Social- och hälsovårdstjänster

Lapsi ja äiti lääkärin vastaanotolla.

Social- och hälsovårdstjänsterna främjar barnens, de ungas och familjernas hälsa och välbefinnande. Tjänsternas innehåll ska anpassas till klienternas behov individuellt.

Målet är att barnet, den unga eller familjen ska få stöd för sina problem i ett så tidigt skede som möjligt. Ju tidigare klienten får hjälp, desto lättare och kostnadseffektivare är det att lösa problemen.

Det är viktigt att tjänsterna bildar en helhet. Den yrkesutbildade servicepersonalen ansvarar för det nätverksbaserade arbetet. Det multiprofessionella arbetet borde omfatta alla tjänster för barn och unga, såsom bildnings-, ungdoms-, idrotts-, kultur- och ungdomsväsendet samt församlingarnas och organisationernas tjänster.

Det är viktigt att tjänsterna erbjuds där barnen och ungdomarna finns: hemma, i skolan och inom småbarnspedagogiken. Specialtjänsterna stöder basservicen i form av förankrande tjänster och konsultativ hjälp.

Institutet för hälsa och välfärd undersöker, utvecklar och styr de tjänster för barn, unga och familjer som presenteras i detta avsnitt.

Avsnittets innehåll