Vaccin mot influensa

Influensavaccinet skyddar mot influensa och dess följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation, hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan. 
Vad är influensa?

Om du har rätt till avgiftsfri influensavaccination, kan du söka instruktioner om tidsbeställning på det egna välfärdsområdets webbsida. Välfärdsområdena ger information om när, var och hur man får influensavaccinet.
Vem får influensavaccin?

Sidans innehåll

Vem får influensavaccin?

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccinationen är till stor nytta får influensavaccinet gratis inom det nationella vaccinationsprogrammet. Följande personer hör till denna grupp:

Personer som bor eller vistas länge i anstaltliknande förhållanden så som till exempel kriminalvårdsanstalter och flyktingförläggningar är också berättigade till gratis influensavaccination.

Gratis influensavaccination får också följande grupper:

Välfärdsområdena kan vid behov använda säsongsvacciner mot influensa, som anskaffats för det nationella vaccinationsprogrammet, för att vaccinera följande grupper:

 • personer som arbetar i pälsfarmer
 • personer som arbetar med fjäderfän 
 • tjänsteveterinärer
 • laboratoriepersonal som tar eller hanterar fågelinfluensaprover
 • övriga personer som på grund av sitt arbete eller annan orsak löper stor risk att smittas av fågelinfluensa

Vaccinationerna är gratis för mottagaren

Avsikten med dessa riktade vaccinationer är att förhindra att en person samtidigt insjuknar i säsongsinfluensa och fågelinfluensa.

Se närmare: Åtgärdsanvisning för att förhindra fågelinfluensasmitta hos människor
 

Var kan jag få influensavaccin? 

Den som har rätt till avgiftsfri influensavaccination, kan söka instruktioner om tidsbeställning på det egna välfärdsområdets webbsida. Välfärdsområdet ger information om vaccinationstider och platser inom sitt område. 

Om man inte är berättigad till avgiftsfritt vaccin kan man höra sig för på apoteket, arbetshälsovården eller privata hälsostationer. Vaccinet kan också köpas med läkarrecept på apoteket och injiceras på hälsovårdscentralen. Ett injicerbart influensavaccin kostar cirka 15 euro.

Man måste ändå förbereda sig på att vaccinerna kan ta slut från dessa aktörer redan under hösten. 

Vilka vacciner används?

Det finns flera influensavacciner på marknaden. Vaccinerna i det nationella vaccinationsprogrammet väljs via en anbudstävling. 

Influensavaccinet säsongen 2023–2024

Under influensasäsongen 2023–2024 erbjuds följande vacciner inom vaccinationsprogrammet:

Världshälsoorganisationen WHO väljer årligen de virusstammar som ska användas i vaccinet på basis av vilka virus som med största sannolikhet kommer att orsaka influensa under det aktuella året. WHO väljer ut virusstammarna utgående från uppföljningsdata från olika länder.

Vid vaccinproduktionen har för båda vaccinerna använts två A-viursstammar och två B-virusstammar. 

Jämfört med föregående säsong har en A-virusstam bytts ut.

Planering och ordnande av influensavaccinationer

Välfärdsområdet ansvarar för förverkligande av influensavaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet. 
Mer information om planering och ordnande av influensavaccinationer

Vilken nytta har man av influensavaccinet?

Vaccin är det bästa skyddet mot säsongsinfluensa. Vaccinet skyddar inte mot förkylning.

Vaccinet mot säsongsinfluensa skyddar inte mot fågelinfluensa. Eftersom vaccinet skyddar mot säsongsinfluensa minskar vaccinet risken för att den vaccinerad person samtidigt smitta av, eller insjuknar i säsongsinfluensa och fågelinfluensa. På så sätt försöker man förhindra att fågelinfluensan lär sig att smitta från en människa till en annan.   

Influensavaccinet minskar

 • antalet dödsfall som beror på influensa samt sjukhus- och institutionsvård
 • incidensen av allvarlig influensa
 • antalet följdsjukdomar, såsom öroninflammation, luftrörskatarr, lunginflammation, hjärtinfarkt och cirkulationsstörningar i hjärnan
 • antalet fall av influensa: då den som vaccinerats inte själv blir sjuk smittar hens inte heller andra.

Fördelar med det injicerbara vaccinet VaxigripTetra
Fördelar med nässprayvaccinet

Det finns även information om nyttan av influensavaccinationerna på de enskilda målgruppernas webbsidor:
Vem får gratis influensavaccin?

Vilken skyddseffekt ger influensavaccinerna?

Det tar 2 veckor innan skydd uppstår. Influensavaccinernas skyddseffekt varierar från säsong till säsong. Största delen av dem som tar vaccinet undgår influensa. Om en vaccinerad person insjuknar i influensa, är sjukdomen i allmänhet lindrigare och personen tillfrisknar snabbare. 

Influensavaccinets effekt påverkas av många faktorer, bl.a. 

 • vilka virusstammar som förorsakar den aktuella epidemin
 • hur bra virusstammarna i vaccinet motsvarar de virusstammar som orsakar epidemier 
 • vilka egenskaper vaccinet har, t.ex. förstärkningsämnen
 • hur bra den som vaccinerats kan utveckla skyddet. Den vaccinerades ålder, underliggande sjukdomar och medicinering kan påverka skyddseffekten.

 Det skydd som influensavaccinet ger varar i ungefär ett år. Hos t.ex. äldre personer minskar vaccinskyddet snabbare än hos personer i arbetsför ålder.
 Vanliga frågor om influensavaccinationerna

Vilka biverkningar kan influensavaccinet medföra?

Alla vacciner kan medföra biverkningar, men biverkningar är oftast övergående och förekommer endast hos en liten del av de vaccinerade. 

Efter vaccination med det injicerbara influensavaccinet kan injektionsstället bli rött och ömt. Efter nässprayvaccinet kan näsan bli täppt och snuvig.

Vilka biverkningar kan influensavaccination medföra?

Ifall den vaccinerade blir smittad av influensa innan skydd har uppstått, kan den vaccinerade insjukna i influensa. Inte heller i detta fall är det någon nackdel av vaccinationen, en svårare sjukdom än vanligt är inte att vänta.

Influensavaccinets historia i vaccinationsprogrammet 

Influensavacciner har ingått i Finlands nationella vaccinationsprogram sedan 1980-talet. 

Avsnittets innehåll