Nuoren tukeminen sukupuolen korjausprosessin aikana

Nuoren jalat, joissa on New York -kengät.

Lapsi tai nuori voi kokea sukupuoliristiriitaa siksi, että hänen syntymässä määritetty sukupuolensa ei vastaa hänen omaa identiteettiään. Syntymässä pojaksi määritellyn lapsen sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi tyttö tai muunsukupuolinen.

Sukupuoliristiriidan kokemukseen voi liittyä dysforiaa eli pahaa oloa ja voimakasta ahdistusta. Vinkkejä ammattilaiselle lapsen ja nuoren tukemiseen dysforiassa annetaan muilla sivuilla:

Tällä sivulla kerrotaan sukupuolen korjaamisesta eli lääketieteellisistä hoidoista ja/tai juridisen sukupuolimerkinnän muuttamisesta vastaamaan henkilön itsemäärittelyä. Lääketieteellinen prosessi on pitkä ja sisältää epävarmuustekijöitä, mitä voi tehdä siitä henkisesti raskaan. Sivulla annetaan neuvoja, miten lasten ja nuorten parissa toimiva ammattilainen voi tukea nuorta prosessin aikana. 

Tällä sivulla

Voit tukea sukupuoli-identiteetin tutkimusjaksolla tai korjausprosessissa olevaa nuorta

 • tarjoamalla nuorelle turvallisen tilan käsitellä tunteitaan ja tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Voit myös auttaa nuorta sanoittamaan kokemuksiaan.  
 • kiinnittämällä huomioita siihen, että nuorella on ympärillään riittävä tukiverkko ja tarvittavat palvelut. Tukea sukupuoliristiriidan lievittämiseen tai psyykkisen kuormituksen kanssa pärjäämiseen nuori voi saada esimerkiksi koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta tai oman alueensa mielenterveyspalveluista. Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tarjoaa keskustelutukea ja neuvontaa sukupuoliristiriitaa kokeville nuorille. Joskus nuorella voi olla tarvetta myös erikoissairaanhoidolle.  
  Nuoret (Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus)
 • vahvistamalla nuoren perhettä, jotta se pystyy olemaan nuorensa tukena. Vanhemmilla voi olla tarvetta esimerkiksi asialliselle tiedolle sukupuolen moninaisuudesta ja korjausprosessista, tai mahdollisuudelle purkaa omia tunteitaan ammattilaisen kanssa tai vertaisryhmässä.
  Miten tuetaan sateenkaarilapsen ja -nuoren perhesuhteita
 • ylläpitämällä toivoa, jos sukupuoliristiriitaa lievittävien hoitojen ja täysi-ikäistymisen odottaminen kuormittavat nuorta. Tulevaisuuden realistinen suunnitteleminen voi auttaa nuorta kestämään epävarmassa vaiheessa.

Tietoa ja tukea tarjoavia järjestöjä

Mitä on sukupuolen korjaaminen?

Sukupuolen korjausprosessilla viitataan usein 

 • sosiaaliseen transitioon eli omassa sukupuolessa nähdyksi tulemiseen 
 • juridisen sukupuolimerkinnän muuttamiseen
 • sukupuoli-identiteetin tutkimusjaksoon ja
 • medikaaliseen transitioon eli lääketieteellisiin hoitoihin.

Jokaisen prosessi on yksilöllinen, eivätkä kaikki sukupuoliristiriitaa kokevat hakeudu sukupuoli-identiteetin tutkimuksiin tai halua lääketieteellisiä hoitoja.

Suuri osa sukupuolen korjausprosessista tapahtuu täysi-ikäisenä  

Kun sukupuoliristiriitaan toivotaan helpotusta lääketieteellisistä hoidoista, on ensin saatava asianmukainen diagnoosi sukupuoli-identiteetin tutkimusjaksolta.

Nyt väistyvän translain mukaan diagnoosi on tarvittu myös juridisen sukupuolimerkinnän muuttamiseen. Diagnoosin lisäksi on vaadittu lääketieteellinen selvitys siitä, että henkilö on steriloitu tai muutoin lisääntymiskyvytön. 

Vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä on arvosteltu ankarasti ihmisoikeuksia loukkaavana, ja eduskunta on hyväksynyt uuden translain 1.2.2023. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu, ja juridisen sukupuolen vahvistaminen erotetaan lääketieteellisistä prosesseista. Uusi laki astuu sukupuolimerkinnän muuttamisen osalta voimaan 3.4.2023. Vahvistaakseen juridisen sukupuolensa henkilön on oltava täysi-ikäinen.

Juridisen sukupuolimerkinnän muuttamisen ohella myös lääketieteelliset hoidot tapahtuvat paljolti täysi-ikäisenä:

 • Murrosikää jarruttavat hormonihoidot eli niin sanotut blokkerihoidot ovat periaatteessa hoitovalikoimassa, mutta niitä käytetään Suomessa harvoin. 
 • Sukupuolta vahvistavien hormonihoitojen aloittamisen alaikäraja on noin 16 vuotta. Hormonihoitojen aloittaminen alle 18-vuotiaana on harvinaista.
 • Leikkaushoitoja voidaan tehdä aikaisintaan 18-vuotiaana. Niihin tarvitaan asianmukainen diagnoosi ja lähete.

Henkilö voi itse määrittää, mitä hoitoja hän toivoo. Eri hoitomuodoilla voidaan lievittää erilaisia dysforian muotoja. Esimerkiksi kirurgiset hoidot voivat lievittää spesifeihin kehonosiin kohdistuvaa dysforiaa, hormonihoidot taas vaikuttavat kehoon moninaisilla tavoilla ja annostuksesta riippuen.  

Mikä on sukupuoli-identiteetin tutkimusjakso?

Sukupuoli-identiteetin tutkimuksia tehdään Suomessa kahden yliopistosairaalan niin sanotuilla transpoleilla: sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla Helsingissä (HUS) ja trans-poliklinikalla Tampereella (Tays).

Alle 18-vuotiaiden tutkimukset tehdään HUSin ja Taysin nuorisopsykiatrisissa yksiköissä. Tutkimusjaksolla moniammatillinen työryhmä selvittää, miten pitkään nuori on kokenut sukupuoliristiriitaa ja millaisena se ilmenee. Nuoren sukupuoli-identiteettiä kartoitetaan perusteellisesti ja pyritään poissulkemaan muut mahdolliset syyt, jotka voisivat aiheuttaa toiveen sukupuolenkorjauksesta. Myös nuoren vanhempia kuullaan. 

 • Tutkimuksiin hakeudutaan lääkärin lähetteellä.
 • Tutkimusjakso kestää vuodesta useampaan vuoteen.
 • Kaikki lähetteet eivät johda tutkimusjakson aloittamiseen.
 • Jakso voidaan keskeyttää, jos arvioidaan, ettei nuoren tilanne ole riittävän vakaa tai että hänen identiteettikehityksensä on kesken. 

Alaikäraja tutkimusjaksolle on 13 vuotta. Sitä nuorempien kohdalla sukupuoliristiriitaa voidaan käsitellä lastenpsykiatrian poliklinikoilla.

Lähteet

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus. Alaikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät (Sosiaali- ja terveysministeriö)


 


 

Moninaisuuden käsitteitä

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus pitävät sisällään sekä vähemmistöt että enemmistöt.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen itsemäärittely voi muuttua elämän aikana. Kenenkään ei tarvitse osata määritellä seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan tarkasti tai pysyvästi. Henkilö voi myös pohtia sukupuoltaan.

Seksuaalivähemmistöt
Esim. lesbot, homot, bi- ja panseksuaalit, aseksuaalit ja aromanttiset ihmiset.

Sukupuolivähemmistöt 
Esim. trans-, inter- ja muunsukupuoliset henkilöt. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat kaikki henkilöt, jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön.

Sateenkaariperheet
Viittaa yleisimmin lapsiperheisiin, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Pieni sateenkaarisanasto