Databasrapporter

Databasrapporterna, dvs. sammanfattningar och kuber, ger användaren möjlighet att själv välja ut material ur registren.

  • Sammanfattningarna är färdiga sammanställningar av de centrala uppgifterna inom ämnesområdet.
  • Kuberna ger möjlighet till en mångsidigare granskning av uppgifterna.

Databasrapporterna är listade efter ämne. Största delen av rapporterna är sammanfattningar. Vi håller också på att utveckla möjligheten till elektronisk rapportering i form av sammanfattningar och kuber av andra registermaterial.

Sidans innehåll:

Länkarna går till systemet för elektronisk rapportering som finns utanför THL:s webbplats.

Behandlingstider för ansökningar om utkomststöd

Sammanfattning

Kub

Behandlingstider inom barnskyddet

Kub

Hemvård

Sammanfattningar

Kuber

Personaldimensionering i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre

Kub

Primärvård

Alla statistikrapporter om primärvården (Avohilmo)

Alla statistikrapporter om tillgång till vård inom primärvården

Vaccinationer

Kuber

Registret över smittsamma sjukdomar

Sexuell och reproduktiv hälsa

Föderskor, förlossningar och nyfödda

Sammanfattningar

Kuber

Aborter

Kuber

Sammanfattningar

Steriliseringar

Kuber

Sammanfattningar

Assisterad befruktning

Kuber

Sammanfattningar

Utgifter för utkomststödet

Sammanfattningar

Kub

Specialiserad sjukvård

Specialiserad somatisk vård

Psykiatriska specialiserade sjukvården

Prevalens av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) i befolkningen född utomlands 2016–2020