Pelare och investeringar

EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) innehåller finansiering för sju EU-program. Medlemsländerna kan få finansiering för sammanlagt 750 miljarder euro, varav 390 miljarder euro är bidrag och 360 miljarder euro lån.

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF = Recovery and Resilience Facility) är det största programmet inom EU:s återhämtningsinstrument. Programmet omfattar 672,5 miljarder i finansiering till medlemsländerna. Av detta är 312,5 miljarder euro bidrag och 360 miljarder euro lån.

Medlemsstaterna ska lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP = Recovery and Resilience Plan) för att kunna få finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens. I Finland är planen en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Det kallas också Finlands återhämtningsplan och Finlands plan.

Finlands program för hållbar tillväxt är indelat i fyra pelare:

Finlands program för hållbar tillväxt är indelat i fyra pelare:

Pelare 1: Den gröna övergången stöder ekonomiska strukturomvandlingar och ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle

Pelare 2: Med hjälp av digitalisering och dataekonomi stärks produktiviteten och tjänsterna görs tillgängliga för alla

Pelare 3: Sysselsättningsgraden och kunskapsnivån höjs för att påskynda hållbar tillväxt

Pelare 4: Förbättring av tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökning av kostnadseffektiviteten

I Finlands program för hållbar tillväxt genomför THL nationella projekt inom pelare 3 och 4 i anslutning till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.


Investeringar och mål för pelare 3 och 4

Pelare 3 är indelad i projekt som stöder arbetsförmågan och sysselsättningen. Projekten i Pelare 3 är:

  • Utvidgning av programmet för arbetsförmåga
  • Hälsoundersökning för arbetslösa
  • Forskningsprojektet Tjänster för partiellt arbetsföra, förmåner och deltagande i arbete
  • Utvidgning av IPS-modellen

Pelare 4 är indelad i fyra investeringar:

  • Målet med investering 1 är att främja genomförandet av vårdgarantin (inklusive mentalvårdstjänster) samt att avveckla den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld inom social- och hälsovården som orsakats av coronaepidemin 
  • Målet med investering 2 är att främja förverkligandet av vårdgarantin genom att stärka förebyggandet och en tidig identifiering av problem. 
  • Målet med investering 3 är att stärka kostnadseffektiviteten i informationsunderlaget för social- och hälsovården och främja effektivitetsbaserad styrning
  • Målet med investering 4 är att påskynda ibruktagandet av digitala tjänster som främjar vårdgarantin.

Utöver de nationella investeringsprojekten genomförs Finlands program för hållbar tillväxt i välfärdsområdenas projekt för vilka social- och hälsovårdsministeriet har beviljat statsunderstöd. Ett projekt har inletts i varje välfärdsområde och kompetenscentrum inom det sociala området. De regionala projekten har vidare delats in i fem projekthelheter på samarbetsnivå (Södra Finland, Östra Finland, Västra Finland, Inre Finland, Norra Finland).