Dataskyddsmeddelande för undersökningen MoniSuomi

På den här sidan dataskyddmeddelande om vetenskaplig forskning.

Information för den som deltar i undersökningen

I den här beskrivningen finns information om hur dina personuppgifter behandlas i den nationella undersökningen riktad till personer födda utomlands om hälsa, välbefinnande och tjänster, dvs. MoniSuomi-undersökningen. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Det uppstår inga negativa följder för dig om du väljer att inte delta i undersökningen eller om du avbryter ditt deltagande i undersökningen. Oberoende av om du deltar eller väljer att inte delta påverkar detta inte din rätt till hälso- och sjukvårdstjänster eller någon annan tjänst eller förmån i Finland. Om du väljer att avbryta ditt deltagande i undersökningen, kan de uppgifter som samlats in innan du avbryter deltagandet ändå användas i undersökningen. I punkt 17 i denna beskrivning ger vi utförligare information om dina rättigheter och om hur du kan påverka behandlingen av dina uppgifter.

Mer information om undersökningen hittar du i informationen till deltagaren och på webbplatsen: www.thl.fi/monisuomi

1. Personuppgiftsansvarig för undersökningen

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är persongiftsansvarig för MoniSuomi-undersökningen.

Namn: Institutet för hälsa och välfärd
Adress: PB 30, 00271 Helsingfors
Övriga kontaktuppgifter: 029 524 6000; www.thl.fi 

Kontaktperson i ärenden gällande undersökningen:
Namn: Koordinator Lotta Mäkipää
Adress: Mannerheimvägen 166, PB 30, 00271 Helsingfors 
Telefonnummer: 029 524 8529
E-postadress: lotta.makipaa(at)thl.fi

I bilaga 1 finns en förteckning över samarbetspartner som är gemensamt personuppgiftsansvariga för undersökningen.

2. Beskrivning av undersökningsprojektet och syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med undersökningen är att samla in tillförlitlig information om välbefinnande, hälsa, arbets- och funktionsförmåga, tjänster, upplevelser av diskriminering, sysselsättning, eventuella problem förknippade med arbetet, delaktighet, språkkunskaper och utbildning hos utlänningar som bor i Finland. Med hjälp av informationen strävar man efter att främja välbefinnandet hos utlänningar som bor i Finland samt bättre svara på behovet av tjänster hos personer födda utomlands.  Aktuell forskningsbaserad information om välbefinnande stöder och hjälper till att följa upp integrationen.

Till samplet plockas från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 18 600 personer, som själva är födda och vars föräldrar är födda i något annat land än Finland. Personerna som har inbjudits till MoniSuomi–undersökningen är i åldern 20–74 år. Datainsamlingen genomförs samtidigt som THL:s datainsamling TerveSuomi. Materialet samlas i första hand in med en elektronisk enkät som fylls i via internet. Datainsamlingen kompletteras med en enkät i pappersform och telefonintervjuer. Enkät- och intervjumaterialet kompletteras också med registeruppgifter. Resultaten av undersökningen analyseras statistiskt och de rapporteras elektroniskt på THL:s och ANM:s webbplatser våren 2023. Enskilda personer kan inte identifieras i resultatrapporteringen. Utifrån materialet publiceras dessutom internationella vetenskapliga artiklar. 

Institutet för hälsa och välfärd kan kombinera enkätsvaren i den här undersökningen med registeruppgifter som berör hälsa och välbefinnande ur register som upprätthålls av olika myndigheter och hälso- och sjukvårdsenheter. Registeruppgifterna används endast i forskningssyfte. 

Identifierbara personuppgifter används för att kontakta deltagarna och för att sammanföra registeruppgifter med de svar som deltagarna gett. När registeruppgifterna har anslutits avlägsnas personuppgifterna från forskningsmaterialet. I materialet som forskarna har tillgång till kan inga enskilda deltagare identifieras.

3. Parter och ansvarsfördelning i forskning som genomförs som samarbetsprojekt

Projektet genomförs i samarbete med arbets- och näringsministeriet (ANM), Åbo, Vanda, Helsingfors och Esbo. 

THL ansvarar för koordineringen och genomförandet av undersökningen. THL är upprätthållare av det forskningsregister som innehåller det ursprungliga enkät- och intervjumaterial som samlats in under MoniSuomi-undersökningen och som innehåller personuppgifter. THL ansvarar för att samla in uppgifter, till exempel för att nå deltagarna, rensa materialet och analysera de grundläggande resultaten. 

Kommunerna och ANM fungerar som delfinansiärer av undersökningen, deltar i planeringen av enkäten och marknadsföringen av undersökningen. Dessutom fastställer kommunerna samplets storlek för den egna kommunen. Kommunerna eller ANM behandlar inte individualiserade personuppgifter på något sätt.  

De organisationer som räknas upp i bilaga 1 (THL:s samarbetspartner) fungerar som gemensamma personuppgiftsansvariga i denna undersökning. Deltagarna i undersökningen kan rikta alla ansökningar gällande utövande av den registrerades rättigheter till (se punkt 17): kirjaamo(at)thl.fi 

Vid behov vidarebefordrar THL begäran även till de andra organisationerna som är personuppgiftsansvariga.

4. Ansvarig ledare eller ansvarig sammanslutning för enkäten

Namn: Hannamaria Kuusio
Adress: Mannerheimvägen 166, PB 30, 00271 Helsingfors 
Telefonnummer: 029 524 7657 
E-postadress: hannamaria.kuusio(at)thl.fi

5. Undersökningens genomförare

Undersökningen genomförs av THL:s enhet Jämlikhet.

6. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Kontaktuppgifter för THL:s dataskyddsombud: tietosuoja(at)thl.fi

7. Undersökningens namn, art och varaktighet

Undersökningens namn: Nationell undersökning riktad till personer födda utomlands om hälsa, välbefinnande och tjänster (MoniSuomi)

Typ av undersökning: återkommande

Tidsperiod för undersökningen (hur länge personuppgifter behandlas):
Registeruppföljningsskedet i undersökningen pågår under 70 år efter genomförandet av enkäten. Registerinformation insamlas och uppdateras enligt undersökningsplanen under denna uppföljningsperiod. Efter avslutad undersökning förvaras undersökningsmaterial enligt punkt 16. Deltagarna kan kontaktas på nytt efter datainsamlingen 2022. 

8. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas på följande grund enligt artikel 6.1 i EU:s allmänna dataskyddsförordning:

 • Vetenskaplig eller historisk forskning av allmänt intresse, statistikföring eller utövande av offentlig makt som hör till den personuppgiftsansvarige (4 § 3 punkten i dataskyddslagen).

9. Känsliga personuppgifter

I undersökningen behandlas följande känsliga personuppgifter:

 • hälsouppgifter.

Behandlingen av känsliga uppgifter grundar sig på följande specialvillkor i artikel 9 punkt 2 i dataskyddsförordningen:

 • Vetenskapligt eller historiskt forskningsändamål eller statistiskt ändamål.

10. Personuppgifter som ingår i forskningsmaterialet och var uppgifter samlas in

Uppgifter som erhållits via enkäten:
bakgrundsuppgifter (familjens inkomster, familjestorlek, orsak till flytt till Finland, utbildning, språkkunskaper), upplevd livsmiljö och livskvalitet, delaktighet och upplevelse av delaktighet, diskriminering och bemötande, levnadsvanor, hälsa, användande och erfarenheter av tjänster samt arbete och sysselsättning i Finland. 

Register från vilka uppgifter samlas:

 • THL:Uppgifter i hälso- och sjukvårdens avskrivnings-/vårdanmälningsregister (HILMO), såsom diagnoser och vidtagna åtgärder, uppgifter i primärvårdens vårdanmälningsregister (AvoHilmo), socialvårdens vårdanmälningsregister (SosiaaliHILMO), Cancerregistrets uppgifter om konstaterade cancerfall, Kollektivkontrollregistrets uppgifter, cancerscreeningar, Registret över födda barn (förlossningsår, uppföljningsinformation om förlossningar och graviditeter), Epämuodostumarekisteri (register över missbildningar), Register över avbrutna graviditeter, uppgifter i steriliserings­registret, uppgifter i registret över smittsamma sjukdomar. Uppgifter i utkomstregistret, register över ortopediska endoproteser, Registret över synskadade
 • Statistikcentralen: uppgifter om utbildning och yrke, socioekonomisk ställning, huvudsaklig verksamhet, hushållets inkomster, dödsorsaker, henkilötietojen pitkittäisaineisto (FOLK)
 • FPA: läkemedel som omfattas av specialersättning, läkemedelsköp, rehabilitering, sjukdagpenning, handikappbidrag, försäkringsuppgifter, förmånsuppgifter, receptcentret och receptarkivet (Kanta), rätt till läkemedelsersättning, läkararvoden enligt specialområde, anmälningar om utkomststöd och ansökningar om kompletterande stöd som FPA skickar till kommunerna (anmälningar om servicebehov), grundläggande utkomststöd, pensionsuppgifter
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB)Personbeteckning, namn, adress, födelsetid, kön, hemkommun, födelsestat, födelsehemkommun, modersmål, kontaktspråk, datum för den första flytten till Finland, datum för den senaste flytten till Finland, nationalitet, civilstånd, civilståndshistoria, antal personer i hushållet, antal minderåriga personer som bor i hushållet, bostadshistoria, uppgifter om bostadsbyggnad (inkl. koordinater), lägenhetsuppgifter. Dessutom görs ett släktsampel av undersökningsdeltagarens föräldrar: undersökningsdeltagarens personbeteckning, släktskapsförhållande, födelsestat (statskod och statens namn)
 • Pensionsskyddscentralen (PSC): pensionsregistret (pensioner, beslut), intjäningsregistret, oavlönade perioder
 • Arbets- och näringsministeriet (ANM): basuppgifter, jobbsökaryrken, utbildningsexamina, diagnoser, sysselsättningskoder, stödsysselsättning, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning, bedömning av arbetskonditionen
 • Finlands njursjukdomsregister: njursjukdomsdiagnoser, uppgifter om behandlingsformer, uppgifter när behandlingen inleds, uppgifter om medicinering, uppgifter i slutet av året under uppföljningen, uppgifter om dödsfall
 • Skatteförvaltningen : uppgifter om förvärvs- och kapitalinkomster (lön, pension, dividender, övriga inkomster)

11. Överförande eller överlåtande av uppgifter utanför forskargruppen

Personuppgifter utlämnas eller överförs inte regelmässigt utanför forskningsgruppen. Det insamlade forskningsmaterialet kan användas och överlåtas i enlighet med lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) och lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019). THL har överfört behörigheten till datatillståndsmyndigheten inom social- och hälsovården (Findata), som i första hand ansvarar för datatillstånden för en sökande utanför THL.

12. Överförande eller överlåtande av uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter överförs eller utlämnas inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

13. Automatiserat beslutsfattande

Det förekommer inga automatiserade beslut.

14. Principer för skydd av personuppgifter

Uppgifterna är sekretessbelagda.

Uppgifter som behandlas i IT-system:

 • användarnamn, lösenord, registrering av användning, passerkontroll 

Behandling av direkta identifikationsuppgifter:

 • Direkta identifieringsuppgifter avlägsnas i analysskedet

15. Behandling av personuppgifter efter avslutad undersökning

Forskningsmaterialet arkiveras permanent i THL:s arkiv utan identifieringsuppgifter.

16. Den registrerades rättigheter och eventuella begränsningar i dessa

Dataskyddslagstiftningen garanterar deltagaren vissa rättigheter, genom vilka deltagaren kan säkerställa att den grundläggande rättigheten till integritetsskydd uppfylls. Om du vill utnyttja din rätt, kontakta THL:s registratorskontor (kirjaamo(at)thl.fi ) eller personen som nämns i punkt 1.

Om THL inte kan identifiera dig utifrån materialet, tillämpas inte rätten att få tillgång till uppgifterna, rättelse eller avlägsnande av uppgifter.

Återkallande av samtycke (artikel 7 i dataskyddsförordningen)

Du har rätt att återkalla ditt samtycke, om behandlingen av personuppgifterna grundar sig på samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. 

Rätt till tillgång till uppgifter (artikel 15 i dataskyddsförordningen)

Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas i undersökningen och vilka av dina personuppgifter som behandlas i undersökningen. Om du vill kan du också begära en kopia av de personuppgifter som behandlas.

Rätt till rättelse av uppgifter (artikel 16 i dataskyddsförordningen)

Om det i dina personuppgifter finns ofullständiga eller felaktiga uppgifter har du rätt att kräva att de rättas eller kompletteras.

Rätt till radering av uppgifter (artikel 17 i dataskyddsförordningen)

Du har rätt att kräva att dina personuppgifter raderas i följande fall:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats
 • du återkallar det samtycke på vilket behandlingen har grundat sig och det inte finns andra lagliga grunder för behandlingen
 • du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstatens nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Undantag från rättigheterna

Undantag kan göras från de rättigheter som beskrivs i punkt 17 Den registrerades rättigheter och eventuella begränsningar i dessa från dessa rättigheter i enlighet med motiveringar i lagstiftningen om dataskyddet till den del rättigheterna förhindrar vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar statistiska ändamål. Behovet av att avvika från rättigheterna bedöms alltid från fall till fall.

Om du vill utnyttja din rätt, kontakta THL:s registratorskontor (kirjaamo(at)thl.fi ).

Kontakt

Om du har frågor om rättigheter, kontakta THL:s registratorskontor (kirjaamo(at)thl.fi ) eller kontaktpersonen som nämns i punkt 1.

Rätt att överföra ärendet för behandling av dataombudsmannen

Du har rätt att överföra ärendet för behandling av dataombudsmannens byrå om du anser att brott mot gällande dataskyddslagstiftning har skett vid behandlingen av dina personuppgifter. 

Kontaktinformation:

Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
 Växel: 029 56 66700 
Fax: 029 56 66735 
E-post: tietosuoja(at)om.fi

Bilaga 1. Gemensamma registeransvariga (organisation, ort)

 • Helsingfors stad, Helsingfors
 • Esbo stad, Esbo
 • Vanda stad, Vanda
 • Åbo stad, Åbo
 • Arbets- och näringsministeriet, Helsingfors