FinFluHD influensavaccinstudien

Projektperiod:

2019–2022

Organisationsenhet:

Avdelningen för folkhälsa och välfärd, Teamet för Interventioner

På andra webbplatser:

FinFluHD-studien avslutades i april 2022 på grund av coronaviruspandemin. 

I influensavaccinstudien FinFluHD undersöktes hur effektivt ett influensavaccin med hög dos är bland personer som fyllt 65 år.

Influensavaccinstudien FinFluHD, som ursprungligen planerades vara flerårig, genomfördes under influensasäsongen 2019–2020. Studien kunde inte genomföras under perioderna 2020–2021 och 2021–2022 på grund av coronaepidemin.  

Studiens uppdragsgivare Sanofi Pasteur beslutade att studien avbryts helt i april 2022 på grund av att coronapandemin fortsätter. Orsaken till att studien avbröts i förtid var pandemin orsakad av coronaviruset och begränsningsåtgärderna i anslutning till den, som också kraftigt minskade influensans cirkulation bland befolkningen. Därmed var det inte möjligt att uppnå de uppställda målen med studien eftersom vårdperioderna på sjukhus på grund av cirkulations- och luftvägssjukdomar (huvudresponsen från studien) minskade väsentligt. Inga säkerhetsproblem förekom i studien.

Information om studien

Den influensaepidemi som sprids varje vinter drabbar personer i alla åldrar. Den luftvägsinflammation som influensaviruset orsakar medför betydande skador för folkhälsan och i värsta fall leder sjukdomen till allvarliga komplikationer, såsom lunginflammation eller hjärtbesvär. Särskilt hos äldre kan influensarelaterade hälsoproblem kräva sjukhusvård och rentav leda till döden.

I influensavaccinstudien FinFluHD undersöktes hur effektivt det nya influensavaccinet med hög dos är bland personer i åldern 65 år och äldre jämfört med influensavaccinet som används i det nationella vaccinationsprogrammet.

Båda vaccinerna som användes i studien var fyrvalenta, dvs. vaccinet skyddar mot fyra olika influensavirusstammar. I vaccinet som undersöktes var virusstammarna desamma som för vaccin inom det nationella vaccinationsprogrammet, men det fanns fyra gånger så mycket verksamma ämnen i vaccinet med hög dos.

Mål med studien

Det huvudsakliga syftet med studien var att utreda om det nya influensavaccinet med hög dos är effektivare än det vanliga influensavaccinet för att skydda äldre mot hjärt- och kärlsjukdomar samt luftvägssjukdomar som kräver sjukhusvård orsakade av influensa. Sådana sjukdomar är till exempel kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, lunginflammation och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Genomförandet av studien

Studien genomfördes i samarbete med utvalda hälsovårdscentraler åren 2019–2020. Målet var att få med cirka 121 000 personer under tre influensasäsonger. Frivilliga deltagare som fyllt 65 år bjöds in att delta i studien med brev som skickades hem och information som delades ut på hälsocentralerna. Under influensasäsongen 2019–2020 deltog över 33 000 personer i studien. 

Hälften av de som deltog i studien fick influensavaccin enligt det nationella vaccinationsprogrammet och hälften ett influensavaccin med hög dos. För att säkerställa att resultaten av studien var tillförlitliga användes blindning, vilket innebär att varken de som deltog i undersökningen, forskarna som genomförde den eller vaccintillverkarna visste vem som fick vilket vaccin medan studien pågick. Deltagarnas hälsa följdes upp i de nationella hälsoregistren efter vaccinationen. Uppföljningen av deltagarna i studien har avslutats. Prövningsvaccinet har fått försäljningstillstånd i EU den 4 juni 2020 under namnet Efluelda®.

Studien har avblindats. Vaccinen som gavs i studien har meddelats till de hälsovårdscentraler som genomförd studien.

Deltagarna instrueras att i fortsättningen ta influensavaccin enligt de nationella anvisningarna.

Samarbetspartner

Studien genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i samarbete med vaccintillverkaren Sanofi Pasteur. Sanofi Pasteur var huvudfinansiär för studien. Det praktiska genomförandet av studien sköttes av utvalda hälsovårdscentraler under THL:s handledning.

Mer information

Resultaten av studien

Studiens huvudresultat har publicerats vid ECCMID:s vetenskapliga möte i Danmark. Äldre personer som fick ett influensavaccin med hög dos hade färre allvarliga följder av influensa. En minskning med 5,5 % av antalet sjukhusinläggningar för cirkulations- och luftvägssjukdomar observerades hos dem som fick ett influensavaccin med hög dos. Särskilt sjukhusinläggningar på grund av kranskärlssjukdom förekom det ungefär en tredjedel färre hos dem som fick ett influensavaccin med hög dos än hos dem som fick standardvaccinet. Studien genomfördes under influensasäsongen 2019-2020, men studien avbröts av coronapandemin, vilket gör att resultaten delvis är osäkra. 

Studiens resultat liknar dock resultaten från tidigare studier. I dessa studier hade äldre personer som fick ett influensavaccin med hög dos färre allvarliga följder av influensa.

Länkar till studiens sponsors sammanfattning av studiens resultat och till den vetenskapliga sammanfattningen på webbplatsen för det offentliga forskningsregistret kommer att läggas till senare.

Anvisningar för hälso- och sjukvårdspersonal

FinFluHD-studien avslutades i april 2022 på grund av coronaviruspandemin.

Influensvaccinstudien FinFluHD genomfördes under influensasäsongen 2019–2020. Den kunde inte genomföras under perioderna 2020–2021 eller 2021–2022 på grund av coronaepidemin.  Studiens uppdragsgivare Sanofi Pasteur beslutade att influensavaccinstudien FinFluHD avslutas helt på grund av att coronapandemin fortsätter. Orsaken till att studien avslutades i förtid var pandemin orsakad av coronaviruset och begränsningsåtgärderna i anslutning till den, som också kraftigt minskade influensans cirkulation bland befolkningen. Därmed var det inte möjligt att uppnå de uppställda målen med studien eftersom vårdperioderna på sjukhus på grund av cirkulations- och luftvägssjukdomar (huvudresponsen från studien) minskade väsentligt.

Studien har avblindats och vaccinen som gavs i studien har meddelats till de hälsovårdscentraler som genomförde studien. Vaccinet som gavs i studien säsongen 2019–2020 påverkar inte de influensavaccin som ges senare. Influensavaccin rekommenderas årligen för alla som fyllt 65 år.

Hollingsworth R, Palmu A, Pepin S, Dupuy M, Shrestha A, Jokinen J, Syrjänen R, Nealon J, Samson S, De Bruijn I. Effectiveness of the quadrivalent high-dose influenza vaccine for prevention of cardiovascular and respiratory events in people aged 65 years and above: Rationale and design of a real-world pragmatic randomized clinical trial. Am Heart J. 2021 Jul;237:54-61. doi: 10.1016/j.ahj.2021.03.007. Epub 2021 Mar 13. PMID: 33722585.