Främjande av psykisk hälsa

Den psykiska hälsan är en resurs, en del av hälsan och viktig för individens välbefinnande och funktionsförmåga. Främjande av psykisk hälsa stödjer uppnående av god psykisk hälsa och har som mål att öka antalet stärkande och skyddande faktorer. Främjande av psykisk hälsa kan också ha en förebyggande effekt vad gäller psykiska störningar genom att positiv psykisk hälsa ökar i gemenskapen.

Den psykiska hälsan främjas

 1. på individnivå genom att stödja exempelvis självkänsla och livshantering 
 2. på samfundsnivå genom att stärka socialt stöd och delaktighet och öka trivseln och tryggheten i närmiljön
 3. på strukturnivå exempelvis genom att trygga ekonomisk utkomst och fatta samhällsbeslut som minskar diskriminering och ojämlikhet.

Psykiskit välbefinnande byggs upp i vardagen individuellt, tillsammans och genom samhällets strukturer.

God psykisk hälsa omfattar

 • god självkänsla
 • känsla av kontroll över livet
 • optimism 
 • en meningsfull sysselsättning
 • förmåga att skapa tillfredsställande sociala relationer
 • förmåga att möta motgångar.

Faktorer som främjar den psykiska hälsan stärks genom att

 • öka individens eller gemenskapens tolerans och flexibilitet
 • förbättra färdigheterna för att klara vardagen
 • förbättra livskvaliteten och tillfredsställelsen
 • förbättra självkänslan och välmåendet
 • iaktta sunda levnadsvanor
 • få socialt stöd
 • stärka den fysiska, sociala, emotionella och psykiska balansen 
 • öka den ekonomiska tryggheten 
 • skapa stödjande boendeförhållanden och livsmiljöer.

På vår webbplats

Psykisk hälsa i kristid
På den här sidan har vi samlat material som ska hjälpa människor att må bra och orka psykiskt samt hjälpa andra i en krissituation.