Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2022

Lasten ja nuorten ylipainon yleisyydessä ei merkittävää muutosta - pituus- ja painotietoja saatavilla yhä kattavammin

Muutokset lasten ja nuorten ylipainon (ml. lihavuus) yleisyydessä vuosien 2021–2022 välillä olivat pieniä. Vuonna 2021 havaittu tasaantuminen näyttää jatkuneen tai jopa kääntyneen hieman laskusuuntaan vuosien 2021–2022 välillä. Ylipainon (ISO-BMI ≥ 25 kg/m2) yleisyys oli 2–6-vuotiaiden ja 7–12-vuotiaiden ikäryhmissä vuonna 2022 noin yhden prosenttiyksikön ja 13–16-vuotiaiden ikäryhmässä hieman alle prosenttiyksikön matalampi kuin vuonna 2021.

Ylipainon yleisyys oli 2–16-vuotiailla pojilla 27 prosenttia ja tytöillä 18 prosenttia vuonna 2022 (Kuvio 1). Vuodesta 2014 alkaen ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys on lisääntynyt 2–16-vuotiailla pojilla ja tytöillä kaksi prosenttiyksikköä. 

Lihavuuden (ISO-BMI ≥ 30 kg/m2) yleisyys oli 2–16-vuotiailla pojilla kahdeksan prosenttia ja tytöillä neljä prosenttia vuonna 2022. Merkittävää muutosta ei ollut tapahtunut vuoteen 2021 verrattuna. Vuodesta 2014 alkaen lihavuuden yleisyys on lisääntynyt pojilla ja tytöillä noin yhden prosenttiyksikön.

Ylipainon ja lihavuuden määrittelyssä käytettiin suomalaisia lasten painoindeksin raja-arvoja.

Vuoden 2022 tilasto perustuu Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksesta (Avohilmo) saatuihin lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa mitattuihin pituus- ja painotietoihin. 

Ylipainon yleisyydessä tapahtuneita ajallisia muutoksia tarkasteltaessa tulee huomioida rekisteriaineistoon liittyvät puutteet ja muutokset. Samanaikaisesti ylipainon yleisyydessä havaitun laskusuunnan kanssa on tietojen kattavuus parantunut, mikä todennäköisesti vaikuttaa tuloksiin. Pituus- ja painotietojen yhteenlaskettu kattavuus 2–16-vuotiailla parani yli 6 prosenttiyksikköä viime vuodesta.

Lataa koko tilastoraportti

2–16-vuotiaista pojista 27 prosentilla ja tytöistä 18 prosentilla oli ylipainoa (ml. lihavuus) vuonna 2022. Prosenttiosuudet ovat laskeneet noin yhden prosenttiyksikön vuoteen 2021 verrattuna. Vuodesta 2014 alkaen ylipainon yleisyys on lisääntynyt 2–16-vuotiailla pojilla ja tytöillä kaksi prosenttiyksikköä.
Kuvio 1. Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys 2–16-vuotiailla pojilla ja tytöillä vuosina 2014–2022.

Pituus- ja painotietojen kattavuus Avohilmossa parantunut

Pituus- ja painotietojen yhteenlaskettu kattavuus kaikille ikäryhmille (2–16-vuotiaat) oli valtakunnallisesti 54 prosenttia (n=466 145) vuonna 2022. Ikäryhmille erikseen lasketut pituus- ja painotietojen kattavuudet olivat 2–6-vuotiailla 64 prosenttia (n=159 099), 7–12-vuotiailla 51 prosenttia (n=186 500) ja 13–16-vuotiailla 48 prosenttia (n=120 546). 

Avohilmosta saatujen lasten ja nuorten pituus- ja painotietojen kattavuudessa oli merkittäviä eroja alueiden välillä. Hyvinvointialueittain 2–16-vuotiaiden pituus- ja painotietojen kattavuus vaihteli alle yhden prosentin ja 80 prosentin välillä (Kuvio 2). Kuudella hyvinvointialueella kattavuus ei edelleenkään ollut riittävä tietojen julkaisemiseksi. Yhteensä 105 (34 %) kunnassa 2–16-vuotiaiden pituus- ja painotietojen kattavuus ei riittänyt tietojen julkaisemiseen.

Merkittävin syy aluekohtaisten tulosten puuttumiseen oli se, että useissa kunnissa potilastietojärjestelmän tekninen toteutus ei mahdollista pituus- ja painotietojen automaattista poimintaa Avohilmon tiedonkeruuseen. 

Hyvinvointialueittain 2–16-vuotiaiden pituus- ja painotietojen kattavuus vaihteli alle yhden prosentin ja 80 prosentin välillä. Korkeimpia kattavuudet olivat Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Kuudella hyvinvointialueella kattavuus ei edelleenkään ollut riittävä tietojen julkaisemiseksi.
Kuvio 2. Pituus- ja painotietojen kattavuus 2–16-vuotiailla hyvinvointialueittain Avohilmossa vuonna 2022.

Pituus- ja painotietojen kattavuus määriteltiin alueen lapsiväestöön suhteutettuna niiden lasten ja nuorten osuutena, joilta oli käytettävissä vähintään yksi sekä pituus- että painotieto kalenterivuoden aikana (1.1. –31.12.2022). Jos henkilölle oli saman kalenterivuoden aikana useampi pituuden ja painon sisältävä käyntitieto, tarkasteluun valittiin lähinnä syntymäpäivää oleva mittaus. 

Tulokset lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä esitetään, mikäli pituus- ja painotietojen kattavuus on tarkasteltavalla alueella vähintään 50 prosenttia ja tarkasteltavassa ryhmässä on vähintään 30 lasta tai nuorta.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Tilasto sisältää THL:n FinLapset-rekisteriseurannan kokoamat tiedot lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä sekä pituus- ja painotietojen kattavuudesta. 

Tilaston tiedot perustuvat lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa kirjattuihin pituus- ja painomittauksiin. Useista potilastietojärjestelmistä tiedot siirtyvät ajantasaisesti THL:n Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitukseen (Avohilmo). 

Tilaston vuosien 2014‒2018 ja 2020‒2022 tiedot perustuvat yksinomaan Avohilmosta saatuun pituus- ja painotietoaineistoon. Vuoden 2019 aineisto sisältää Avohilmosta saatujen tietojen lisäksi erillistietopoiminnalla hankittuja pituus- ja painotietoja (n=212 336) sellaisista potilastietojärjestelmistä, joista kasvutiedot eivät siirry kertakirjauksella Avohilmoon.

Vuoden 2019 erillistietopoiminnan tarkoituksena oli kertaluontoisesti osoittaa, että jos tiedot siirtyisivät kaikista potilastietojärjestelmistä, tietojen kattavuus parantuisi merkittävästi.

Pituus- ja painotietojen kattavuus on parantunut vuosien 2014 ja 2022 välillä alle kouluikäisillä 29 prosenttiyksikköä (34,9 → 63,5 %), alakouluikäisillä 21 prosenttiyksikköä (29,8 → 50,7 %) ja yläkouluikäisillä 19 prosenttiyksikköä (29,2 → 48,0 %).

Ajantasaista ja kattavaa pituus- ja painotietoa tarvitaan kaikilta palveluntuottajilta. Kattavat ja vertailukelpoiset tiedot mahdollistavat esimerkiksi ajallisten muutosten ja interventioiden vaikuttavuuden arvioimisen kunnissa ja valtakunnallisesti. 

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus -tilasto julkaistaan vuosittain. Ensimmäisen kerran tilasto julkaistiin vuonna 2019.

Lähde

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2022
Övervikt och fetma bland barn och unga 2022
Child and adolescent overweight and obesity 2022 (available only in Finnish and Swedish)

Tilastoraportti 55/2023, 4.10.2023

Lisätietoja:

Maaret Vuorenmaa (FinLapset-rekisteriseuranta, tilastoraportti)
puh. 029 524 7008

Päivi Mäki (lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus)
puh. 029 524 8612

Sähköposti: [email protected]