Syöpäseulonnat

Syöpäseulonnoilla eli joukkotarkastuksilla pyritään toteamaan varhaisen vaiheen piilevät tai vähäoireiset syövät. Kohdunkaulasyövän seulonnassa etsitään syövän esiasteita, joita hoitamalla voidaan ehkäistä vakavampi sairaus.

Seulontaohjelmalle asetetut vaatimukset

Seulontaohjelman tulee pohjautua havaintoperäiseen tutkimustietoon toiminnan tavoitteiksi asetetuista vaikutuksista. Tiivistettynä seulontaohjelman tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • seulottavan taudin merkitys on suuri ja sen luonnollinen kulku tunnetaan
 • taudilla on oireeton tai vähäoireinen vaihe, joka voidaan todeta tarkoituksenmukaisella seulontamenetelmällä
 • taudin diagnostiikkaan ja hoitoon on olemassa keinot ja resurssit
 • taudin hoitolinjaukset ovat selkeät
 • seulontaohjelma on laadittu ja toteutettu järjestelmällisesti ja jatkuvana 
 • ohjelman kokonaiskustannukset ovat kohtuulliset muihin terveydenhuoltopalveluihin verrattuna.

Hyvän seulonnan tunnusmerkki on potilaiden parantunut elämänlaatu. Seulonnan vaikutus elämänlaatuun sopisi erinomaiseksi vaikuttavuuden osoittimeksi, mutta sen mittaaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. On myös mahdollista, että kuolleisuusvaikutuksen ja elämänlaatuvaikutuksen välille syntyy ristiriita.

Syövän varhainen hoito vähentää kärsimystä ja säästää resursseja

Syöpäseulonnoilla voidaan saavuttaa myös muita etuja kuolleisuusvaikutuksen lisäksi. Hyvin suunniteltu ja järjestetty seulontaohjelma lisää kansalaisten tasa-arvoa ja vähentää alueellista eriarvoisuutta.  Tutkittaville oikea negatiivinen testitulos antaa turvallisuuden tunteen ja vähentää huolestuneisuutta. Seulontojen muita etuja ovat esimerkiksi

 • potilaiden kärsimyksen vähentäminen parantavan hoidon avulla
 • säästävät leikkaukset
 • liitännäishoitojen pienentynyt tarve.

Syöpien hoitaminen varhaisessa vaiheessa säästää yhteiskunnan resursseja, koska potilaiden hoitoaika on lyhyempi ja hoito kevyempi kuin edenneen syövän hoito.

Hyvä seulontaohjelma minimoi haitat

Seulontoihin liittyy aina myös haittoja. Seulottavat ovat yleensä terveitä, jolloin haittojen minimointi on erityisen tärkeää. Haittojen merkitys ja laajuus tulee huomioida seulontaohjelmia käynnistettäessä. 

Väärä positiivinen seulontatulos aiheuttaa sekä huolta että ahdistusta tutkittaville, mutta yleensä vaikutus on nopeasti ohimenevä. Toisaalta väärä negatiivinen testitulos antaa tutkittavalle väärän turvallisuuden tunteen, joka voi viivästyttää syövän toteamista. 

Seulontaohjelmaa suunniteltaessa tulee erityisesti huomioida kajoavien jatkotutkimusten tarve positiivisen seulontatuloksen jälkeen. Tällaisia jatkotutkimuksia ovat esimerkiksi positiivisen ulosteen veritestin jälkeen tehtävä suoliston tähystys ja positiivisen PSA-koetuloksen jälkeen tehtävä eturauhasen koepalanäyte.

Jatkotutkimukset aiheuttavat tutkittavalle epämukavuutta ja niihin voi liittyä myös vakavia haittavaikutuksia. Lisäksi jatkotutkimuksista koituu yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia.

Ylidiagnostiikka on merkittävä haitta

Seulonnoissa vääjäämättä syntyvä ylidiagnostiikka on merkittävä haitta. Seulonnassa saatetaan todeta sellaisia piileviä syöpiä tai syövän esiasteita, jotka eivät olisi hoitamattomana vaikuttaneet henkilön terveyteen hänen elinaikanaan. 

Hyvä seulontaohjelma pyrkii minimoimaan seulonnan haitat siten, että seulontojen hyödyt saavutetaan. Esimerkiksi seulontaväli määrätään sellaiseksi, että tarpeettoman tiheästä seulonnasta seulonta seuraavat haitat, kuten ylidiagnostiikka, voidaan minimoida.

Suomessa tehtävät syöpäseulonnat

Muut mahdolliset syöpäseulonnat

Suomessa yleisesti tehtävien syöpäseulontojen lisäksi on mahdollista seuloa myös muita syöpiä, mutta niiden systemaattinen joukkoseulonta ei nykyisin käytettävissä olevan tiedon mukaan täytä seulonnan kriteerejä. Suurimpana ongelmana on ylidiagnostiikka ja siitä aiheutuvat erilaiset ongelmat ja seulonnan huono vaikuttavuus. Tällaisia seulonnan kannalta ongelmallisia syöpiä ovat 

 • eturauhassyöpä
 • keuhkosyöpä
 • suun alueen syövät
 • ihosyöpä.

Eturauhassyövän seulontaan käytettävää PSA -testiä määritetään jo nykyisin laajasti työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa. Kun testi tehdään oireettomalle miehelle, hänelle tulee kertoa testitulokseen liittyvistä mahdollisista ongelmista ennen testin tekemistä. Tutkittavan tulee päättää itse testin ottamisesta.    

Lue lisää

Seulonnat (Sosiaali- ja terveysministeriö)