Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2023

Tytöistä yli kolmannes ja pojista joka viides kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi.

Kouluterveyskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista suuri osa kertoi olevansa tyytyväinen elämäänsä. Perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat olivat yleisemmin tyytyväisiä elämäänsä kuin perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Elämään tyytyväisten perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden osuudet olivat pienentyneet hieman vuodesta 2021.

Terveydentilansa koki keskinkertaiseksi tai huonoksi noin kolmannes tytöistä perusopetuksen 8. ja 9. luokalla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Pojilla vastaavat osuudet olivat 16‒20 prosenttia. Perusopetuksen 4. ja 5. luokan tytöistä 14 prosenttia ja pojista yhdeksän prosenttia koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Vuonna 2023 terveytensä keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneiden osuudet olivat lähes ennallaan vuoteen 2021 verrattuna.

Koulunkäynnistä pitivät yleisimmin perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat (pojat 70 % ja tytöt 76 %) sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat (pojat 83 % ja tytöt 73 %). Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista koulunkäynnistä piti noin puolet ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista noin kaksi kolmasosaa. Vuonna 2023 koulukäynnistä pitäneiden osuus oli pienentynyt vuodesta 2021 muilla paitsi ammattiin opiskelevilla.

Kouluterveyskysely tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista. Tässä tilastoraportissa käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä päätuloksia vuodelta 2023, jotka perustuvat 246 747 lapsen ja nuoren vastauksiin. Tuloksia tarkastellaan suhteessa edelliseen tiedonkeruuvuoteen (2021), joka oli vielä koronapandemian aikaa. Pidemmän aikavälin muutoksia raportoidaan, kun ilmiön kehityksessä on havaittavissa suunta vähintään kolmessa mittauspisteessä.

Lataa koko tilastoraportti

Elämäänsä tyytyväisiä oli perusopetuksen 4. ja 5. luokan pojista 90 prosenttia ja tytöistä 81 prosenttia. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista elämäänsä tyytyväisiä oli 75–79 prosenttia pojista ja 54–61 prosenttia tytöistä. Terveydentilan keskinkertaiseksi tai huonoksi koki yhdeksän prosenttia perusopetuksen 4. ja 5. luokan pojista ja 14 prosenttia tytöistä. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten pojista näin koki 16–20 prosenttia ja tytöistä 31–40 prosenttia. Koulunkäynnistä pitivät useimmin perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat (pojat 70 % ja tytöt 76 %) sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijat (pojat 83 % ja tytöt 73 %). Perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista (pojat 57 % ja tytöt 47 %) sekä lukioiden opiskelijoista (pojat 66 % ja tytöt 59 %) koulunkäynnistä piti noin puolet.
Kuvio 1. Lasten ja nuorten kokemaa hyvinvointia kuvaavia indikaattoreita sukupuolen ja kouluasteen mukaan vuonna 2023 (%).

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Lasten ja nuorten hyvinvointi -tilasto perustuu vuosina 2006-2023 toteutettuihin Kouluterveyskyselyihin. Seuraava Kouluterveyskysely toteutetaan 2025.

Kouluterveyskyselyyn vastaavat:

  • perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvät lapset,
  • perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvät nuoret,
  • lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevat nuoret.

Tieto kerätään tunnisteettomana. Lapset ja nuoret täyttävät sähköisen kyselylomakkeen koulussa oppitunnin aikana.

Kouluterveyskyselyssä nuorilta kysytään hyvinvoinnista, osallisuudesta ja vapaa-ajasta, terveydestä ja toimintakyvystä, elintavoista, koulunkäynnistä ja opiskelusta, perheestä ja elinoloista, kasvuympäristön turvallisuudesta, sekä palveluista ja avunsaannista. Tietoja voidaan hyödyntää nuorten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä opetuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä.

Lähde

Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2023
Välbefinnandet bland barn och unga – Enkäten Hälsa i skolan 2023
Well-being of children and young people – School Health Promotion study 2023

Tilastoraportti 48/2023, 21.9.2023. THL.

Lisätietoja

Jenni Helenius
puh. 029 524 8406

Hanne Kivimäki
puh. 029 524 7281

[email protected]