Mentalvårdstjänster

Hälsostation.

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förebygga, lindra och behandla psykiska störningar och följderna av dem.

Tjänsterna omfattar handledning, rådgivning och psykosocialt stöd enligt behov, psykosocialt stöd i krissituationer samt undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den lagstiftning som styr mentalvårdstjänsterna, bestämmelserna om tillgången till vård och den övriga myndighetsstyrningen. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar mentalvårdstjänsterna.

Mer information om psykiska problem och mentalvårdstjänster i ditt område finns på Psykporten. Psykportens webbplats innehåller också verktyg för bedömning av symtom, egenvårdsprogram och guider.

Mentalvårdstjänster på bas- och specialnivå

Mentalvårdstjänster produceras både på basnivå och specialnivå. Med basnivå avses primärvård, såsom hälsovårdscentraler, studerandehälsovård och företagshälsovård. Med specialnivå avses psykiatrisk specialiserad sjukvård, dvs. en helhet av undersöknings-, vård- och rehabiliteringstjänster enligt det psykiatriska specialområdet.

Främjande, vård och rehabilitering av den mentala hälsan sker på olika nivåer i servicesystemet. Individen kan genomföra egenvård genom att göra symtombedömningar på nätet och delta i egenvårdsprogram. På basnivå ges vård via telefontjänster, tjänster med låg tröskel, korta interventioner på basnivå och långtidsuppföljning.

Specialnivån omfattar sjukhusvård, jourverksamhet, psykoterapi och webbterapi samt uppföljning av kvaliteten. Rehabiliteringen genomförs av FPA:s rehabiliteringstjänster, rehabiliterande boendeservice, arbetsverksamhet och dagverksamhet. Förebyggande av psykiska störningar och främjande av den mentala hälsan sker på alla ovan nämnda nivåer. 

Socialvården ordnar boendeservice, hemservice och rehabiliterande arbetsverksamhet för rehabiliteringsklienter inom mentalvården. Dessutom producerar församlingarna och många organisationer, dvs. tredje sektorn, mångsidiga tjänster. Den privata sektorns tjänster har betydelse särskilt i psykoterapier.

Folkpensionsanstalten ersätter rehabiliterande psykoterapi som syftar till att förbättra arbets- eller studieförmågan hos 16–67-åringar som lider av psykiska störningar. FPA ersätter krävande medicinsk rehabilitering för att klienten ska kunna klara av arbetet eller vardagliga funktioner trots sjukdom eller skada. Förutsättningar för att få ersättning finns på FPA:s webbplats.

På vår webbplats

Tjänster i krissituationer

Information om användningen av mentalvårdstjänster
Statistik över den psykiatriska specialiserade sjukvården 

 

På andra webbplatsen

Du kan få hjälp för psykiska problem från många olika håll. Det är alltid värt att söka hjälp.
Mentalvårdstjänster (Psykporten)