Sanasto

Sivulle on koottu toimintakykyyn ja ICF-luokitukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja niiden selitykset. Lisäksi sivulle on koottu ICF-luokituksen lyhenteet.

Toimintakykyyn ja ICF-luokitukseen liittyvät käsitteet

Aihealueet muodostavat ICF-luokituksen pääluokat. Aihealueet ovat fysiologisten toimintojen, anatomisten rakenteiden, toimien, tehtävien tai elämän alueiden käytännöllinen ja mielekäs ryhmitelmä.

ICD-10 on kansainvälinen tautiluokitus (engl. International Classification of Diseases).

ICD-11 on kansainvälisen tautiluokituksen yhdestoista versio, jonka käyttöönottoa valmistellaan. Uusi versio tulee olemaan rakenteeltaan aiempaa laajempi. 

ICF on Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus (engl. International Classification of Functioning, Disability and Health).

ICF-CY on lasten ja nuorten ICF, jonka tarkenteissa ja lisäkuvauskohteissa on otettu huomioon lapsen ja nuoren kehitysvaiheet (engl. International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth).

ICF-tarkistuslista on yleinen valikoima ICF kuvauskohteita (engl. ICF Checklist).

ICF-työkalut ovat asiakasprosessin eri vaiheisiin suunniteltuja työkaluja ICF-pohjaisen toimintakykyarvioinnin mahdollistamiseksi (engl. ICF Tools). Työkaluihin kuuluu ICF-arviointilomake, ICF-kuvauslomake, ICF-interventiotaulukko sekä ICF-seurantalomake.

ICF-verkosto on THL:n koordinoima avoin oppimisverkosto, johon voivat liittyä kaikki ICF:n oppimisesta, kehittämisestä, tutkimisesta ja käyttöönotosta kiinnostuneet henkilöt. ICF-verkosto toimii Innokylässä.

ICF-ydinlista on tieteellisen prosessin avulla valittu minimimäärä toimintakyvyn kuvauskohteita liittyen tiettyyn sairauteen tai tilanteeseen (engl. ICF Core Set).

ICHI on kansainvälinen terveysinterventioiden luokitus, jota parhaillaan kehitetään ja joka tulee osaksi WHO:n luokitusperhettä (engl. International Classification of Health Interventions).

Kontekstuaaliset tekijät ovat ICF:n osa-alue, joka koostuu ympäristö- ja yksilötekijöistä (engl. contextual factors).

Koodi muodostuu etuliitteestä, numerokoodista, erottimesta (. eli piste) ja tarkenteesta. Yhtä tai useampaa koodia käytetään kuvaamaan henkilön toimintakykyä ja ympäristötekijöitä.

Kuvauskohde on terveyden aihealueisiin ja terveyden lähiaihealueisiin liittyvä luokitusyksikkö, joka voidaan ilmaista myös koodin ja tarkenteen avulla. Huomaa, että ICF-luokituksen kuvauskohteina eivät ole henkilöt, vaan ICF kuvaa kunkin henkilön toimintakykyä luokituksen eri aihealuilla. Toimintakyvyn lisäksi kuvauksessa otetaan aina huomioon ympäristö- ja yksilötekijät.

Osa-alue koostuu joukosta aihealueita, ja kukin aihealue puolestaan koostuu kuvauskohteista, jotka ovat ICF-luokituksen luokitusyksiköitä. Yksilön toiminnallista terveydentilaa ja terveyteen liittyvää toiminnallista tilaa voidaan kuvata yhden tai useamman kuvauskohdekoodin ja niihin liitettävien tarkenteiden avulla.

Osallistuminen on osallisuutta elämän tilanteisiin. Lyhenne: p (engl. participation).

Osallistumisrajoite on ongelma, jonka yksilö kokee osallisuudessa elämän tilanteisiin (engl. participation restriction).

Ruumiin/kehon toimintoja ovat elinjärjestelmien fysiologiset toiminnot (joihin luetaan myös mielentoiminnot). Lyhenne: b (engl. body functions).

Ruumiin/kehon rakenteita ovat ruumiin anatomiset osat, kuten elimet, raajat ja näiden rakenneosat. Lyhenne: s (engl. body structures).

Suoritus on tehtävä tai toimi, jonka yksilö toteuttaa. Lyhenne: a (engl. activity).

Suorituskyky (Capacity) on yksilön kyky toteuttaa jokin tehtävä tai toimi vakioidussa ympäristössä. Se kuvaa korkeinta todennäköistä suoriutumista vakioiduissa olosuhteissa ilman apuvälineitä tai toisen ihmisen apua. Huom: ICF määrittelee suorituskyvyn (Capacity) ja suoritustason (Performance) eri tavalla kuin fysiologiassa. 

Suoritusrajoite on vaikeus, joka yksilöllä on tehtävän tai toimen toteuttamisessa.

Suoritustaso on konkreettisessa elämäntilanteessa realisoitunut suorituskyky. Tähän realisointiin vaikuttavat terveyden lisäksi ympäristö- ja yksilötekijät. Suoritustaso kuvaa mitä yksilö tekee nyky-ympäristössään esimerkiksi avustajan tai apuvälineen avulla. Suoritustasoa voi mitata määrällisellä asteikolla (ks. tarkenteet) eri elämän toiminnoista pääluokassa suoritukset ja osallistuminen.

Tarkenne ilmentää toimintakyvyn ja terveyden tasoa kyseisessä kuvauskohteessa. Tarkenteet ovat koodinumeroita, joilla määritetään toimintakyvyn tai toiminta-rajoitteiden aste tai merkitys tietyn kuvauskohteen osalta, tai se, missä määrin ympäristötekijä toimii edistävänä tai rajoittavana tekijänä. Tarkenteet koodataan käyttäen yhtä, kahta tai useampaa numeroa koodiin kuuluvan pisteen (.) eli erottimen perässä. Ympäristötekijöissä edistävien tekijöiden erottimena on pisteen sijasta plus-merkki (+). Koodissa tulee olla ainakin yksi tarkenne, sillä ilman tarkenteita koodit eivät ole mielekkäitä.

TOIMIA-verkosto on Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto.

Toimintakyky on yläkäsite, joka kattaa kaikki ruumiin/kehon toiminnot, suoritukset sekä osallistumisen.

Toimintakykyprofiili on henkilön toimintakyvyn ja ympäristötekijöiden kuvauskohteiden ja niiden tarkenteiden avulla muodostettu graafinen näkymä tietyllä ajanhetkellä.

Toimintarajoitteet on yläkäsite, joka kattaa ruumiin/kehon vajavuudet ja suoritus- sekä osallistumisrajoitteet.

Vajavuuksia ovat ruumiin/kehon toimintojen ja ruumiin rakenteiden ongelmat, kuten huomattavat poikkeamat tai puutokset.

WHODAS 2.0 on yleinen toimintakyvyn itsearviointimittari (engl. the World Health Organization Disability Assessment Schedule).

Yksilötekijät muodostavat yksilön elämän ja elämisen tietyn taustan, joka ei kuulu yksilön lääketieteelliseen tai toiminnalliseen terveydentilaan. Yksilötekijöitä ovat mm. sukupuoli, rotu, ikä, muut terveydentilatekijät, yleiskunto, elämäntavat, tottumukset, kasvatus, selviytymisstrategiat, sosiaalinen tausta, koulutus, ammatti, entiset ja nykyiset kokemukset (aikaisemmat ja tämänhetkiset elämäntapahtumat), yleinen käyttäytymismalli ja luonteen-omaiset käytöspiirteet, yksilölliset henkiset vahvuudet ja muut ominaisuudet, joista kaikki tai jokin niistä saattaa vaikuttaa toimintarajoitteisiin niiden kaikilla tasoilla.

Ympäristötekijät ovat se fyysinen, sosiaalinen ja asenneympäristö, jossa ihmiset elävät ja asuvat.

ICF-luokituksen lyhenteet

b ruumiin/kehon toiminnat
c suorituskyky – vakioidussa ympäristössä, ilman apua tai apuvälineitä (engl. capacity)
d suoritukset ja osallistuminen 
e ympäristötekijät
p suoritustaso – osallisuutena elämän tilanteissa; siinä elinympäristössä, jossa henkilö elää (engl. performance)
pf yksilötekijät
s ruumiin rakenteet