Muiden epidemioiden ja vakavien hoitoon liittyvien infektioiden ilmoittaminen (HARVI)

Muita epidemioita ja vakavia hoitoon liittyviä infektioita seurataan HARVI-tiedonvälitysjärjestelmän avulla. 

HARVI-tiedonvälitysjärjestelmä tukee eri toimijoiden tiedonkulkua 

Epidemioiden ja vakavien hoitoon liittyvien infektioiden tiedonvälitysjärjestelmä (HARVI) on tarkoitettu tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja THL:n välistä tiedonkulkua. 

HARVIn tavoitteena on, että useaa hyvinvointialuetta tai hoitolaitosta koskevan, konsultaatioapua vaativan infektiouhan tai -epidemian kohdatessa  

 • uhat havaitaan varhain
 • asianmukaiset torjuntatoimet käynnistetään viiveettä.

Järjestelmään ei ilmoiteta ruoka- ja vesivälitteisiä epidemiaepäilyjä, sillä niillä on oma RYMY-ilmoitusjärjestelmänsä.
Epidemian ilmoittaminen RYMY-tietojärjestelmään

Epidemioiden ja niiden epäilyjen ilmoittaminen on lakisääteistä

Lain mukaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on ilmoitettava salassapitosäännösten estämättä harvinaisesta ja vakavasta hoitoon liittyvien infektioiden ja mikrobilääkkeille erityisen vastustuskykyisten mikrobien epidemiasta ja epäilystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sekä hyvinvointialueen tai HUS-yhtymän tartuntataudeista vastaavalle lääkärille (tartuntatautilain 36 §).

Hyvinvointialueet voivat käyttää järjestelmää alueellaan myös muissa epidemioissa.

Ilmoituksen voi tehdä:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön edustaja, esimerkiksi hoitaja, hygieniahoitaja tai lääkäri
 • hyvinvointialueen tartunnantorjunnasta vastaavan yksikön edustaja, esimerkiksi infektiolääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, tartuntatautihoitaja tai hygieniahoitaja.

Ilmoitus tehdään verkkoilmoituksena, eikä se vaadi käyttäjätunnusta tai salasanaa.
HARVI-verkkoilmoitus

HARVI-ilmoituksen tietosisältö

HARVI-ilmoituksen täyttäminen koronavirustapauksesta tai koronavirusepidemiasta

Ilmoittajan yhteystiedot: 

 • nimi, virka/toimi, kunta, puhelinnumero ja sähköposti.

Toimintayksikkö tai tapahtumapaikka:

 • erikoissairaanhoidon toimintayksikkö, terveyskeskussairaala, asumispalveluyksikkö tai vanhainkoti, päiväkoti, koulu, oppilaitos/yliopisto, tai muu 
 • toimintayksikön/tapahtumapaikan nimi, osoite ja kunta
 • vastaavan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti 

Tapahtumaluokitus:

 • äkillinen oksennus- ja ripulitautiepidemia, kun tartunnanlähteeksi ei epäillä ruokaa tai vettä
 • hengitystieinfektioepidemia esim. influenssakauden aikana
 • streptokokkibakteerin aiheuttama epidemia esim. angiina, tulirokko, märkärupi
 • syyhyepidemia
 • osastosulkuun johtanut muu sairaala/laitosepidemia
 • erittäin laajasti mikrobilääkeresistentti taudinaiheuttaja
 • kuolemaan johtanut hoitoon liittyvä infektio
 • joukkoaltistuminen esim. tartuttavan tuberkuloositapauksen yhteydessä
 • muu

Aiheuttajamikrobi ja sen resistenssiominaisuus, jos ne ovat tiedossa. 

Ensimmäisen tapauksen oireiden alku tai näytteenottopäivämäärä, jos ne ovat tiedossa.

Toimintayksikön tai tapahtumapaikan koko, henkilökunnan määrä sekä sairastuneiden ja altistuneiden määrä.

Konsultaatioavun tarve ja antaja: kunta, hyvinvointialue tai THL.