Somaattinen erikoissairaanhoito 2022

Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidon kasvu tasaantunut

Vuonna 2022 somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin noin 2,5 miljoonaa potilasta. Käyntejä ja muita avohoidon kontakteja oli yhteensä noin 10 miljoonaa. Luvut sisältävät julkisen terveydenhuollon lisäksi osan yksityisestä terveydenhuollosta.

Julkisen sektorin somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidon potilaiden määrä on kasvanut vuosien 2012–2022 välisenä aikana noin 27 prosenttia. Julkisen avohoidon potilaiden määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna vuonna 2022 hieman yli 4 prosenttia.

Vuonna 2022 somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastolla hoidettiin noin 408 000 potilasta ja hoitojaksoja oli noin 607 000. Vuodeosastohoito on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Hoitojaksojen määrä on laskenut 19 prosenttia ja vuodeosastoilla hoidettujen potilaiden määrä 16 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2022.

Avohoitotapahtumat, joissa päädiagnoosi viittaa altistumiseen tartuntataudille (ICD10-luokitus = Z20*), ovat vähentynet voimakkaasti vuonna 2022 verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2021 tällaisia tapahtumia oli noin 227 000 ja vuonna 2022 noin 27 000. Lähes kaikki näistä kontakteista on kirjattu akuuttilääketieteen tai sisätautien erikoisaloille.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Avohoidon ja vuodeosastohoidon potilaat somaattisessa erikoissairaanhoidossa vuosina 2012–2022.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon tilasto sisältää tietoja erikoissairaanhoidon toiminnasta hoitoilmoitusrekisterin tietojen pohjalta. Hoitoilmoitusrekisteri sisältää tietoja palveluntuottajasta, potilaasta (esim. ikä, sukupuoli ja kotikunta), hoitoon tulon ja lähdön ajankohdista, hoidon syistä sekä tehdyistä toimenpiteistä.

Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1969 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta.

Tietosisältö on laajentunut merkittävimmin vuonna 1998, jolloin alettiin kerätä tietoja julkisen erikoissairaanhoidon avohoidosta, sekä vuoden 2022 keväällä, josta lähtien on kerätty tietoja myös alkaneista vuodeosastojaksoista.

Tilastoja julkaistaan kuukausittain ennakkotietoina. Tilastoraportit julkistetaan vuosittain loppuvuodesta. Erikoissairaanhoidon tilastosta tehdään vuosittain somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon tilastoraportit, joissa esitetään tietoja hyvinvointialue- ja kuntatasolla.

Lähde

Somaattinen erikoissairaanhoito 2022
Somatisk specialiserad vård 2022
Non-psychiatric specialized health care 2022

Tilastoraportti 62/2023, 14.11.2023. THL
Suomen virallinen tilasto, Somaattinen erikoissairaanhoito. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Atte Kyrölä
puh. 029 524 7832

Jutta Järvelin
puh. 029 524 7254

sähköposti: [email protected]