Traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) esiintyvyys ulkomaalaistaustaisessa väestössä vuosina 2016–2020

Esiintyvyys on harvinaista, mutta vaihtelee taustamaaryhmän mukaan

Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) voi kehittyä, kun henkilö on joutunut kokemaan poikkeuksellisen uhkaavan tai katastrofaalisen tapahtuman. Sen oireisiin kuuluvat traumatapahtuman uudelleen kokeminen, traumatapahtumasta muistuttavien olosuhteiden vältteleminen, vaikeus muistaa joitakin traumatapahtumaan liittyviä tekijöitä ja/tai jatkuva psyykkinen ylivireys.

Vuosina 2016–2020 ulkomaalaistaustaisista henkilöistä 2 701 (0,7 % ulkomaalaistaustaisesta väestöstä) sai traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) diagnoosin erikoissairaanhoidossa. Ulkomailla syntyneistä diagnoosin sai 0,7 % (2 596 henkilöä) ja Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 0,6 % (105 henkilöä).

PTSD:n esiintyvyys vaihteli taustamaaryhmän mukaan. Taustamaita tarkasteltiin ryhmiteltynä seuraavasti: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Itä-Eurooppa (pl. Venäjä), Viro, Länsi- ja Pohjois-Eurooppa (pl. Viro), Etelä-Eurooppa, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Afrikka (pl. Pohjois-Afrikka), Etelä- ja Keski-Aasia, Itä-Aasia, Kaakkois-Aasia sekä Amerikka, Oseania ja muut. Korkein esiintyvyys oli Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka -ryhmässä (2,6 %). Myös Etelä-Eurooppa -ryhmässä esiintyvyys oli keskimääräistä korkeampaa (1,1 %).

Lähes kaikissa taustamaaryhmissä PTSD esiintyi yleisemmin naisilla kuin miehillä. Ainoastaan Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka -ryhmässä sen esiintyvyys oli korkeampi miehillä kuin naisilla (2,7 % vrt. 2,4 %). Keskimääräistä korkeampi PTSD:n esiintyvyys oli naisilla Etelä-Eurooppa -ryhmässä, Afrikka (pl. Pohjois-Afrikka) -ryhmässä, sekä Amerikka, Oseania ja muut -ryhmässä. Erityisesti Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa PTSD:n esiintyvyys oli naisilla korkeampaa kuin miehillä.

Lataa koko tilastoraportti

Pylväsdiagrammi esiintyvyyksistä. Esiintyvyydet on esitetty tekstissä.
Kuvio 1. PTSD:n esiintyvyys ulkomaalaistaustaisessa väestössä syntyperän ja juridisen sukupuolen mukaan, %

Taulukot

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Ulkomaalaistaustaisten mielenterveys -tilasto julkaistaan Hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) tietojen pohjalta. Tiedot tilastossa esiintyvistä henkilöistä on poimittu Digi- ja väestötietoviraston järjestelmästä. Aineisto sisältää kaikki Suomessa poiminta-ajankohtana asuneet ulkomaalaistaustaiset yli 15-vuotiaat henkilöt. Tilastoraportissa käytetyt taustatiedot perustuvat kyseiseen poimintaan ja edustavat poiminta-ajankohdan tietoja. Hoitoilmoitusrekisterin tietojen oikeellisuus ja kattavuus vaihtelevat ajallisesti ja maantieteellisesti.

Tilasto julkaistaan ensimmäisen kerran vuonna 2022. Tilastoraportit julkaistaan säännöllisesti seurantajakson mukaisesti. Toistaiseksi vastaavia tietoja ei ole saatavilla koko väestön osalta.

Lähde

Traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) esiintyvyys ulkomaalaistaustaisessa väestössä vuosina 2016-2020

Tilastoraportti 47/2022, 20.12.2022. THL.
Ulkomaalaistaustaisten mielenterveys -tilasto. THL.

Lisätietoja

Regina García Velázquez
puh. 029 524 8356

Eero Lilja
puh. 029 524 7251

Hannamaria Kuusio
puh. 029 524 7657

sähköposti: [email protected]