Finlands program för hållbar tillväxt (RRP)

Projektperiod:

1.1.2022–31.12.2025

Organisationsenhet:

Informations-förmedlarna

På andra webbplatser:

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

I Finlands program för hållbar tillväxt genomför THL nationella projekt inom pelare 3 och 4 i anslutning till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, målen för dessa projekt är:

  • påskynda ökningen av sysselsättningsgraden och kompetensnivån
  • avveckla social- och hälsovårdens vård-, rehabiliterings- och serviceskuld till följd av coronapandemin
  • främja förverkligandet av vårdgarantin genom att stärka förebyggandet och en tidig identifiering av problem
  • stärka den effektivitetsbaserade styrningen och det nationella informationsunderlaget för social- och hälsovården
  • stödja ibruktagandet av digitala tjänster som främjar vårdgarantin i välfärdsområdena.

Stöd till välfärdsområdena

Vi erbjuder utvecklingsstöd för regionala projekt, såsom utbildning och nätverk. Målet med vårt expertstöd är att göra det regionala utvecklingsarbetet smidigare och säkerställa att de resultat som uppstår i regionerna motsvarar de nationella definitionerna och anvisningarna.

Vi ger välfärdsområdena experthjälp i utvecklandet av verksamhetsmodeller och stöder ibruktagandet av dem. De verksamhetsmodeller som utvecklats inom RRP-projekten kan utnyttjas av utvecklarna i Innokylä.
Finlands program för hållbar tillväxt (Innokylä, på finska)

Samarbetspartner

THL:s samarbetspartner i Finlands program för hållbar tillväxt är de regionala projekten i välfärdsområdena, DigiFinland Oy, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), Folkpensionsanstalten (FPA), social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Arbetshälsoinstitutet (TTL).

Finansiering

Programmet finansieras genom EU:s återhämtningsinstrument av engångskaraktär (NextGenerationEU). I Finland ansvar social- och hälsovårdsministeriet för finansieringen av pelare 4 och delvis av pelare 3.

Programmet verkställs i alla välfärdsområden.