Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa 2022

Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa jatkaa heikentymistään – asiakas tapaa entistä useammin eri henkilön

Tilasto kuvaa, miten hyvin hoidon jatkuvuus toteutuu perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin ja hoitajan fyysisellä vastaanotolla tai etäyhteydellä asioineilla asiakkailla. Jatkuvuutta mitataan asiakkaille muodostettavalla yksilöllisellä Continuity of Care -indeksillä (COCI), joista on muodostettu keskiarvoja alueittain. Jatkuvuusindeksi vaihtelee 0 ja 1 välillä ollen sitä korkeampi, mitä useammin vastaanoton asiakkaat tapaavat saman tai samat ammattihenkilöt (lääkäri tai hoitaja).

Tilastovuoden 2022 tiedot osoittavat hoidon jatkuvuuden perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanottokäynneillä toteutuvan huonosti koko maassa (kuvio 1). Vuoden 2022 hoidon jatkuvuuden indeksikeskiarvo oli lääkärikäynneillä matala (noin 0,3) ja hoitajakäynneillä erittäin matala (alle 0,2). Aiempien vuosien tapaan hoidon jatkuvuus jatkoi vuonna 2022 heikentymistään erityisesti lääkärikäynneillä.

Hoitajakäynneillä keskimääräinen jatkuvuus heikkeni lääkärikäyntejä vähemmän. Jatkuvuus heikentyi edellisvuoteen nähden myös valtaosalla hyvinvointialueista.

Jatkuvuus on heikolla tasolla myös sitä erityisesti tarvitsevilla asiakasryhmillä. Monisairailla ja 65 vuotta täyttäneillä jatkuvuus toteutui vain hieman paremmin kaikkiin vastaanotolla käyneisiin verrattuna sekä koko maassa että alueittain tarkasteltuna.

Vuoden 2022 tulosten luotettavuutta heikentävät Helsinkiä ja Vantaa-Keravan hyvinvointialuetta koskevat merkittävät tiedon kattavuusongelmat.

Lue koko tilastoraportti

Tilastokuvio. Tärkeimmät havainnot käyvät ilmi sivun tekstistä.
Kuvio 1. Hoidon jatkuvuus eri ammatti- ja asiakasryhmissä vuosina 2019–2022 koko maassa.

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Hoidon jatkuvuustilasto sisältää tietoja julkisesti järjestetyn perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanottotoiminnasta Hoitoilmoitusrekisterin tietojen pohjalta. Tilasto kuvaa hoidon jatkuvuuden osa-alueen, potilaan ja ammattihenkilön välisen hoitosuhteen ja vuorovaikutuksen keskimääräistä jatkuvuutta perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käynneillä.

Tilasto sisältää tietoja hoidon jatkuvuudesta erikseen lääkärikäynneillä sekä hoitajakäynneillä, kolmessa eri kohderyhmässä. Näitä ovat kaikki perusterveydenhuollon lääkärillä tai hoitajalla käyneet, 65 vuotta täyttäneet asiakkaat sekä lääkärillä tai hoitajalla käyneet monisairaat asiakkaat. Tilasto koostuu siten yhteensä kuudesta indikaattorista.

Perusterveydenhuollon hoidon jatkuvuudesta tehdään yksi raportti vuoden aikana. Tulevaisuudessa tilastoa on tarkoitus kehittää edelleen kuvaamaan hoidon jatkuvuutta aiempaa laajemmin.

Lisätiedot

Tuuli Suomela
erityisasiantuntija, THL
puh. 029 524 7349
[email protected]

Anna Mikkola
suunnittelija, THL
puh. 029 524 8167
[email protected]

Laatuseloste

Muualla verkossa

Palautetta tilastosta