Vammaissopimus ja ICF

YK:n vammaissopimuksen mukaan toimintakyvyn arviointi täytyy tehdä ICF-pohjaisesti.

  • Arvioinnissa täytyy huomioida asiakkaan kannalta keskeiset toimintakyvyn kuvauskohteet ja tarvittavat ympäristö- ja yksilötekijät.
  • Arvioinnissa täytyy kuvata vammaisen henkilön oma kokemus toimintakyvystään ja rajoitteistaan sekä niiden ratkaisuista.
  • Osallisuuden periaate ja ihmisoikeuksien toteutuminen täytyy huomioida toimintakyvyn kuvaamisprosessissa ja tilastoinnissa.

Vammaisen henkilön määrittely YK:n vammaissopimuksessa ja ICF:ssä

ICF:n mukaan toimintarajoitteet koostuvat vamman tai sairauden ja ympäristötekijöiden välisestä suhteesta.

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisella henkilöllä on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka yhdessä erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Sopimuksen päätavoite on tällaisen täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen mahdollistaminen.

Osallistumisen periaate läpäisee koko vammaissopimuksen. Se tarkoittaa omien valintojen tekemistä ja vammaisten henkilöiden oikeutta osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Ihmisoikeuksien toteutuminen on yhtenä ICF-luokituksen osallistumisen kuvauskohteena (d940 Ihmisoikeudet). Sitä voidaan käyttää kuvauskohteena silloin, kun henkilö kertoo kokevansa ongelmia tai rajoituksia omien ihmisoikeuksien toteutumisessa.

YK:n vammaissopimus kuitenkin edellyttää ihmisoikeuksien huomioon ottamista kaikilla elämän osa-alueilla. Ihmisoikeudet eivät siis vammaissopimuksessa ole ainoastaan jotakin, johon pyritään, vaan jotakin, jonka on vaikutettava kaikkeen toimintaan.

Toimintakyvyn kuvaaminen vammaissopimuksen hengessä

ICF-pohjainen toimintakykykartoitus tehdään vammaissopimuksen mukaisesti niin, että asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja hänen yksityisyyden suojaansa kunnioitetaan. Asiakkaan ei tarvitse ilmaista sellaisia yksityisasioita, joilla ei ole merkitystä hänen toimintakykynsä kartoituksen kannalta. Tämän varmistamiseksi WHO on laatinut eettiset ohjeet ICF-luokituksen käytölle.
Eettiset ohjeet (THL)

Vammaissopimus velvoittaa laatimaan tilastoja ja tutkimuksia

Vammaissopimus velvoittaa jäsenvaltioita laatimaan tilastoja ja tutkimuksia vammaissopimuksen toteutumisen seurantaa varten. Se edellyttää, että vammaisuutta, sen ilmenemismuotoja ja seurauksia sekä niiden vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään kuvataan mahdollisimman yhteismitallisesti.

ICF-luokitus voi olla näissä tehtävissä suureksi hyödyksi. ICF-pohjainen, vammaissopimuksen määräysten ja periaatteiden mukaisesti toteutettu seurantakysely tai tilasto edesauttaisi myös vammaissopimuksen 32 artiklan edellyttämää kansainvälistä yhteistyötä.

ICF-luokituksen käyttö (THL)