Positiivinen mielenterveys eli mielen hyvinvointi

Mies halaa puuta.

Positiivinen mielenterveys (mielen hyvinvointi) on voimavara ja olennainen osa terveyttä ja hyvinvointia.  Se on myös tärkeä yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Positiivisen mielenterveyden käsitteitä on useita, mutta yhteistä niille on, että niissä korostetaan eri painotuksin yksilön

  • psyykkisiä voimavaroja (esimerkiksi taito kohdata vastoinkäymisiä),
  • vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään,  
  • toiveikkuutta ja elämänhallinnan tunnetta, 
  • tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden olemassaoloa sekä 
  • myönteistä käsitystä omasta itsestä ja omista kehittymismahdollisuuksista (esimerkiksi hyvä itsetunto).

Positiivinen mielenterveys voidaan nähdä eriasteisena emotionaalisena (tunteet), psykologisena (positiivinen toiminta), sosiaalisena (suhteet muihin ja yhteiskuntaan), fyysisenä (fyysinen terveys ja kunto) ja hengellisenä (elämän merkityksen tunne) hyvinvointina. 

Positiivisen mielenterveyden käsite pyrkii siirtämään ajattelua pois sairaus- ja ongelmakeskeisyydestä. Ajatuksena on, että positiivinen mielenterveys on enemmän kuin mielenterveyshäiriöiden puuttuminen. Vaikka ihmisellä ei ole diagnosoitua mielenterveyden häiriötä, hänellä voi olla puutteita psyykkisessä hyvinvoinnissa. Toisaalta mielenterveyshäiriötä sairastavalla voi olla kohtalaisesti psyykkistä hyvinvointia. Alla oleva kuva selventää mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin monimuotoisuutta. 

Positiivisen mielenterveyden käsite. Kuvan sisältö on selitetty leipätekstissä.

Positiivisella mielenterveydellä on todettu olevan yhteyksiä esimerkiksi parempaan fyysiseen terveyteen, parempaan elämänlaatuun, korkeampiin koulusaavutuksiin ja positiiviseen terveyskäyttäytymiseen (katso alla oleva kuva).

Positiivisen mielenterveyden hyödyt.

Positiivisen mielenterveyden mittari

Positiivista mielenterveyttä ja hyvinvointia mittaamaan on kehitetty Positiivisen mielenterveyden mittari, Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS). Mittari kehitettiin Warwickin ja Edinburghin yliopistoissa ja siitä on olemassa kaksi versiota: pitkä 14-osioinen (WEMWBS) ja lyhyt 7-osioinen versio (SWEMWBS). Molemmat mittarit on kaksoiskäännetty suomen kielelle. Mittari on myös ruotsin kielellä.

Käyttölupa haetaan Warwickin yliopistolta (mittarin käyttö on ilmaista ei-kaupalliseen tarkoitukseen). Lupahakemus löytyy seuraavalta sivulta:
Warwick Medical School