Tasa-arvon tarkistuslista hankkeelle

Tämän sivun tarkoituksena on tukea hanketoimijoita, kuten hakijaa, hankepäällikköä ja rahoittajaa sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Verkkosivu tarjoaa näkökulmia hankkeen eri vaiheisiin, kuten hakemiseen, toteuttamiseen ja hankkeen arviointiin. 

Tarkistuslistat 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen tuo hankkeelle monia hyötyjä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien huomioon ottaminen hankkeen toiminnassa ja eri vaiheissa lisää hankkeen vaikuttavuutta. Vaikuttavassa hankkeessa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on huomioitu jo hankehakemuksessa sekä hankkeen eri vaiheissa, kuten kohderyhmä- ja toimintaympäristöanalyysissa, hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä sekä arvioinnissa. 

Hankkeen kohderyhmän ja toimintaympäristön arvioiminen eri sukupuolten ja ihmisryhmien näkökulmista auttaa tunnistamaan kohderyhmän moninaisuuden ja ymmärtämään erilaisia tarpeita. Hankkeen toiminta kohdentuu ja tavoittaa paremmin kohderyhmää. Toiminnasta voidaan suunnitella saavutettavaa, esteetöntä ja turvallista. Yhdenvertainen toiminta tukee moninaisten osallistujien osallisuutta ja sitoutumista toimintaan.

Sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät organisaatiorakenteet ja työskentelytavat tukevat hankkeen työntekijöiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä hankkeen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteiden toteutumista. Moninaisuuden huomioiminen hankeorganisaatiossa lisää myös asiakasymmärrystä moninaisista kohderyhmistä.
Miksi edistää tasa-arvoa

Tutkimustietoa moninaisuuden ja monimuotoisen organisaation hyödyistä:

Tutustu myös:

Sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmilla vaikuttavuutta ja saavutettavuutta

Joskus hankkeen toiminnan, kuten tilaisuuksien ja työpajojen, ajankohta voi vaikeuttaa halutun kohderyhmän osallistumista.

Esimerkiksi: Työikäisillä osallistujilla voi olla hoivavastuita, jotka vaikeuttavat osallistumista. Kotona lasta hoitavien äitien työllistymistä tukeva hanke tarjoaa äideille työllisyysvalmennusta ja lapsille avointa varhaiskasvatusta viereisessä tilassa.

Joskus hankkeen käyttämät tilat eivät ole kaikille kohderyhmän jäsenille saavutettavia tai turvallisia. 

Esimerkiksi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset voivat pelätä syrjintää palveluissa. Nuorille suunnatun hankkeen toiminnassa otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet ja häirintäyhdyshenkilöt. Myös osa wc-tiloista muutetaan sukupuolineutraaleiksi, ja tiloihin asetetaan sateenkaariliput. Hankehenkilöstölle tilataan koulutus sateenkaarinuorten kohtaamiseen. 

Joskus hankkeen kohderyhmälle suunnattu viestintä ja käytetty kieli eivät kannusta osallistumaan toimintaan.

Esimerkiksi: Viestinnässä ja toiminnassa käytetty kieli voi olla liian monimutkaista suomea opetteleville osallistujille. Hankkeen viestintä ja kuvitus voi myös olla yksipuolista ja sellaista, josta kaikki kohderyhmän jäsenet eivät tunnista itseään. Suomeen muuttaneiden miesten työllistymistä naisenemmistöiselle hoiva-alalle tukevassa hankkeessa kiinnitetään huomiota sukupuolitietoiseen viestintään. Kuvaviestinnällä puretaan naisenemmistöiseen hoiva-alaan liittyviä stereotypioita esittämällä monenlaisia ja eri sukupuolta olevia ihmisiä hoiva-alan ammattilaisina. Lisäksi hankkeessa otetaan käyttöön kielitietoinen työskentely, jotta osallistuminen olisi helpompaa suomen kieltä opiskeleville osallistujille.

Jokainen ESR+-hanke on tasa-arvohanke

EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman mukaan kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sisällytetään kaikkeen toimintaan tarkoituksenmukaisesti. Sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovatkin EU:n alue- ja rakennepolitiikan niin kutsuttuja horisontaalisia periaatteita. Käytännössä se tarkoittaa, että jokaisen hankkeen tulisi huomioida periaatteet toiminnassaan.

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -hankkeissa sukupuolten tasa-arvo tulee olla joko päätavoite tai valtavirtaistettu osaksi kaikkea toimintaa. Yhdessä nämä kaksi tapaa muodostavat niin kutsutun tasa-arvon edistämisen kaksoisstrategian.

Päätavoite vai valtavirtaistaminen?

Päätavoitteena sukupuolten tasa-arvo
Hankkeen päätavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja poistaa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Hankkeessa on tunnistettu tasa-arvo-ongelma, johon toiminta tarjoaa ratkaisun. Toiminta voi myös vahvistaa myönteistä kehityskulkua.

Hanke voi esimerkiksi edistää sukupuolten tasa-arvoa työelämässä purkamalla työmarkkinoiden sukupuolen mukaista eriytymistä eli segregaatiota. Hankkeessa hyödynnetään segregaation purkamisen työkaluja, kuten eri aloihin liitettyjä stereotypioita purkavaa sukupuolitietoista viestintää sekä työkokeiluja omalle sukupuolelle epätyypilliselle alalle.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
Hankkeen ensisijainen tavoite on yleensä joku muu, vaikkapa työllisyyden lisääminen. Sukupuolinäkökulman tuominen mukaan auttaa kohdentamaan toimintaa ja parantaa hankkeen vaikuttavuutta. Hankkeessa voidaan esimerkiksi kerätä ja käyttää sukupuolittain eriteltyä tietoa toiminnan suuntaamiseksi. 

Hankkeen tavoitteena voi esimerkiksi olla vähentää haja-asutusalueella asuvien, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden määrää luomalla työpaja- ja valmennustoimintaa. Hankkeessa alueen työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria tarkastellaan sukupuolen mukaisesti, ja sukupuolen mukaiset erot otetaan huomioon toimenpiteiden kohdentamisessa sekä suositusten laatimisessa. Hankkeessa hyödynnetään segregaation purkamisen työkaluja yhtenä keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi.

Rahoitus

Tasa-arvon tarkistuslista hankkeelle on kehitetty THL:n Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatiossa (ESR+).
Yhdenvertaisen osallisuuden koordinaatio (THL)

Muualla palvelussa

Tasa-arvon tarkistuslista viranomaiselle

Tasa-arvon tarkistuslista työpaikalle

Tietoa tasa-arvohankkeiden rahoituksesta

Tasan yhdessä -työkalu
Tasan yhdessä -työkalu auttaa hankkeita kiinnittämään huomiota tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen hankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja juurruttamisvaiheessa.

Tunnista ja kuvaa hyvä toimintamalli
Sivustolla annetaan vinkkejä osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa edistävien hyvien toimintamallien tunnistamiseen ja kuvaamiseen. 

Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä
Apukysymyksiä käytetään hahmottamaan ja sanoittamaan sitä, miten toiminta tarkalleen ottaen edistää osallisuutta.