Hälsa och välbefinnande hos asylsökande

En asylsökande är en person som söker internationellt skydd på grund av förföljelse eller fara i sitt hemland eller i landet där personen är permanent bosatt.

År 2015 ansökte 32 476 personer om asyl i Finland och av dem var var fjärde person minderårig. I september 2016 hörde 23 000 personer fortfarande till mottagningstjänsterna 

Om en asylsökande beviljas asyl, hänvisas han eller hon till kommunen och registreras i egenskap av flykting som invånare i kommunen. Med en flykting avses en person som har fått asyl i Finland på grund av att personen riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland eller behöver skydd på grund av säkerhetssituationen i det egna hemlandet. 

Hälsofrågor förknippade med asylsökande och flyktingar

Asylsökandes och flyktingars hälsa och välbefinnande är förknippad med såväl hälsofrämjande faktorer som utmaningar och specialfrågor.

Faktorer som främjar och upprätthåller hälsan och välbefinnandet kan anses vara att asylsökande kommer till sitt nya land som relativt unga och friska. De är ofta motiverade till att bygga upp ett nytt liv och upplever att de är arbetsförmögna och -villiga. Hos en del skyddar och främjar även levnadsvanorna hälsan, såsom litet alkoholbruk.

Specialfrågor förknippade med asylsökandes hälsa är förebyggande av smittsamma sjukdomar och att förbättra vaccinationsskyddet, munhälsan, psykisk hälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom kan det ha förekommit avbrott i behandlingen av kroniska sjukdomar till följd av flykt, vilket förvärrar sjukdomen. Välbefinnandet hos asylsökande hotas också av till exempel långa asylprocesser, oro över familjen och närstående samt diskrimineringsupplevelser i det nya landet.

Infektionssjukdomar och vaccinationer

En del asylsökande kommer från områden där smittsamma sjukdomar förekommer oftare än i Finland. Även förhållandena under flykten, bristfälligt fungerande hälso- och sjukvårdssystem på grund av en krissituation, tidigare sjukdomsanamnes samt riskbeteende kan exponera asylsökande för olika smittsamma sjukdomar. På grund av kriser eller svåra förhållanden har man på alla områden inte kunnat erbjuda vaccin enligt vaccinationsprogrammen.

För att förebygga smittsamma sjukdomar erbjuds asylsökande möjlighet att delta i screeningundersökningar för smittsamma sjukdomar samt vaccinationer.

Psykisk hälsa och välbefinnande

Asylsökande och flyktingar kan ha trauman och psykiska symtom på grund av att många av dem i sina hemländer har mött krig, våld, tortyr och död. Flykten har varit farlig och traumatiserande. I det nya landet finns det nya utmaningar, såsom den osäkra framtiden. Behandlingstiden för asylansökan är särskilt belastande för barnens psykiska hälsa. Av dessa orsaker bör man satsa på stöd av den psykiska hälsan hos asylsökande och flyktingar redan i mottagningsskedet.

Sexuell och reproduktiv hälsa

Största delen av de asylsökande som kommer till Finland är kvinnor och män i fertil ålder (15–49 år) eller deras barn. Man bör fokusera särskilt på den sexuella och reproduktiva hälsan samt på de sexuella rättigheterna. Asylsökande kvinnor som är gravida har rätt till kommunens mödrarådgivningstjänster.,

Hälsa och välbefinnande hos minderåriga asylsökande

Barn under skolåldern har rätt till barnrådgivningstjänster. Rätten till grundläggande utbildning och läroplikten gäller också barn som inte har en hemkommun i Finland. Minderåriga asylsökande omfattas också av skolhälsovårdens tjänster. Skolhälsovården och barnrådgivningen utgör omfattande helheter där även stöd av föräldrarnas fostringsarbete ingår.

Asylsökandes och flyktingars rätt till hälso- och sjukvård

Vuxna asylsökande har rätt at få brådskande och nödvändig hälso- och sjukvård. Mödrarådgivningstjänsterna hör till den nödvändiga hälso- och sjukvården. Minderåriga asylsökande omfattas av samma social- och hälsovårdstjänster som kommunens invånare.

Flyktingar har mer omfattande rättigheter till hälso- och sjukvård än asylsökande, eftersom de har rätt att få samma social- och hälsovårdstjänster som kommunens invånare.