Dataskyddsbeskrivning: rättsgenetisk undersökning - begäran av privatperson

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR ATT INFORMERA DEN REGISTRERADE (1.1.2021)

Institutet för hälsa och välfärd (THL) hanterar personuppgifter enligt det givna samtycket när du har deltagit i en rättsgenetisk undersökning som inte beställts eller förordnats för att sköta en lagstadgad skyldighet för en myndighet. Vid behandling av personuppgifter följer THL gällande lagstiftning om dataskydd och ser till att datasäkerheten är på en ändamålsenlig nivå. I denna beskrivning berättar vi mera detaljerat hur THL behandlar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

THL beslutar och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i det syfte som angetts i denna beskrivning, alltså är THL för dessa uppgifters del personuppgiftsansvarig. 

Våra kontaktuppgifter:

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
PB 30
00271 Helsingfors
telefon: 029 524 6000

Kontaktperson för ärenden som gäller behandlingen av de personuppgifter som nämnts i denna beskrivning är:

Marjo Avela, ledande expert, teamchef
telefon: 029 524 8723
e-post: [email protected]

E-postadress till THL:s dataskyddsombud tietosuoja(at)thl.fi.

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter när du har deltagit i en rättsgenetisk undersökning som inte beställts eller förordnats för att sköta en lagstadgad skyldighet för en myndighet. 

3. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig alltid på gällande lagstiftning. THL:s uppgifter föreskrivs i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (31.10.2008/668).

Den lagenliga behandlingsgrunden för syftet enligt denna beskrivning är:
Uttryckligt samtycke (artikel 6.1 a och artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen)

4. Personuppgifter som behandlas

Den som begär undersökningen eller deltar i undersökningen meddelar THL namn och personbeteckningar eller födelsedatum, om personbeteckningen inte är tillgänglig, för de personer som ska undersökas. Därutöver fås uppgifter om provtagningen som gäller de undersöktas prover samt uppgift om hur den undersöktas identitet verifierades i samband med provtagningen. För genomförandet av undersökningen krävs samtycke från den undersökta, den som begärt undersökningen, den undersökta personens förälder/vårdnadshavare/annan intressebevakare om den undersökta inte fyllt 15 år samt den bortgångna undersöktas rättsinnehavare. Samtyckesdokumentet innehåller person- och kontaktuppgifter, ort, datum, underskrift, samtyckesgivarens roll i undersökningen gällande undersökningen samt information om typen av undersökning som ska genomföras.  

Under undersökningen görs en DNA-profil upp för respektive person som ska undersökas. Med hjälp av DNA-profilerna dras en slutsats om släktskap eller identiskhet hos de personer som undersöks i samma undersökning. Ibland är undersökningsresultatet endast en DNA-profil. 

5. Från vilka källor har personuppgifterna samlats?

Uppgifterna fås från den rättsgenetiska undersökningens beställnings- och provtagningshandlingar, undersökningens samtyckeshandling samt från eventuella övriga inlämnade handlingar. Uppgifterna om föräldrar/ vårdnadshavare för barn under 15 år hämtas från befolkningsdatasystemet. Om dessa uppgifter inte är tillgängliga i befolkningsdatasystemet, bör något annat tillförlitligt intyg/utlåtande om föräldrarna/ vårdnadshavarna lämnas. 

6. Överföring eller överlämning av personuppgifter 

De undersökta personernas personuppgifter, undersökningsresultat (inklusive DNA-profiler) samt namn och adressuppgifter för den som begärt undersökningen anges i utlåtandet.

Undersökningsutlåtandet ges till den som begärt undersökningen och de personer som undersökts samt, om den undersökte personen är under 15 år, föräldrarna/vårdnadshavarna som gav sitt samtycke till undersökningen.

I övrigt överlämnas inte uppgifter utanför THL förutom i det fall att den som begärt uppgifterna har en lagstadgad rätt till uppgifterna.

7. Överföring och överlämnande av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

8. Profilering och automatiskt beslutsfattande

THL fattar inte automatiska beslut som grundar sig bl.a. på profilering av personer.

9. Lagring av personuppgifter

Personuppgifternas lagringstider fastställs enligt arkivlagen (831/1994) och THL:s dataförvaltningsplan. Fader-skapsundersökningsmaterialet som innehåller personuppgifter arkiveras bestående tillsammans med identifikationsuppgifterna efter att behandlingen upphört (Arkivverkets beslut AL/11909/07.01.01.03.01/2012) i lokaler reserverade för det rättsgenetiska teamet. Riksarkivet har dessutom med stöd av 8 och 11 § i arkivlagen (831/1994) bestämt att uppgifterna i laboratoriedatasystemet för rättsgenetik vid Institutet för hälsa och välfärd ska förvaras varaktigt. De uppgifter i informationssystemet som ska förvaras varaktigt förvaras i digital form fr.o.m. den 1 mars 2010 (KA/22170/07.01.01.03.01/2018). Proven för undersökningen förstörs när det gått två år sedan undersökningen slutförts. Förfaringssättet är det samma som i den lagstadgade rättsgenetiska faderskapsundersökningen (lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning 378/2005). 

10. Vilka rättigheter har du?

Dataskyddslagstiftningen garanterar dig vissa rättigheter med vilka du kan säkerställa förverkligandet av ett integritetsskydd som hör till grundrättigheterna. Om du vill utnyttja din rättighet, kontakta THL:s registratorskontor (kirjaamo(at)thl.fi).

I vissa fall och situationer kan dina rättigheter begränsas exempelvis på grund av THL:s lagstadgade skyldighet eller om behandlingen sker i vetenskaplig forsknings-, statistikförings- eller arkiveringssyfte. Om dina rättigheter begränsats, vidtar THL ändamålsenliga och nödvändiga skyddsåtgärder som lagstiftningen kräver.

10.1. Rätt att återta samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter på basen av det samtycke du gett, har du rätt att återta ditt samtycke. 

10.2. Rätt att kontrollera uppgifter som gäller en själv

Du har rätt att få information om huruvida THL behandlar personuppgifter om dig. Dessutom har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som gäller dig själv till den del överlåtandet av en kopia inte har skadliga verkningar på de övriga personernas rättigheter och friheter eller om THL inte har en lagbaserad grund att neka överlåtandet av uppgifter.

10.3.    Rätt att korrigera uppgifter

Utgångspunkten är att du har rätt att få bristfälliga eller felaktiga uppgifter korrigerade. 

10.4. Rätt att radera uppgifter

Du har eventuellt rätt att radera uppgifter från THL:s register. Om behandlingen av uppgifter grundar sig på THL:s lagstadgade skötsel av uppdraget eller om det föreligger någon annan lagbaserad skyldighet till lagringen av uppgifter, har din rätt till att radera uppgifter sannolikt begränsats.

10.5. Rätt att begränsa behandlingen

Du har eventuellt rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter i fall som stadgats i lagen. Rätt att begränsa behandlingen kan komma på fråga till exempel om du anser att de uppgifter som gäller dig är felaktiga, att de behandlas på ett sätt som strider mot lagen eller om du motsatt dig behandlingen av dina uppgifter. I detta fall kan vi behandla dina personuppgifter endast med ditt samtycke om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, i allmänt intresse eller för att skydda rättigheterna hos någon annan person.

10.6. Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

Du har eventuellt rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter i fall som stadgats i lagen. Rätt att göra invändningar kan komma på fråga till exempel om behandlingen omfattar automatiskt beslutsfattande på basen av profilering eller om uppgifterna används i direktmarknadsföringssyfte.

10.7. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att be Dataombudsmannen bedöma lagenligheten i THL:s verksamhet.

Kontaktinformation:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån. 6, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735

E-post: tietosuoja(at)om.fi