Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2023

Moni nuori ei syö arkisin aamupalaa tai koululounasta.

Kouluterveyskyselyyn vastanneista perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä pojista 37 prosenttia ja tytöistä 47 prosenttia kertoi, ettei syö aamupalaa joka arkiaamu. Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista noin kolmannes ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista noin puolet ei syönyt aamupalaa jokaisena arkiaamuna. Aamupalan syömättä jättäminen arkisin on yleistynyt tytöillä hieman vuodesta 2021.

Vuonna 2023 neljäsosa perusopetuksen 8. ja 9. luokan pojista, viidesosa lukion 1. ja 2. vuoden pojista sekä kolmasosa samojen ikäluokkien tytöistä ilmoitti, että harrasti hengästyttävää vapaa-ajan liikuntaa korkeintaan tunnin viikossa. Ammatillisissa oppilaitoksissa näin kertoi noin kolmasosa pojista ja lähes puolet tytöistä. Pojilla vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on yleistynyt vuodesta 2019, tytöillä tilanne on pysynyt lähes ennallaan.

Alle kahdeksan tuntia arkisin nukkuvien osuus on pienentynyt hieman vuoden 2021 jälkeen lähes kaikissa ikäryhmissä. Perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä pojista 31 prosenttia ja tytöistä 41 prosenttia nukkui arkisin alle kahdeksan tuntia yössä. Lukiossa opiskelevista pojista 40 prosenttia ja tytöistä 45 prosenttia sekä noin puolet ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista kertoi nukkuvansa arkisin alle kahdeksan tuntia yössä.

Kouluterveyskysely tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista. Tässä tilastoraportissa käsitellään keskeisiä vuoden 2023 tuloksia liittyen perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaiden sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden arkeen. Tulokset perustuvat 151 224 nuoren vastauksiin. Tuloksia tarkastellaan suhteessa edelliseen tiedonkeruuvuoteen (2021), joka oli vielä koronapandemian aikaa. Pidemmän aikavälin muutoksia raportoidaan, kun ilmiön kehityksessä on havaittavissa suunta vähintään kolmessa mittauspisteessä.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Nuorten arkea kuvaavia indikaattoreita sukupuolen ja kouluasteen mukaan vuonna 2023, %

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Nuorten arki -tilasto perustuu vuosina 2006–2023 toteutettuihin Kouluterveyskyselyihin. Seuraava Kouluterveyskysely toteutetaan 2025. 

Kouluterveyskyselyyn vastaavat: 

  • perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvät nuoret, 
  • lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1. ja 2. vuotta opiskelevat nuoret, 
  • perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvät lapset – heidän vastauksiaan ei kuitenkaan raportoida osana Nuorten arki –tilastoa.

Tieto kerätään tunnisteettomana. Lapset ja nuoret täyttävät sähköisen kyselylomakkeen koulussa oppitunnin aikana.

Kouluterveyskyselyssä nuorilta kysytään hyvinvoinnista, osallisuudesta ja vapaa-ajasta, terveydestä ja toimintakyvystä, elintavoista, koulunkäynnistä ja opiskelusta, perheestä ja elinoloista, kasvuympäristön turvallisuudesta, sekä palveluista ja avunsaannista. Tietoja voidaan hyödyntää nuorten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä opetuksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. 

Lähde

Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2023
De ungas vardag – enkäten Hälsa i skolan 2023
Daily life of young people – School Health Promotion study 2023

Tilastoraportti 51/2023, 21.9.2023. THL.

Lisätietoja

Jenni Helenius
puh. 029 524 8406

Hanne Kivimäki 
puh. 029 524 7281

sähköposti: [email protected]