Neuvolatyön lomakkeet

Tälle sivulle on koottu äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan lomakkeita. Osa lomakkeista on THL:n ja osa muiden organisaatioiden tuottamia. Osaan lomakkeiden aihealueista löytyy lisätietoa Neuko-tietokannasta.  

ADHD-RS-oirekysely

ADHD-RS -kysely (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön oirekysely) on diagnostiseen oirekartoitukseen tarkoitettu kysely, jossa lapsen käyttäytymistä koskevat 18 väittämää perustuvat DSM-IV-tautiluokituksen mukaisiin oirekriteereihin.

ADHD-RS -kysely (Käypä hoito, Duodecim)

Lomakkeet saamen kielillä (käännökset: saamelaiskäräjät 2021)

Audit, alkoholin käytön arviointi -kysely

Audit -kysely (Alcohol Use Disorders Identification Test) on Maailman terveysjärjestön kehittämä testi ja soveltuu liiallisen alkoholin käytön seulontaan. Neuvolassa alkoholin ja päihteiden käytöstä on syytä keskustella vanhempien kanssa erityisesti perheen ja lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

EPDS, mielialalomake raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseksi

Mielialalomake (Edinburgh postnatal depression scale, EPDS) on tarkoitettu ammattihenkilöiden käyttöön raskausajan ja synnytyksen jälkeisen masennuksen ja ahdistuneisuusoireiden tunnistamiseksi. 

Lomakkeen kehittäjä: J.L. Cox, J.M. Holden ja R. Sagovsky (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburg Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry 150. 782-786.

EPDS-lomake saamen kielillä (käännökset: saamelaiskäräjät, 2021)

LAPS-lomake ja PikkuLAPS, psyykkisen terveyden arviointilomakkeet

Lapsen psykososiaalista kehitystä tai hyvinvointia voidaan arvioida tarvittaessa LAPS-lomakkeella. Lomake on työmenetelmä lääkärille, joka arvioi lapsen psykososiaalisten oireiden vakavuutta, lisätutkimusten, tuen tai hoidon tarvetta tai toimenpiteiden kiireellisyyttä. Lomaketta voidaan käyttää perustutkimuksena 4–5-vuotiaiden lasten laajoissa terveystarkastuksissa arvioitaessa lapsen psykososiaalista terveyttä. 

LAPS-lomake (pdf 159 kt) (Tays lastenpsykiatria 2018)

LAPS-lomakkeet saamen kielillä (käännökset: saamelaiskäräjät 2021)

PikkuLAPS on lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmä 0–3-vuotiaille.
PikkuLAPS-lomake (pdf 158 kt) (Tays lastenpsykiatria 2018)

Lumiukko, puheen ja kielen kehityksen arviointilomake

Lumiukko-testi on erityisesti lastenneuvoloiden käyttöön suunniteltu puheen ja kielenkehityksen arviointimenetelmä, jonka avulla löydetään kielenkehityksessään viivästyneet, lisätutkimuksia ja/tai puheterapiaa tarvitsevat lapset.
Lumiukko-testi. 5-vuotiaan puheseula (pdf 89 kt)

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tulee kartoittaa systemaattisesti lähisuhde- ja perheväkivallan riskiä. Vain harva uhri ottaa väkivaltakokemuksensa oma-aloitteisesti puheeksi.  Väkivaltakokemuksista tulee kysyä suoraan. Lähisuhdeväkivallasta kysymiseen, uhrin kohtaamiseen ja elämäntilanteen kartoittamiseen käytetään lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta.
Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake 

Neuvokas perhe 

Neuvokas perhe -menetelmä on valtakunnallinen lapsiperheiden elintapaohjausmenetelmä. Menetelmä tarjoaa ideoita perhearjen hyvinvointiin, syömiseen, liikkumiseen, nukkumiseen, lepoon, ruutuaikaan tai lapsen kehosuhteen pohtimiseen. Se tarjoaa ammattilaisille koulutuksia ja työvälineitä perheiden vahvuus- ja voimavarakeskeiseen elintapaohjaukseen.
Neuvokas perhe -menetelmä (Suomen Sydänliitto)

Näin autat tupakoivaa äitiä lopettamaan

Äitiysneuvolassa aloitettua vanhempien tupakoimattomuuden aktiivista tukemista on tärkeää jatkaa lastenneuvolassa. Koko perhettä kannustetaan nikotiinittomuuteen.

Perheen voimavarojen kartoituslomakkeet 

Lasta odottavan perheen ja Vauvaperheen arjen voimavarat -lomakkeet sopivat käytettäväksi lasta odottaessa ja lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Voimavaralomakkeita on helppo käyttää tarvittaessa perheen arjen voimavaroista keskusteltaessa. Erityisesti ne sopivat laajaan terveystarkastukseen arvioitaessa koko perheen hyvinvointia. Lomake voidaan antaa vanhemmille kotiin täytettäväksi ja lomakkeen asioista keskusteltavaksi. Lyhyt lomake on mahdollista täyttää myös vastaanottokäynnin yhteydessä.

Lasta odottavan perheen arjen voimavarat

Lomakkeet saamen kielillä (käännökset: saamelaiskäräjät 2021)

Vauvaperheen arjen voimavarat

Lomakkeet saamen kielillä (käännökset: saamelaiskäräjät 2021)

Uni, unettomus, liikaunisuus

Uni on herkkä terveysmittari, jota häiritsevät psyykkisesti tai fyysisesti rasittavat tekijät. Yöuni voi lyhentyä tai pidentyä normaalista ja uni-valverytmin häiriöt ilmenevät joko unettomuutena tai liikaunisuutena. Lyhentynyt tai pidentynyt yöuni on epäterveellistä ja lisää sydän- ja verisuonitautien sekä aikuistyypin eli tyypin 2 diabeteksen riskiä.
Ohjeita hyvään uneen; unen keston ja laadun suositukset 

Tältä sivulta löydät työvälineitä sekä vanhemman että lapsen uniongelmien arviointia ja hoitoa varten.
Lapsen uni -ladattavat materiaalit

Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (SDQ)

Tietoa lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista voidaan kerätä Vahvuudet ja vaikeudet -kyselyllä (the Strengths and Difficulties Questionaire, SDQ), joka on lyhyt lapsen käyttäytymiseen perustuva kysely. 

Varhaisen vuorovaikutuksen arvioinnin lomakkeet, Vavu-lomakkeet

Odottavien vanhempien ja syntyvän lapsen sekä vanhempien ja lapsen vuorovaikutusta tukevan haastattelun lomakkeet on tarkoitettu erityisesti lasta odottavien perheiden, vauvaperheiden ja heidän kanssaan työskentelevän henkilöstön käyttöön. Haastattelu auttaa tunnistamaan ja ottamaan puheeksi raskauteen, synnytykseen ja vauvaan liittyviä mielikuvia, tuntemuksia, huolia ja mahdollisia vaikeuksia. Haastattelu auttaa etsimään ratkaisuja, tunnistaa perheen voimavaroja ja nostaa esiin tuen tarpeita.

Ohjeita

Ohjeita lomakkeiden käyttöön
Ohjeita lomakkeiden käyttöön äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa.