Jokainen voi vahvistaa sateenkaarilapsen ja -nuoren mielenterveyttä

Lapsi kävelee kouluun.

"Pelkäsin pitkään kertoa lukiossa opettajille, että haluan heidän kutsuvan minua eri nimellä kuin juridinen nimeni, ja yllätyin kun se olikin mahdollista ja monet opettajat ovat muistaneet kutsua minua sukupuolineutraalilla lempinimellä." 

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

Kasvuikä on suurten kehitystehtävien aikaa. Oman seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen pohtiminen sekä identiteetin rakentaminen kuuluvat näihin kehitystehtäviin. Identiteettityötä ja itsensä arvostamista voivat kuitenkin vaikeuttaa ahtaat normit, jotka yhteiskunnassamme määrittävät seksuaalista suuntautumista ja sukupuolta sekä niiden ilmaisemista. Näin on erityisesti silloin, kun oma identiteetti, ominaisuudet tai kokemukset jollain tavalla rikkovat näitä normeja.

Sateenkaarinuorilla on tutkitusti ikätovereitaan enemmän mielenterveyden kuormitustekijöitä. Ympäristön kielteisten asenteiden vuoksi sateenkaarinuoret voivat joutua kokemaan esimerkiksi henkistä ja fyysistä väkivaltaa sekä yksinäisyyttä. 
Yhdenvertaisuus ja syrjintä sateenkaarilasten ja -nuorten elämässä

Kun lapsi tai nuori saa ympäristöltään tukea ja tulee nähdyksi omana itsenään, se vahvistaa hänen mielenterveyttään ja auttaa rakentamaan omasta identiteetistä myönteisen ja arvokkaan asian.  

Tällä sivulla

Miten voit tukea lapsen ja nuoren mielenterveyttä?

Jokainen ammattilainen voi vaikuttaa lapsen ja nuoren mielen hyvinvointiin.

Yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvalla voimavaralähtöisellä työllä voidaan vahvistaa sateenkaarilasten ja -nuorten toimintakykyä haastavissakin tilanteissa ja kannatella lasta tai nuorta kriisien yli. Tunnistamalla sateenkaarilasten ja -nuorten tarpeet ja vastaamalla niihin oikea-aikaisesti voidaan kaventaa lasten ja nuorten välisiä hyvinvointieroja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulun työntekijät, nuorisotyöntekijät ja varhaiskasvattajat ovat kohtaamisen ammattilaisia. Ammattilaisilla on keskeinen rooli lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden tukemisessa. Jokaisen ammattilaisen on hyvä tuntea vähintään tällä sivulla kuvatut sateenkaarilasten ja -nuorten mielen hyvinvointiin liittyvät ilmiöt sekä keinot hyvinvoinnin tukemiseen.  

Myös rakenteellisella työllä kuten kehittämällä sote-palvelujen, opetuksen, nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen yhdenvertaisia toimintatapoja voidaan kohentaa sateenkaarilasten ja -nuorten mielenterveyttä.
Tilat ja käytännöt tulee muokata kaikille turvallisiksi

Mitä ovat vähemmistöstressi ja sisäistetty itsesyrjintä?

Yksi sateenkaarilasten ja -nuorten hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavista tekijöistä on niin sanottu vähemmistöstressi. Vähemmistöstressillä tarkoitetaan pitkäaikaista stressiä, joka johtuu kuulumisesta vähemmistöryhmään, jota pidetään erilaisena tai johon suhtaudutaan kielteisesti. 
Yhdenvertaisuus ja syrjintä sateenkaarilasten ja -nuorten elämässä 

Vähemmistöstressi on lapsen tai nuoren reaktio ymmärtämättömyyteen, ennakkoluuloihin ja vihamielisyyteen, joita hän on kohdannut tai pelkää kohtaavansa.  

Vähemmistöstressi voi saada lapsen tai nuoren olemaan jatkuvasti varuillaan.  Lapsi tai nuori voi kokea arvottomuutta, mikä voi johtaa pahimmillaan sisäistettyyn itsesyrjintään. Sisäistetty itsesyrjintä saa lapsen tai nuoren tuntemaan itsensä vialliseksi tai kieltämään identiteettinsä kokonaan.

"Olen viettänyt vuosikausia yksinäisyydessä ilman ihmissuhteita tai muuta kiinnekohtaa elämässä, jättäytyen syrjään kaikesta. Inhosin ja häpesin itseäni, peläten muiden ihmisten transfobisia asenteita, jotka olin itsekin sisäistänyt." 

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

Voit lievittää vähemmistöstressiä ja itsesyrjintää:

 • tukemalla lapsen tai nuoren identiteettityötä auttamalla häntä rakentamaan identiteettiinsä liittyviä myönteisiä merkityksiä. Tärkeintä on, että lapsella tai nuorella on turvallinen aikuinen, jonka kanssa hän voi pohtia identiteettiään ja nähdä, että kaikki seksuaaliset suuntautumiset ja sukupuolet ovat yhtä arvokkaita. Identiteetti myös kehittyy koko elämän ajan.
  Kohtaa lapsi ja nuori näin
 • ohjaamalla lapsen tai nuoren yhteisöllisen toiminnan pariin esimerkiksi sateenkaarijärjestöjen vertaistukiryhmiin tai paikallisen nuorisotyön sateenkaariryhmiin. Ryhmätoiminta tarjoaa voimaannuttamisen lisäksi usein uusia ystävyyssuhteita ja esimerkiksi mahdollisuuden yhteiskunnalliseen aktivismiin. On hyvä myös tiedostaa, että kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat eivät koe sateenkaari-identiteettiä omakseen.
  Tietoa ja tukea tarjoavia järjestöjä
 • pohtimalla yhdessä lapsen tai nuoren kanssa yksilöllisiä stressin purkamiskeinoja kuten urheilua tai taidetta.
 • tunnistamalla, että lapsi tai nuori voi kuulua moneen vähemmistöön yhtä aikaa. Nuori voi esimerkiksi olla sekä homo että pakolaistaustainen. Luo nuorelle turvallinen tila keskustella tilanteestaan kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa konsultoi eri alojen ammattilaisia.
  Yhdenvertaisuus ja syrjintä sateenkaarilasten ja -nuorten elämässä
 • auttamalla lasta tai nuorta tunnistamaan ja uskomaan, ettei ympäristön kielteisissä asenteissa ja syrjinnässä ole kyse hänen vääränlaisuudestaan, vaan ongelma on ennakkoluuloissa ja kielteisiä asenteita tuottavissa rakenteissa. Eriarvoistavien rakenteiden ja oman arvokkuuden tunnistaminen voi vähentää halua muuttaa omaa identiteettiä normien mukaiseksi ja auttaa olemaan armollinen itseään kohtaan.

Vähemmistöstressistä on vielä saatavilla melko vähän tutkimustietoa suomeksi. Ammattilainen ja nuori voivat hyödyntää Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen julkaisemaa vähemmistöstressin omahoitomateriaalia.

Vähemmistöstressin omahoito (Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus)

Mitä ovat sukupuoliristiriita ja dysforia?

Lapsi tai nuori voi kokea sukupuoliristiriitaa siksi, ettei hän koe sopivansa yhteiskunnassamme vallitseviin ahtaisiin normeihin, joiden mukaan jokainen ihminen on joko nainen tai mies ja sukupuolta tulisi ilmentää vain tietyillä sukupuolitetuilla tavoilla.  
Minullako oletuksia? - Mitä on normitietoisuus

Joskus lapsi tai nuori kokee sukupuoliristiriitaa siksi, että hänen syntymässä määritetty sukupuolensa ei vastaa hänen omaa identiteettiään. Syntymässä pojaksi määritetyn lapsen sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi tyttö tai muunsukupuolinen. 

Sukupuoliristiriidan kokemukseen voi liittyä dysforiaa eli pahaa oloa ja voimakasta ahdistusta. Dysforia voi rajoittaa lapsen tai nuoren elämää. Se voi johtaa esimerkiksi siihen, että lapsi tai nuori välttelee sosiaalisia tilanteita, oman kehon katsomista tai itsestään huolehtimista.

 • Sosiaalisella dysforialla tarkoitetaan sosiaalisissa tilanteissa ilmenevää ahdistusta ja pahan olon tunnetta, joka liittyy niin sanottuun väärinsukupuolittamiseen eli siihen, että lapsi tai nuori ei tule nähdyksi omana oikeana itsenään eli oman sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti. 
 • Kehodysforia on oman kehon sukupuolitettuihin piirteisiin kohdistuvaa vierauden, ahdistuksen tai inhon tunnetta. 

Kaikki sukupuolivähemmistöihin kuuluvat tai sukupuoliristiriitaa kokevat lapset ja nuoret eivät kärsi dysforiasta. 

Voit helpottaa sukupuoliristiriitaa ja dysforiaa:

 • tarjoamalla lapselle tai nuorelle turvallisen tilan keskustella tilanteestaan. Tärkeintä on kuunnella aktiivisesti lasta tai nuorta ja ottaa hänen asiansa vakavasti. Lapsen tai nuoren itsemäärittely ja oma kokemus ovat hänelle itselleen tärkeää ja totta. Niitä ei tule koskaan kyseenalaistaa eikä sivuuttaa.
 • tarjoamalla lapselle tai nuorelle tietoa sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuoliristiriidasta. Jokaiselle kuuluu oikeus oman sukupuoli-identiteettinsä itsemäärittelyyn tai määrittelemättä jättämiseen. Sukupuolen itsemäärittely voi muuttua elämän aikana, eikä lapsen tai nuoren tarvitse osata määritellä omaa sukupuoltaan tarkasti tai pysyvästi. Sukupuoltaan voi myös ilmentää monella tavalla.
 • sanoittamalla dysforiaa. Joskus dysforiaa voi olla vaikea tunnistaa, ja se voi hahmottua epämääräisenä pahana olona. Tiedon saaminen ja aikuisen myönteinen suhtautuminen voivat auttaa lasta tai nuorta kokemustensa jäsentämisessä. 
 • käyttämällä lapsesta tai nuoresta tämän itse valitsemaa nimeä. Niin sanottu sosiaalinen transitio eli omassa sukupuolessa nähdyksi tuleminen parantaa psyykkistä hyvinvointia. Itse valitun nimen käyttö on usein tärkeä osa tätä prosessia. Voit tukea lasta tai nuorta sukupuolestaan kertomisessa ja itse valitun nimen käyttöönotossa.
  Kohtaa lapsi ja nuori näin
 • kertomalla lapselle tai nuorelle omahoito-ohjeista dysforian lievittämiseen. Murrosiän keholliset muutokset voivat pahentaa sukupuoliristiriidan kokemusta ja siitä johtuvaa ahdistusta. Ahdistuksen lievittämiseen on olemassa monenlaisia itse tehtäviä harjoituksia. Jotkut nuoret lievittävät kehodysforiaa erilaisilla apuvälineillä helpottaakseen arkielämää ja tullakseen toimeen kehonsa kanssa. 
  Sateenkaarilapsi ja -nuori koulu- ja opiskeluterveyden­huollossa

Sukupuolidysforian omahoito (Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus)

Lue myös:
Nuoren tukeminen sukupuolen korjausprosessin aikana

Lähteet

Jaskari, Onni ja Keski-Rahkonen, Anna (2021) Vähemmistöstressi uhkana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveydelle. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 137(17), 1781–1788. 

Jokela, Satu ym. (2020) Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 38/2020.  

Sukupuolidysforian omahoito (Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus)

Vähemmistöstressin omahoito (Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus)  

Moninaisuuden käsitteitä

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus pitävät sisällään sekä vähemmistöt että enemmistöt.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen itsemäärittely voi muuttua elämän aikana. Kenenkään ei tarvitse osata määritellä seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoltaan tarkasti tai pysyvästi. Henkilö voi myös pohtia sukupuoltaan.

Seksuaalivähemmistöt
Esim. lesbot, homot, bi- ja panseksuaalit, aseksuaalit ja aromanttiset ihmiset.

Sukupuolivähemmistöt 
Esim. trans-, inter- ja muunsukupuoliset henkilöt. Sukupuolivähemmistöön kuuluvat kaikki henkilöt, jotka itse määrittelevät kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön.

Sateenkaariperheet
Viittaa yleisimmin lapsiperheisiin, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Pieni sateenkaarisanasto