
 • de närmare grunderna till att bevilja regelbunden service till exempel under en rehabiliteringsperiod.

En partiell bedömning kan inte användas för att ersätta en helhetsbedömning som ska göras i de situationer som avses i lagen.

Mer information

Rekommendationen har utarbetats i ett samarbete mellan THL och SHM.

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande  av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre RP 4/2020

RAI-verktyget

RAI-bedömning och användning av RAI-information i klientarbetet