RAI-arviointi asiakastyössä

Palvelujen ja hoidon lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. RAI-arviointi on järjestelmällinen ja monipuolinen palvelutarpeen arviointiprosessi, joka toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Huolellisesti toteutetusta RAI-arvioinnista saadaan ajantasainen kuvaus asiakkaasta, hänen voinnistaan ja elämäntilanteestaan.

Asiakkaiden arviointi yhdenmukaisesti RAI-välineellä luo pohjan tavoitteelliselle ja suunnitelmalliselle hoidolle ja palveluille, joilla vastataan asiakkaiden tarpeisiin.

RAI-arviointi kartoittaa palvelujen tarpeet kokonaisvaltaisesti

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan vanhus- tai vammaispalvelun asiakkaan elämänlaatuun vaikuttavat toiminnalliset, lääketieteelliset ja sosiaaliset olosuhteet sekä mahdolliset yksilölliset palvelutarpeet.

Kattavalla palvelutarpeen arvioinnilla selvitetään asiakkaan voimavarat ja avuntarve sekä näihin vaikuttavat tekijät. Arvioinnin pohjalta asiakas- tai palveluohjaaja laatii tarvittaessa suunnitelman palveluista, hoidosta, kuntoutuksesta tai muista toimista, jotka ylläpitävät tai parantavat asiakkaan tilannetta. 

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään kokonaisvaltaisesti asiakkaan

 • fyysistä toimintakykyä
 • psyykkistä toimintakykyä
 • sosiaalista toimintakykyä
 • vointia
 • voimavaroja
 • elämäntilannetta.

RAI-arviointi tulee tehdä monialaisesti. Esimerkiksi kuntoutusmahdollisuuksien tai muistihäiriön vaikeusasteen tunnistamiseksi tarvitaan erityisosaamista. Laaja-alainen kartoitus ja useiden eri ammattiryhmien osallistuminen arviointiin tuottaa kattavan näkemyksen asiakkaan tilanteesta. 

Asiakkaan omat näkemykset, toiveet ja tavoitteet tulee huomioida. Siksi asiakkaan ja tämän läheisen osallistuminen arviointiin on olennaista sekä palvelutarpeen arvioinnissa että palvelua jo saavan asiakkaan RAI-arvioinnissa. Asiakkaan mukanaolo hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa luo tyytyväisyyttä, turvallisuutta ja luottamusta. 

Tietoa RAI-arvioinnista selkokielellä

RAI-arviointi tehdään voinnin muuttuessa

Säännöllistä palvelua saavalle asiakkaalle tehdään kattava kokonaisarviointi hoidon alkaessa, hoidon aikana puolivuosittain sekä aina asiakkaan voinnin muuttuessa oleellisesti. Arvioinnin lähtökohtana on aina asiakas ja hänen muuttuvien tarpeidensa selvittäminen.

Kokonaisarvioinnin lisäksi voidaan tehdä kohdennettuja osittaisarviointeja, joiden avulla seurataan asiakkaalla havaittua ongelmaa tai hoidon ja kuntoutuksen vaikutuksia.

Säännöllinen ja ajantasainen arviointitieto mahdollistaa asiakkaan tilanteen ja toimintakyvyn muutosten seurannan. Havaittuihin ongelmiin voidaan reagoida nopeasti ja ennaltaehkäisevästi.

Suositus RAI-arviointivälineistön käyttöön asiakasohjauksessa 
Lue lisää erilaisista arviointityypeistä RAI-verkkokoulusta

Palvelu- ja hoitosuunnitelma perustuu RAI-arviointiin

Yksilöllinen palvelu-, hoito- tai kuntoutumissuunnitelma laaditaan arviointitiedon pohjalta. Tiedon avulla voidaan myös seurata, miten suunnitelma toteutuu. 

Suunnitelmaan kirjataan 

 • RAI-arvioinnin tulokset
 • asiakkaan kanssa yhteistyössä asetetut tavoitteet sekä
 • suunnitelma seurannasta.

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä sekä yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa. RAI-mittarit toimivat apuna hoidon toteutumisen seurannassa.

RAI-arvioinnista muodostuva tieto

RAI-arvioinnissa muodostuu arviointikysymysten vastausten lisäksi seuraavaa tietoa:

 • Asiakkaan voimavaroja ja riskitekijöitä kuvaavat herätteet
 • Asiakkaan toimintakykyä ja terveydentilaa kuvaavat RAI-mittarit
 • Tiedot asiakkaan käyttämistä palveluista ja hänen sosiaalisesta verkostostaan.

Herätteet auttavat havaitsemaan asiakkaan tarpeita ja voimavaroja. Ne auttavat vastaamaan kysymyksiin, kuten:

 • Mihin pitäisi puuttua?
 • Miksi pitäisi puuttua?
 • Miten asiaa tulisi seurata?

Yksilömittarit kuvaavat esimerkiksi asiakkaan terveydentilaa, toimintakykyä ja voimavaroja sekä hoidon, palvelujen ja kuntoutuksen tarvetta. Mittarit auttavat myös seuraamaan hoidon, palvelun tai kuntoutumisen tuloksia. 
RAI-järjestelmän mittareita

Arviointilomakkeet ja käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä. 
THL:n RAI-ekstranet 

RAI-mittareiden tulokset palvelujen kriteerien perustana

Palveluohjauksessa ja hoidon suunnittelussa tarvitaan yhteisiä, reiluja ja läpinäkyviä käytäntöjä sille, millaisilla palveluilla asiakkaan tarpeisiin vastataan.

Yksi keino on sopia palvelun perusteena olevista kriteereistä. Kriteereiden tulee perustua aina luotettavalla tavalla hankittuun tietoon asiakkaan tilanteesta.

RAI-järjestelmän mittareita voidaan käyttää kriteereitä luotaessa muistaen, että mikään yksittäinen mittariarvo ei kerro asiakkaan kokonaistilannetta. Yksittäisen mittarin tulos ei myöskään saa olla palvelun perusteena.

RAI-järjestelmän mittareita

Viisi arviointiprosessin vaihetta

Luotettavan RAI-arvioinnin toteuttamiseksi tarvitaan ammatillista osaamista sekä taitoa toteuttaa RAI-arviointi ja kirjata se ohjelmistoon. Hyvä arviointi syntyy silloin, kun sen tekemiseen varataan riittävästi aikaa ja kun asiakas osallistuu myös itse siihen.

RAI-arviointiprosessi on kuvattu tekstimuodossa kuvan alla.

1. Tiedon kerääminen haastattelun ja havainnoinnin avulla

Ensisijainen tiedonlähde on asiakas itse. Tärkeää tietoa saadaan myös asiakkaan omaisilta ja läheisiltä. Tietoa hankitaan myös havainnoimalla asiakasta sekä tarkastamalla häntä koskevat asiakirjat. Arviointiin kootaan tietoa kaikilta asiakkaan hoitoon tai palvelun toteutukseen osallistuvilta ammattilaisilta.

2 RAI-arvioinnin toteuttaminen ja kirjaaminen ohjelmistoon

Arviointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa kerättyjen tietojen avulla vastataan RAI-arviointikysymyksiin ja kirjataan vastaukset huolellisesti ohjelmistoon.

3. Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen RAI-arviointitiedon pohjalta

Eri aihealueiden arviointikysymysten vastauksista syntyy mittareita sekä asiakkaan voimavaroja kuvaavia herätteitä. Ohjelmisto muodostaa mittarit ja herätteet automaattisesti, kun arviointitiedot on kirjattu. Mittarit ja herätteet auttavat tunnistamaan asiakkaan voimavaroja ja tarpeita.

4. RAI-arviointitiedon hyödyntäminen asiakkaan hoito-, kuntoutus- tai palvelusuunnitelmassa

RAI-arvioinnista saadun tiedon avulla laaditaan suunnitelma asiakkaan tarpeiden mukaisista hoidosta, palveluista sekä tarvittaessa kuntoutuksesta. Vaikka RAI-arviointi ei johtaisi päätökseen säännöllisen palvelun aloituksesta, arviointitieto auttaa ammattilaista ohjaamaan asiakasta myös hänen tilannettaan tukevaan muuhun toimintaan, esimerkiksi kunnan tai järjestöjen liikuntapalveluihin.

5. Hoidon tai palvelun toteutus ja seuranta

Asiakas saa hoito-, kuntoutus- tai palvelusuunnitelman mukaista hoitoa ja huolenpitoa. RAI-arviointi tehdään uudelleen vähintään puolen vuoden päästä tai asiakkaan tilanteen muuttuessa oleellisesti. Säännöllisesti toteutettavilla RAI-arvioinneilla seurataan asiakkaan tilannetta ja suunnitelmien toteutumista.

Materiaaleja työn tueksi

Hyödynnä verkkomateriaaleja RAI-arviointia tehdessäsi ja keskustellessasi asiakkaan kanssa. Verkkosivuilta löydät kysymyksiä ja vastauksia arvioinnin tueksi sekä esitteitä tulostettavaksi ja jaettavaksi työyhteisössäsi ja esimerkiksi asiakkaalle ja hänen omaiselleen.

RAI-OSAAMISEN TUKI

THL:n verkkokoulut
Opiskele verkossa RAI-välineiden ja RAI-tiedon käyttöä.

THL:n RAI-kouluttajakoulutus
Saa valmiudet kouluttaa organisaatiosi henkilöstöä RAI-välineistön käyttöön.

THL:n RAI-erityisasiantuntija-valmennus
Syvennä osaamistasi RAI-tiedon käytössä palvelujen kehittämisessä.

Ammattilaisille ja asiakkaille jaettavia esitteitä sekä tietoa RAI-arvioinnista

LOMAKKEET JA KÄSIKIRJAT

RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

RAI-NEUVONTA

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)