Pieni sateenkaarisanasto

Nuori lukee kirjaa puunkolossa.

Tällä sivulla

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse siitä, keihin ihminen tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa.

 • Jokaiselle kuuluu oikeus määritellä tai olla määrittelemättä oma seksuaalinen suuntautumisensa. Itsemäärittely voi myös muuttua elinkaaren aikana.
 • Lapsen tai nuoren ei tarvitse osata määritellä omaa seksuaalista suuntautumistaan tarkasti tai pysyvästi, vaan pohdinnoille ja epävarmuudelle tulee olla tilaa.
 • Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus pitää sisällään sekä seksuaalivähemmistöt että seksuaalienemmistön. Ihmiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jotain muuta kuin heterous, kuuluvat seksuaalivähemmistöön. 
 • Sanoja seksuaalisen suuntautumisen määrittelyyn on monia, eikä ammattilaisen tarvitse osata niitä kaikkia ulkoa. Tärkeintä on kuunnella ja kunnioittaa asiakkaan itsemäärittelyä.

Seuraavassa on muutamia yleisimpiä seksuaalista suuntautumista kuvaavia sanoja.

Heterous

Hetero tuntee vetovoimaa henkilöihin, jotka ovat eri sukupuolta kuin hän itse. Tyypillisesti heteroudella on tarkoitettu naisten tuntemaa vetovoimaa miehiä kohtaan tai miesten tuntemaa vetovoimaa naisia kohtaan. Vaikka tämä viittaa ajatukseen, että sukupuolia olisi vain kaksi, myös jotkut muunsukupuoliset määrittelevät itsensä heteroiksi.

Homous, lesbous

Homo tuntee vetovoimaa henkilöihin, jotka ovat samaa sukupuolta kuin hän itse. Sanaa homo käytetään myös suppeammin tarkoittamaan miestä, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetoa miehiä kohtaan. Lesbolla taas tarkoitetaan naista, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa naisia kohtaan. Myös jotkut muunsukupuoliset määrittelevät itsensä lesboiksi tai homoiksi. 

Bi- ja panseksuaalisuus

Termit biseksuaalisuus ja panseksuaalisuus ovat osittain päällekkäisiä. Biseksuaali tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa sekä samaa että eri sukupuolta oleviin henkilöihin. Panseksuaali tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista vetovoimaa kaikkia sukupuolia oleviin ihmisiin. Kiinnostuksen kohteen sukupuolella ei ole hänelle merkitystä. Monet panseksuaalit kokevat, että termi vapauttaa luokittelemasta vetovoiman kohteita sukupuolen mukaan.

Aseksuaalisuus ja aromanttisuus

Aseksuaali tuntee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisiin henkilöihin,  aromanttinen henkilö taas hyvin vähän tai ei lainkaan romanttista vetovoimaa. Aseksuaalit voivat kokea muunlaista, esimerkiksi romanttista, emotionaalista ja esteettistä vetovoimaa. Aromanttiset henkilöt taas voivat kokea esimerkiksi seksuaalista, platonista tai esteettistä vetovoimaa. Aseksuaali tai aromanttinen henkilö voi määritellä itsensä esim. homoksi, heteroksi tai bi- tai pan-ihmiseksi tuntemansa vetovoiman kohteiden sukupuolen mukaan.

Sukupuoli

Sukupuoli on yksi ihmisten luokittelun kategoria ja juridinen määre. Sukupuoli nähdään yhä monesti biologisena kaksinapaisena ominaisuutena, joka on pääteltävissä henkilön kehollisista piirteistä. Käsitteenä se kuitenkin merkitsee jatkumoa, joka koostuu erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista.

 • Sukupuolen moninaisuuden käsitteellä tarkoitetaan niin sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun kuin kehon sukupuolitettujen piirteidenkin moninaisuutta. 
 • Jokaiselle kuuluu oikeus oman sukupuoli-identiteettinsä itsemäärittelyyn tai määrittelemättä jättämiseen. Myös sukupuolen itsemäärittely voi muuttua elämän aikana, eikä lapsen tai nuoren tarvitse osata määritellä omaa sukupuoltaan tarkasti tai pysyvästi.
 • Sukupuolen moninaisuus sisältää sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistön.
 • Sukupuolivähemmistöillä viitataan henkilöihin, jotka eivät koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen sekä intersukupuolisiin henkilöihin. Sillä viitataan myös henkilöihin, joiden sukupuoli tai sen ilmaisu eivät vastaa normatiivisia käsityksiä sukupuolesta. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat kaikki henkilöt, jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön.
 • Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten itsemäärittelyn käsitteitä ovat esimerkiksi transsukupuolinen, transvestiitti, muunsukupuolinen ja intersukupuolinen.

Seuraavassa on muutamia sukupuolen moninaisuuden avainkäsitteitä.

Sukupuoli-identiteetti

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa sisäistä ymmärrystä sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan. Sukupuoli-identiteetti alkaa kehittyä lapsuudessa, mutta ymmärrys omasta sukupuolesta voi syventyä ja muuttua koko elämän ajan ja siten myös sukupuoli-identiteetin itsemäärittely voi muuttua. Jokaisella ihmisellä on oikeus sukupuolensa itsemäärittelyyn. 

Cissukupuolisuus

Cissukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti vastaa hänen syntymässä määritettyä sukupuoltaan.

Transsukupuolisuus

Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määritettyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi nainen, mies, muunsukupuolinen tai sukupuoleton. Transsukupuolisella ihmisellä voi olla tarve sukupuoliristiriitaa lievittäville toimenpiteille kuten kehoa muokkaaville hoidoille tai sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.

Muunsukupuolisuus

Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten kokonaan tämän jaon ulkopuolelta. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä kaksinapaisen eli binäärisen nainen-mies-luokittelun ulkopuolisille sukupuoli-identiteeteille. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät koe termiä muunsukupuolinen sukupuoli-identiteetikseen. 

Sukupuolen ilmaisu

Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla ihminen ilmaisee omaa sukupuoltaan. Näitä kulttuurisidonnaisia sukupuolitettuja ilmaisun tapoja ovat esimerkiksi vaatetus, muu ulkonäkö, puhetyyli, ilmeet ja eleet. Eri kulttuureissa erilaisia asioita pidetään feminiinisinä, maskuliinisina tai androgyynisinä. Sukupuolen ilmaisun feminiinisyydestä, maskuliinisuudesta tai androgyynisyydestä ei voi päätellä toisen ihmisen sukupuoli-identiteettiä.

Sukupuolitetut kehon piirteet

Kehon piirteet liitetään yhteiskunnassamme usein kaksinapaiseen käsitykseen sukupuolesta. Ne voidaan kuitenkin nähdä ensisijaisesti ihmisen piirteinä: samoja piirteitä (hormonit, sukurauhaset, kromosomit) voi olla kehoissa, olipa ihminen mies, nainen tai esimerkiksi muunsukupuolinen. Sukupuolitettujen kehon piirteiden perusteella ei voi päätellä toisen ihmisen sukupuoli-identiteettiä tai syntymässä määritettyä sukupuolta.

Intersukupuolisuus

Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Ihmisellä, jolla on intersukupuolista kehollisuutta, voi sukupuoli-identiteettinä olla esimerkiksi mies, nainen tai muunsukupuolinen. Joillakin ihmisillä, joilla on intersukupuolista kehollisuutta, sukupuoli-identiteetti on intersukupuolinen. Intersukupuolisuus on luonnollista kehollista vaihtelua ja tekee näkyväksi sen, että ihmisiä ei voi biologisestikaan luokitella kahteen toisensa poissulkevaan sukupuoleen.

Sateenkaari

Sateenkaari-alkuisilla sanoilla viitataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Voidaan puhua esimerkiksi sateenkaarilapsista ja -nuorista, sateenkaariperheistä tai sateenkaarisenioreista.

 • Sana tulee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ajavan pride-liikkeen tunnuksesta, sateenkaarilipusta.
 • Sateenkaari-alkuisten sanojen käytöllä voidaan välttää erilaisten vähemmistöjen luetteleminen ja lyhenteiden (kuten lhbtiq tai lgbt) käyttö. Se onkin usein suositeltavaa, sillä luettelot ja lyhenteet voivat tahattomasti jättää ulkopuolelleen joitakin seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä.

Lisää sanastoja