ICF-luokituksen rakenne

ICF on hierarkkinen luokitus. Tieto, joka on koodattu tarkemmalla alatasolla, säilyttää merkityksensä, kun siirrytään ylätasolle.

Kun seurataan luokituksen haaroja alaspäin, voidaan päästä yleisestä toimintakyvyn kuvauksesta yksityiskohtaiseen toimintakyvyn aspektien kuvaukseen.

ICF-luokitus on alfanumeerinen. Kirjain b viittaa ruumiin/kehon toimintoihin, s ruumiin/kehon rakenteisiin, d suorituksiin ja osallistumiseen ja e ympäristötekijöihin.

Luokituksessa kirjainta seuraa numerokoodi, joka koostuu pääluokan numerosta ja sitä seuraavista II luokitusportaan ja III ja IV luokitusportaan kuvauskohdetunnuksista.

ICF-luokitus jakautuu kahteen osaan

Osa 1: Toimintakykyä ja toimintarajoitteita kuvaava osa

Toimintakykyä ja toimintarajoitteita kuvaava osa sisältää

 • ruumiin/kehon toiminnot (b) ja rakenteet (s)
 • suoritukset ja osallistuminen (d)

Kehon toiminnoissa ja rakenteissa on kahdeksan toisiaan vastaavaa pääluokkaa, jotka kuvaavat elinjärjestelmien fysiologisia ja psykologisia toimintoja tai kehon/ruumiin anatomisia osia.

Kehon toiminnot

 1. Mielentoiminnot
 2. Aistitoiminnot ja kipu
 3. Ääni- ja puhetoiminnot
 4. Sydän ja verenkierto-, veri-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän toiminnot
 5. Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän toiminnot
 6. Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän toiminnot
 7. Tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot
 8. Ihon ja ihoon liittyvien rakenteiden toiminnot

Kehon rakenteet

 1. Hermojärjestelmän rakenteet
 2. Silmä, korva ja niihin liittyvät rakenteet
 3. Ääneen ja puheeseen liittyvät rakenteet
 4. Sydän ja verenkierto-, immuuni- ja hengitysjärjestelmän rakenteet
 5. Ruoansulatus-, aineenvaihdunta- ja umpieritysjärjestelmän rakenteet
 6. Virtsa- ja sukuelin- sekä suvunjatkamisjärjestelmän rakenteet
 7. Liikkeeseen liittyvät rakenteet
 8. Ihon rakenne ja ihoon liittyvät rakenteet

Suorituksissa ja osallistumisessa on yhdeksän pääluokkaa, jotka kattavat kaikki elämän alueet.

 1. Oppiminen ja tiedon soveltaminen
 2. Yleisluontoiset tehtävät ja vaateet
 3. Kommunikointi
 4. Liikkuminen
 5. Itsestä huolehtiminen
 6. Kotielämä
 7. Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet
 8. Keskeiset elämänalueet
 9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

Osa 2: Kontekstuaalisia tekijöitä kuvaava osa

Kontekstuaalisia tekijöitä kuvaava osa käsittää

 • ympäristötekijät (e)
 • yksilötekijät (pf)

Ympäristötekijöiden viisi aihe-aluetta sisältävät sen fyysisen, sosiaalinen ja asenneympäristön, jossa ihminen elää.

1.    Tuotteet ja teknologiat
2.    Luonnonmukainen ympäristö ja ihmisen tekemät ympäristömuutokset
3.    Tuki ja keskinäiset suhteet
4.    Asenteet
5.    Palvelut, hallinto ja politiikat

Yksilötekijöitä ovat muun muassa ikä, sukupuoli, elämäntyyli, tavat, koulutus ja ammattitaito. Laajan sosiaalisen ja kulttuurisen vaihtelun vuoksi yksilötekijöitä ei ole luokiteltu.

ICF-luokituksen hierarkinen rakenne ja koodit.

 

ICF-sanasto

Sanastoon on koottu toimintakykyyn ja ICF-luokitukseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja niiden selitykset. Lisäksi sivulle on koottu ICF-luokituksen lyhenteet.

Sanasto (THL)

ICF itseopiskelumateriaali

WHO:n ICF eLearningTool -verkkokoulu on vapaasti kaikkien käytettävissä. Oppimisalustalla voi opiskella ICF:n perusteita tai kerrata ja testata jo olemassa olevia tietojaan ICF:stä. Verkkokoulu on saatavilla myös suomeksi.

ICF e-learning verkkoympäristö (ICF-elearning.com)

Muualla palvelussa

Vapaamuotoisista teksteistä kohti rakenteista tietoa

Perinteisesti toimintakykytietoa on kirjattu tekstimuotoisena, ilman yhtenäistä rakennetta. Rakenteisella tiedolla tarkoitetaan tiedon kirjaamista ja tallentamista potilas- ja asiakastietojärjestelmiin yhteisten, etukäteen sovittujen rakenteiden kuten otsikoiden, luokitusten ja termistöjen avulla. 

Toimintakykytiedon kirjaaminen rakenteisessa muodossa helpottaa tiedon siirtymistä ja hyödyntämistä.

Tutustu THL:n oppaisiin:

Lisätietoa:
Toimintakykytiedon kirjaaminen (Tiedonhallinta sote-alalla aihesivut)