Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2022

Osastohoidon kesto lyhenee edelleen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa

Alle viikon kestäneiden hoitojaksojen osuus kaikista hoitojaksoista nousi hieman vuodesta 2021. Yli kaksi viikkoa kestäneiden hoitojaksojen osuus pysyi muuttumattomana.

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin vuonna 2022 yhteensä noin 207 000 potilasta. Vuodeosastolla hoidettiin noin 21 000, julkisen puolen avohoidossa 182 000 potilasta ja yksityisen puolen avohoidossa noin 25 000 potilasta. Suurella osalla kaikista vuodeosastohoidon potilaista oli myös avohoidon kontakteja saman vuoden aikana.

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidossa käyntejä oli vuonna 2022 noin 1,5 miljoonaa ja muita avohoidon kontakteja noin 520 000. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa hoidettujen potilaiden ja hoitojaksojen määrä väheni 8,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Päättyneitä hoitojaksojen määrä oli vuonna 2022 noin 34 000.

Julkisen avohoidon potilaiden määrä väheni noin 7,8 prosenttia ja avohoitotapahtumien määrä noin 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2021.

Tässä raportissa tarkastellaan vain psykiatrista erikoissairaanhoitoa eikä mielenterveyspalveluja kokonaisuutena. Perusterveydenhuollon mielenterveystyö ei sisälly tähän raporttiin.

Lataa koko tilastoraportti

Kuvio 1. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaiden määrä vuosina 2012–2022.

Taulukot ja kuvat

Taustatietoja

Tilastokuvaus

Somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon tilasto sisältää tietoja erikoissairaanhoidon toiminnasta hoitoilmoitusrekisterin tietojen pohjalta. Hoitoilmoitusrekisteri sisältää tietoja palveluntuottajasta, potilaasta (esim. ikä, sukupuoli ja kotikunta), hoitoon tulon ja lähdön ajankohdista, hoidon syistä sekä tehdyistä toimenpiteistä.

Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1969 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta.

Tietosisältö on laajentunut merkittävimmin vuonna 1998, jolloin alettiin kerätä tietoja julkisen erikoissairaanhoidon avohoidosta, sekä vuoden 2022 keväällä, josta lähtien on kerätty tietoja myös alkaneista vuodeosastojaksoista.

Tilastoja julkaistaan kuukausittain ennakkotietoina. Erikoissairaanhoidon tilastosta tehdään  lisäksi vuosittain somaattisen ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon tilastoraportit, joissa esitetään tietoja hyvinvointialue- ja kuntatasolla. Tilastoraportit julkistetaan vuosittain loppuvuodesta.

Lähde

Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2022
Psykiatriska specialiserade sjukvården 2022
Psychiatric specialised health care 2022

Tilastoraportti 66/2023, 29.11.2023

Suomen virallinen tilasto, Psykiatrinen erikoissairaanhoito. THL. SVT-logo

Lisätietoja

Atte Kyrölä
puh. 029 524 7832

Jutta Järvelin
puh. 029 524 7254

sähköposti: [email protected]