Tasa-arvon tarkistuslista hankkeelle

Tällä sivulla

Muistilista hankkeelle

Jokaista hanketta tai toimenpidettä voi tarkastella sukupuolinäkökulmasta. Alla olevat kysymykset auttavat arvioimaan, millaisia vaikutuksia hankkeella on eri sukupuolta oleviin ihmisiin ja sukupuolten tasa-arvoon. Kysymyksiä voi hyödyntää myös hankkeiden suunnittelussa.

Kohdentuminen 

 • Mikä on eri sukupuolten tilanne hankkeen kohderyhmissä?
 • Onko eri sukupuolta olevilla ihmisillä erityistarpeita, jotka tulisi ottaa hankkeessa huomioon? 
 • Tarvitaanko erityistoimia eri sukupuolten huomioon ottamiseksi tai osallistamiseksi?
 • Millaisia sukupuolivaikutuksia hankkeella on?

Tiedot ja tilastot 

 • Onko hankkeen valmistelussa hyödynnetty sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa? 
 • Onko seurannassa mukana sukupuolen huomioivia ja tasa-arvoa seuraavia indikaattoreita? 
 • Onko hankkeen toteutuksessa mukana tietoa sukupuolen moninaisuudesta?

Tavoitteet ja toimenpiteet

 • Onko sukupuolten tasa-arvo otettu huomioon hankkeen yleisissä tavoitteissa?
 • Onko hankkeella tasa-arvotavoitteita?
 • Miten sukupuolten tasa-arvon edistäminen on otettu huomioon toimenpiteissä?
 • Onko hankkeen sukupuolivaikutukset arvioitu?

Toimijat 

 • Toteutuuko sukupuolten tasapuolinen edustus hankkeen ydintiimissä, työryhmissä ja verkostoissa?
 • Onko hankkeessa hyödynnetty tasa-arvoasiantuntemusta? 
 • Miten hankkeessa toimivien tasa-arvo-osaamista on vahvistettu?

Resurssit

 • Miten hankkeen resurssit jakautuvat sukupuolen mukaan?
 • Onko tasa-arvon edistämiseen varattu rahaa?

Sukupuolinäkökulma hankkeen eri vaiheissa

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on tärkeää ottaa huomioon hankkeen kaikissa vaiheissa suunnittelusta seurantaan. Näin saadaan aikaan paras lopputulos.

1. Hankkeen suunnittelu

Hyvät hankeideat perustuvat yleensä tarvekartoitukseen ja toimintaympäristön analyysiin. Kokoa tätä varten yhteen sukupuolen mukaan eriteltyä tietoa hankkeen pääteemoista ja kohderyhmistä. Voit myös järjestää asiantuntijatyöpajan sukupuolten tasa-arvosta.

Suunnitteluvaiheessa sukupuolinäkökulmasta on hyvä tarkastella ainakin:

 • toimintaympäristön analyysia
 • tarvekartoitusta
 • hankeideaa
 • rahoituskriteerejä
 • rahoittajaa ja toteuttajaa koskevaa säädöspohjaa.

Sukupuolen moninaisuus ja laajempi yhdenvertaisuus kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

2. Tavoitteiden ja toimenpiteiden valinta

Tee viimeistään tässä vaiheessa hankkeelle sukupuolivaikutusten arviointi. Valitse sen perusteella tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimenpiteet. Arvioinnin avulla voit myös varmistaa, ettei hankkeella ole ei-toivottuja sukupuolivaikutuksia.
Sukupuolivaikutusten arviointi

Varaa heti hankkeen alussa tasa-arvotyölle riittävät resurssit. Resursseja tarvitaan esimerkiksi:

 • osaamisen vahvistamiseen
 • selvitysten tekemiseen
 • asiantuntijatyöhön
 • kohderyhmien osallistamiseen
 • arviointeihin ja raportointeihin.

3. Hankkeen toteutus

Kirjaa tasa-arvon edistämisen tavoite hankkeen tarkempaan toimintasuunnitelmaan ja koko hankekaaren eri vaiheisiin. Sisällytä tasa-arvon edistämisen näkökulma ainakin: 

 • hankeorganisaation ja ohjausryhmän toimintaan
 • hankkeen tiedotukseen ja tapahtumiin
 • mahdollisiin osahankkeisiin ja yhteistyöverkostoihin
 • hankintoihin ja sopimuksiin
 • osallistamiseen ja kuulemiseen
 • toteutuksen ja tulosten arviointiin 
 • indikaattoreihin. 

4. Raportointi ja seuranta

Arvioi sukupuolivaikutuksia hankkeen väli- ja loppuraporteissa. Voit kuvata raportissa esimerkiksi sitä, miten sukupuolinäkökulma on ollut mukana hankkeen toteutuksessa ja mitä tuloksia sillä on saatu. 

Erittele seurannan indikaattorit sukupuolen mukaan. 

Sukupuolinäkökulma hankkeiden rahoittamisessa 

Sisällytä sukupuolinäkökulma kaikkien hankehakujen lomakkeisiin ja rahoituskriteereihin. Se ohjaa rahoitusta sukupuolten tasa-arvoa edistäviin hankkeisiin. Etenkin viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäistä syrjintää.

Hakulomakkeissa voi edellyttää vastaamista esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten hanke kohdistuu eri sukupuolta oleviin ihmisiin? 
 • Miten hankkeen arvioidaan vaikuttavan eri sukupuolta oleviin ihmisiin ja sukupuolten tasa-arvoon? 
 • Miten sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa?