Programevaluering

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), THL och Arbetshälsoinstitutet ansvarar tillsammans för att planera evalueringen av Finlands program för hållbar tillväxt (RRP-programmet) inom SHM:s förvaltningsområde. THL ansvarar för utvärderingen av genomförandet av de nationella målen i programmet och för skapandet av en helhetsbild. De projekt som får statsunderstöd ur Finlands program för hållbar tillväxt ansvarar för evalueringen av sina egna projekt.

Programmets mål inom SHM:s förvaltningsområde

Inom SHM:s förvaltningsområde är målet bland annat att

  • höja sysselsättningsgraden
  • påskynda tillgången till vård
  • avveckla social- och hälsovårdens vård-, rehabiliterings- och serviceskuld till följd av covid-19-pandemin
  • öka ibruktagandet av nya digitala lösningar
  • främja regional och social jämställdhet samt jämställdhet mellan könen.

Europeiska kommissionen och SHM har ställt upp indikatorer för varje mål med hjälp av vilka uppnåendet av målen bedöms. Som finansiär förutsätter EU att målen uppnås. Om målen inte uppnås påverkar det den finansiering som EU betalar till Finland. SHM har också dragit upp riktlinjer för nationellt viktiga mål som följs upp med hjälp av utvärderingen.

EU förpliktar också till att följa utvecklingen i vissa indikatorer som är gemensamma för alla länder som får finansiering ur återhämtningsinstrumentet och som gäller till exempel sysselsättning och antalet kunder inom de digitala tjänsterna. För dessa har inga kvantitativt bindande mål ställts upp, utan EU vill bara följa utvecklingen.

Målen och indikatorerna som ska evalueras har fastställts specifikt för varje investering

Pelare 3

Åtgärderna i programmet för arbetsförmåga utvidgas till fem nya regioner och verksamhetsmodellerna har beskrivits. Utvecklingsprojektet IPS Sijoita ja valmenna (Placera och handled) har utvidgats till sex nya regioner och projekten har främjat verkställandet av modellen. Dessutom har projekten skapat regionala beskrivningar av införandet av verksamhetsmodellen i Innokylä.

Gemensam indikator: Antalet sysselsatta eller personer som deltar i jobbsökningen i olika åldersgrupper och av olika kön. Antal deltagare i utbildningar.

Pelare 4, investering 1

I beredningen av social- och hälsovårdsreformen främjas genomförandet av vårdgarantin för basservicen (inklusive mentalvårdstjänster) och dessutom avvecklas den vård-, rehabiliterings- och serviceskuld inom social- och hälsovården som orsakats av coronavirussituationen. Tidsfristen på tillgång till vård inom sju dygn för icke-brådskande vårdbesök förverkligas till 80 procent före utgången av 2025.

Pelare 4, investering 2

Förverkligandet av vårdgarantin främjas genom att stärka förebyggandet och en tidig identifiering av problem. I social- och hälsovårdsreformen utvecklas och införs integrerade verksamhetsmodeller och digitala serviceutbud för sektorsövergripande tjänster i 22 välfärdsområden före utgången av 2024.

Pelare 4, investering 3

Den nationella aktuella uppföljningen av vårdgarantin genomförs vid alla hälsovårdscentraler före utgången av 2025. Välfärdsområdena har tagit i bruk nationella anvisningar för dokumentation. Modellen för rapportering om strukturellt socialarbete har provtestats och utifrån den etablerats i den nationella och regionala informationsproduktionen. I det nationella nätverkssamarbetet har effektivitetsbaserad styrning och kunskapsbaserad ledning pilottestats.

Pelare 4, investering 4

De digitala tjänsternas andel av social- och hälsovårdstjänsterna utökas. Av kontakterna sköts 35 % på distans med elektroniska medel före utgången av 2025.

Gemensam indikator: Antalet kunder i de nya digitala tjänsterna.

THL:s evaluering

THL följer upp och evaluerar genomförandet och utvecklingen av programmets mål i gemensamma indikatorer med hjälp av statistik och enkäter. Med nationella mätare (THL:s nationella enkätuppgifter och registermaterial som källa) följer THL upp förändringen i projektområdena i förhållande till programmets mål.

THL skickar investeringsspecifika enkäter till de regionala projektorganisationerna, med vilka man stöder brister i de nationella indikatorerna och följer upp gemensamma indikatorer. Enkäterna skickas till välfärdsområdenas projektchefer och registratorskontor. Projektchefen ansvarar för att enkäterna besvaras i tid.

Under åren 2023–2026 följer THL upp och utvärderar programmet med ett halvt års mellanrum. Utifrån det material som samlas in görs tolkningar av hur man går vidare mot målen.

Sammanfattningar görs av materialet. THL rapporterar regelbundet utvärderingsuppgifterna till SHM, som rapporterar vidare till EU.

Mer information om evalueringen

Nella Savolainen
specialist
[email protected]