THL:s nationella projekt

Vid THL genomför vi Finlands program för hållbar tillväxt i nationella RRP-projekt. Dessa projekt hänför sig till pelare 3 och 4 inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. I THL:s RRP-projekt skapas förutsättningar för regionala projekt att påskynda tillgången till vård, öka antalet förebyggande tjänster och ibruktagandet av digitala lösningar. I de nationella utvecklingsprojekten stärker vi dessutom det nationella informationsunderlaget för social- och hälsovården och dess genomslagskraft, samtidigt som vi stöder åtgärder för att påskynda sysselsättningen.

De nationella utvecklingsprojekten skapar ramar och gemensamma strukturer för det regionala utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet görs i nära samarbete med fältet. 

I början av 2024 pågår sammanlagt 24 projekt vid THL: 

Projekt inom pelare 3

 • Utvidgning av programmet för arbetsförmåga
 • Hälsoundersökning för arbetslösa
 • Forskningsprojektet Tjänster för partiellt arbetsföra, förmåner och deltagande i arbete
 • Utvidgning av IPS-modellen

Projekt inom pelare 4

Projekt för Investering 1

 • Stöd för genomförandet och genombrottsträning ("Smidiga tjänster")

Projekt för Investering 2

 • Sektorsövergripande servicekoncept för främjande av hälsa och välfärd

Projekt för Investering 3

 • Uppdatering av indikatorerna för kostnadseffektivitet till version KUVA 2.0
 • Förbättring av kvaliteten på och omfattningen av informationen om tillgång till vård (upphörde den 31 december 2023)
 • Kanta-pilotprojektet för tillgång till primärvård
 • Användning av socialservice och servicesystem (Socialvårdens informationsproduktion) (upphörde den 31 mars 2024)
 • Produktion av information om social- och hälsovårdens ekonomi, personal och verksamhetsuppgifter (TAHTO) (upphörde den 31 januari 2024)
 • Förbättring av IT-infrastrukturen som behövs för att utvidga det nationella kunskapsunderlaget (upphörde den 31 mars 2024)
 • Produktion av Kanta-information för laboratorieuppgifter (upphörde den 31 december 2023)
 • Mekanism för bedömning av välfärdsekonomiska konsekvenser
 • Nationell utveckling av dokumentation och informationskvalitet
 • Nationellt utvärderingssystem för verksamhetsmodeller som främjar välfärd och hälsa
 • Nationell lägesbild av beredskap inom social- och hälsovården
 • Utveckling av rapporteringen om strukturellt socialarbete

Projekt för Investering 4

 • Gemensamma mobiltjänster
 • Utvärdering och utnyttjande av mobilapplikationer och digitala tjänster
 • Stöd för egenvård med Datalagret för egna uppgifter
 • Digitala tjänster
 • Nationellt servicekoncept för främjande av hälsa och välfärd och digitala lösningar
 • Elektronisk tidsbokning
 • Insamling av klientrespons
 • Digital kund- och servicehandledning
 • Datastrukturer för uppföljning av vården
 • Styrning och koordinering av servicekedjorna
 • Förutseende av servicebehovet i lösningar för informationsledning