Föräldraskapsutredning

Den som har fött ett barn är mor till barnet. När barnet har fötts under äktenskap mellan modern som har fött barnet och hens äkta man är äkta mannen far till barnet på grundval av äktenskap. I andra fall kräver fastställande av föräldraskap åtgärder av barnets föräldrar och myndigheterna. 

Moderskapslagen och faderskapslagen slogs ihop till en föräldraskapslag 1.1.2023.
Föräldraskaplag 775/2022 (Finlex)

Läs mer om övergångsbestämmelser:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

I föräldraskapslagen 775/2022 föreskrivs konstaterande, utredande, erkännande, fastställande samt upphävande av föräldraskap. Som en del av en faderskapsutredning kan det behövas en rättsgenetisk faderskapsundersökning, om vilken det föreskrivs i lag 378/2005.

På den här sidan hittar du handlingar som används för utredande och erkännande av föräldraskap (VSAK-serien med handlingar) samt anvisningar över deras användning åt de aktörer som använder handlingarna när de utövar uppgifter som föreskrivs dem i föräldraskapslagen och lagen som gäller faderskapsundersökning. 

Sidans innehåll

Handlingarna för en föräldraskapsutredning

De handlingar som används vid föräldraskapsutredning (VSAK-serie) har publicerats på finska och svenska. En del av handlingarna har publicerats som tvåspråkiga på finska och engelska. I dessa handlingar är finska det officiella språket och engelska en inofficiell översättning. 

Erkännande av föräldraskap innan barnet föds

Faderskapet kan erkännas under graviditeten, om det är klart att den som erkänner faderskapet är barnets far och det inte finns några andra orsaker att vägra ta emot erkännande av faderskap. 

En andra mor kan fastställas för barnet på grundval av samtycke till assisterad befruktning. Förutsättningen är att en far inte kan konstateras eller fastställas åt barnet. Andra moderns moderskap kan fastställas på grundval av samtycke till assisterad befruktning när samtycket till assisterad befruktning har getts efter den 1 april 2019. Samtycken kan inte längre utvidgas efter att graviditeten redan har börjat.

Läs mer: Erkännande av föräldraskap innan barnet föds

Utredning och erkännande av föräldraskap efter barnets födelse

Barnatillsyningsmannen inleder föräldraskapsutredningen efter att det kommit till dennes kännedom om ett barn under 18 år vars andra förälder inte har konstaterats eller fastställts eller vars andra förälders föräldraskap har upphävts. 

Barnatillsyningsmannen utreder föräldraskapet för ett myndigt barn i sådant fall där barnets eventuella förälder har erkänt föräldraskapet eller anmält sin avsikt att erkänna barnet om föräldraskapsutredningen visar att hen är barnets förälder.

Läs mer: Utredning och erkännande av föräldraskap efter barnets födelse

Utredning av föräldraskap till ett barn som har fötts under äktenskap eller som erkänts under graviditeten

Barnatillsyningsmannen kan utreda faderskapet till ett barn som fötts under äktenskapet om modern som fött barnet och fadern som fastställts på grundval av äktenskap inom sex månader från barnets födelse tillsammans ber om utredning av föräldraskapet. 

Barnatillsyningsmannen kan också utreda föräldraskapet till ett barn som erkänts under graviditeten om modern som fött barnet och föräldern som fastställts på grundval av erkännande av föräldraskap inom sex månader från barnets födelse tillsammans ber om utredning av föräldraskapet. Denna bestämmelse bör tillämpas när erkännandet har skett efter den 1 januari 2023. 

Faderskap till ett barn inom äktenskap och föräldraskap till ett barn som erkänts under graviditeten kan utredas av barnatillsyningsmannen även i det fallet om en annan person har erkänt eller anmält sin avsikt att erkänna barnet.

Läs mer: Utredning av föräldraskap till ett barn som har fötts under äktenskapet eller som erkänts under graviditeten

Skyldighet att hålla sig till sanningen

När den mor som har fött barnet, barnets eventuella förälder och barnets andra förälder lämnar uppgifter för utredningen av föräldraskap är de skyldiga att hålla sig till sanningen.  

Samma skyldighet gäller också för den som avger en utsaga om erkännande, den som hörs på grund av ett erkännande samt den som godkänner ett erkännande.

Rättsgenetisk faderskapsundersökning

Om det råder oklarhet då det gäller det biologiska faderskapet eller om man önskar få visshet gällande detta, kan barnatillsyningsmannen beställa eller en domstol förordna en rättsgenetisk faderskapsundersökning. 

En rättsgenetisk faderskapsundersökning ska beställas t.ex. även då handlingarna som utvisar blivande föräldrarnas identitet och familjeband är bristfälliga och tilläggsutredning inte rimligen kan fås.

Läs mer: Rättsgenetisk faderskapsundersökning

Barnatillsyningsmannens beslut

Barnatillsyningsmannen fattar beslut om att lägga ned föräldraskapsutredningen bl.a. då det inte finns tillräckliga uppgifter om den eventuella föräldern. En tidigare nedlagd föräldraskapsundersökning kan senare återupptas på barnatillsyningsmannens beslut.
Läs mer: Barnatillsyningsmannens beslut

Rättsinnehavare

Barnatillsyningsmannen kan utreda föräldraskap för ett minderårigt barn som har fötts utom äktenskapet även i sådant fall där den eventuella föräldern har avlidit före hen har hunnit erkänna föräldraskapet om föräldraskapet kan visas endera med en rättsgenetisk faderskapsutredning eller ett skriftligt intyg över assisterad befruktning.

Om den avlidnes rättsinnehavare är befullmäktigade kan de ge sitt samtycke hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till att föräldraskapet fastställs. Ifall rättsinnehavaren är minderårig eller omyndig kan endast en domstol fastställa föräldraskapet. 

Läs mer: Rättsinnehavare

Utbildingar om föräldraskapslagen

Vanhemmuuslakikoulutus lastenvalvojille 8.11.2022 (Youtube) 

Utbildning om föräldraskapslagen till barnatillsyningsmännen

Presentationerna är på finska men det finns textning på svenska och finska. Du kan byta språk på textningen med kugghjulet på nedre kanten till höger.

 • Salla Silvola oikeusministeriö: Uusi vanhemmuuslaki – mikä muuttuu? (video 1:30-39:30)
  • Salla Silvola justitieministeriet: Den nya föräldraskapslagen – vad medför den för förändringar? (video 1:30-39:30)
 • Heidi Keskinen Digi- ja väestötietovirasto: Uusi vanhemmuuslaki – lastenvalvojien ja DVV:n yhteistyö (video 39:30-1:04:35)
  • Heidi Keskinen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: Den nya föräldraskapslagen – samarbetet mellan barnatillsyningsmännen och MDB (video 39:30-1:04:35)
 • Marjo Avela Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Vanhemmuusasiakirjat ja oikeusgeneettinen isyystutkimus (video 1:06:00-1:36:42)
  • Marjo Avela Institutet för hälsa och välfärd: Föräldraskapshandlingar & rättsgenetisk faderskapsundersökning (video 1:06:00-1:36:42)

Vanhemmuuslakikoulutus neuvoloille 8.11.2022 (Youtube)

Utbildning om föräldraskapslagen till mödrarådgivningarna

 • Salla Silvola oikeusministeriö: Uusi vanhemmuuslaki – mikä muuttuu? (video 2:00-19:20)
  • Salla Silvola justitieministeriet: Den nya föräldraskapslagen – vad medför den för förändringar? (video 2:00-19:20)
 • Heidi Keskinen Digi- ja väestötietovirasto: VanhemmuusWeb (video 19:20-56:36)
  • Heidi Keskinen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: FöräldraWeb (video 19:20-56:36)

Fastställande av föräldraskap

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för fastställande av föräldraskap. Barnatillsyningsmännen bör skicka handlingarna för fastställande av föräldraskap till adressen:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Björneborg
PB 1007
28101 BJÖRNEBORG

tfn 029 553 7314 (kl. 9-12)
foraldraskap(at)dvv.fi

Ifall en barnatillsyningsman på Åland har ansvarat för utredande av föräldraskap ska handlingarna skickas till adressen:

Statens ämbetsverk på Åland
Magistratsenheten
PB 58
22101 Mariehamn.

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723