Sydän ja verisuonitaudit: Hankkeet

  • Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia (CAIDE): Tutkimuksessa selvitetään keski-iän sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden ja elintapoihin liittyvien tekijöiden yhteyttä myöhäisiän dementiaan, Alzheimerin tautiin sekä aivoissa tapahtuviin rakenteellisiin muutoksiin.
  • FINRISKI-tutkimus: Laaja väestötutkimus kroonisten tarttumattomien tautien riski- ja suojatekijöistä suomalaisessa väestössä.
  • FinTerveys-tutkimus: Laaja väestötutkimus, joka tuottaa ajankohtaista tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Jatkoa FINRISKI- ja Terveys 2000- ja 2011-tutkimuksille.
  • Idefix-tutkimus eli Helsingin syntymäkohorttitutkimus: Tutkimuksessa selvitetään, miten sikiökauden ja lapsuuden kasvu ja olosuhteet vaikuttavat aikuisiän terveydentilaan. Kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, tyypin 2 diabetes, masennus, syöpäsairaudet ja osteoporoosi. 
  • Mini-Suomi-tutkimus: Autoklinikkatutkimuksen kolmas päävaihe vuosilta 1977–1980. Se oli tarkoitettu Suomen kansallisen terveysseurantajärjestelmän perustaksi. Tutkimuksessa selvitettiin monipuolisesti ja luotettavasti väestön terveyttä, hoidon tarvetta ja toimintakykyä.
  • MONICA Risk, Genetics, Archiving and Monograph (MORGAM): Monikansallinen sydän- ja verisuonitautien, perinteisten riskitekijöiden, geenien ja biomarkkereiden välisten yhteyksien tutkimus.
  • Multinational MONIoring of trends and determinants in CArdiovalsular disease (MONICA): Maailman terveysjärjestö WHO:n hanke, jossa selvitettiin sydän- ja verisuonitautien sairastuvuutta, riskitekijöitä ja hoitoa 21 maassa.
  • PERFECT (Hoitoketjun toimivuus, vaikuttavuus ja kustannukset) – osahanke sydäninfarkti: PERFECT-hankkeessa seurataan erikoissairaanhoidon hoitoketjuihin sisältyviä palveluja sekä niiden vaikuttavuutta ja kustannus-vaikuttavuutta sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa. Sydäninfarkti- osahankkeessa arvioidaan sydäninfarktipotilaiden saamaa hoitoa sekä hoidon kustannuksia ja vaikuttavuutta.
  • Suoliston bakteerien ja veren metaboliittiprofiilin yhteisvaikutukset kansantautien riskiin: Hankkeen tavoitteena on määrittää suoliston mikrobiomi ja metabolomi FINRISKI 2002 -tutkimuksen näytteistä ja analysoida niiden yhteyksiä keskeisiin kansantauteihin.
  • Terveys 2000- ja 2011-tutkimukset: Väestötutkimukset keräsivät tietoa suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista, näiden määrittäjistä, palvelujen tarpeesta ja käytöstä sekä väestöryhmien välisistä terveys- ja hyvinvointieroista ja niiden syistä.