Varhaiskasvatus 2020

Varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista enemmistö osallistui kunnan kustantamaan päiväkotitoimintaan.

THL tuotti varhaiskasvatustilaston viimeisen kerran toimintavuodelta 2020. Toimintavuodesta 2021 alkaen tiedot julkaisee Tilastokeskus.
Lue lisää: Varhaiskasvatustilasto (SVT)

Varhaiskasvatukseen osallistui kaikkiaan 245 255 lasta vuonna 2020. Määrä vastaa noin 77 prosenttia 1–6-vuotiaista lapsista. Varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten osuus pysyi ennallaan. Lukumääräisesti lasten määrä kuitenkin laski hieman yli kolme prosenttia (8 344 lasta), koska myös väestön 1–6-vuotiaiden määrä väheni vajaa neljä prosenttia vuodesta 2019.

Kuntien ja kuntayhtymien omissa ja ostopalveluna hankituissa varhaiskasvatuspaikoissa päiväkodeissa oli 77 prosenttia (189 362 lasta) ja perhepäivähoidossa 5 prosenttia (13 230 lasta) kaikista varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista vuonna 2020.  Tämän lisäksi kunnat voivat hakemuksesta myöntää varhaiskasvatuksen palvelusetelin varhaiskasvatuksen järjestämistä varten. 

Kunnan myöntämää varhaiskasvatuksen palveluseteliä hyödynnettiin 31 201 (13 %) lapsen varhaiskasvatuspaikkaa valittaessa. Kelan yksityisen hoidon tuen hoitorahaa maksettiin hieman alle 5 prosentille (11 462 lasta) varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista.  Kelan yksityisen hoidon tuki on vaihtoehto kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle.

Koronaepidemian vaikutus näkyy kunnan kustantaman varhaiskasvatuksen läsnäolopäivien vähentymisenä (- 16 %) vuonna 2020. Läsnäolopäiviä ilmoitettiin olevan 29,5 miljoonaa vuonna 2020. Viimeisen 10 vuoden ajan varhaiskasvatuksen läsnäolopäivien määrä on ollut noin 35 miljoona vuosittain.  Palvelusetelien tai Kelan yksityisen hoidon tuen osalta läsnäolopäiviä ei ole THL:n toimesta tilastoitu.

Lasten lukumäärät ovat ajankohdalta 31.12.

Lataa koko tilastoraportti

Graafi tilastosta varhaiskasvatus 2020
Kuvio 1. Varhaiskasvatukseen osallistuneet lapset 1985–2020. * Vuodesta 1996 alkaen subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikille alle kouluikäisille lapsille. Vuodesta 2016 alkaen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen rajattiin 20 tuntiin viikossa, rajaus purettiin 1.8.2020 alkaen. ** Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta tuli voimaan 1.8.1997. *** Muutos tiedonkeruussa ja tilastoinnissa. Toimintavuodesta 2015 alkaen tietoja kerätään myös niistä lapsista, joille kunta on myöntänyt palvelusetelin varhaiskasvatuksen järjestämistä varten. Palvelusetelin käyttö mahdollistui 1.8.2009 alkaen jolloin Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä astui voimaan.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

THL on julkaissut vuosittain kunnilta kerätyt varhaiskasvatustiedot sekä Kelalta saadut tiedot yksityisen hoidon tuella hoidetuista lapsista. Tilastoinnissa on mukana kaikki kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olleet lapset riippumatta siitä toimiiko varhaiskasvatus hallinnollisesti sosiaali- vai opetustoimen alla. Varhaiskasvatuksen tiedot ovat ajankohdalta 31.12.  Käytetyt käsitteet ja määritelmät on selitetty kunkin tilastoraportin tekstiosassa.

Varhaiskasvatus on vuositilasto, joka on tuottanut alueittaista tietoa kunnan kustantamassa koko- ja osapäivähoidossa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa olleista lapsista ikävuosittain. Alueittaiset tiedot KELAn yksityisen hoidon tuella hoidetuista lapsista ovat ikävuosittain.

Tilastovuodesta 2015 lähtien on saatavissa myös niiden alle 3-vuotiaiden ja 3 vuotta täyttäneiden lasten lukumäärät, joille kunta on myöntänyt palvelusetelin varhaiskasvatuksen järjestämistä varten.

THL tuotti varhaiskasvatustilaston viimeisen kerran toimintavuodelta 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Toimintavuodesta 2021 alkaen tilastot tullaan laatimaan Opetushallituksen ylläpitämän, varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) tallennettujen tietojen pohjalta ja ne tullaan raportoimaan Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa sekä Tilastokeskuksen vuosittain tuottamassa varhaiskasvatuksen SVT-tilastoraportissa.

Lähde

Varhaiskasvatus 2020
Småbarnspedagogik 2020

Tilastoraportti 32/2021 27.9.2021

Lisätietoja

Tuula Kuoppala
puh. 029 5247 234

sähköposti: [email protected]

TILASTO- JA INDIKAATTORIPANKKI SOTKANET

anna palautetta

muualla palvelussa

Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 
Tietoja lasten viihtymisestä varhaiskasvatuksessa

Lapset, nuoret ja perheet -sivusto
Kootusti lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistietoa.