Antal svarande

Sidans innehåll

Antalet svaranden enligt skolstadium och kön

På enkäten Hälsa i skolan svarade år 2023

 • 102 866 elever i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen (täckningen 83 %)
 • 90 981 elever i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen (täckningen 73 %)
 • 44 862 första och andra årets studerande i gymnasierna (uppskattning av täckningen 68 %)
 • 21 371 första och andra årets studerande i yrkesläroanstalterna (uppskattning av täckningen 31 %).

Svar inkom av sammanlagt cirka 260 100 barn och unga. Av dem 13 335 (5 %) svarade på komprimerat lättläst frågeformulär.

De regionala resultaten i resultattjänsten innehåller inte elever eller studerande som svarade på komprimerat lättläst frågeformulär. Antalet svaranden i resultattjänst år 2023 är:

 • 95 523 eleverna i årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen (täckningen 77 %)
 • 87 147 elever i årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen (täckningen 70 %)
 • 44 862 första och andra årets studerande i gymnasierna (uppskattning av täckningen 68 %)
 • 19 215 första och andra årets studerande i yrkesläroanstalterna (uppskattning av täckningen 28 %).

Antalet svaranden och materials täckning enligt skolstadium och kön

Andelarna och antalet svaranden med utländsk bakgrund

Andelarna och antalet svaranden vid svenskspråkiga läroanstalter

Svaranden och täckningen per kommun

Du kan granska antalet svaranden och även svarsaktiviteten för kommuner 2017-2023. Om du behöver antal svaranden för tidigare år, kontakta [email protected].

Antalet svaranden enligt kommun inte innehåller de som svarade på komprimerat lättläst frågeformulär.

2023

2017-2021

Antalet svaranden i läroanstalter

Antalet svaranden i enkäten Hälsa i skolan visas här enligt läroanstalt och kön från 2017-2023. Om du behöver antal svaranden för tidigare år, kontakta [email protected].

Antalet svaranden enligt läroanstalt innehåller även de som svarade på komprimerat lättläst frågeformulär.

Årskurs 4 och 5 inom den grundläggande utbildningen

Årskurs 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen

Gymnasier

Yrkesläroanstalter

Föräldrarnas material

Datainsamlingen riktad till föräldrar till elever i grundskolans årskurs 4 och 5 genomfördes år 2017 och 2019 med en elektronisk enkät. Svarstiden var mars-maj. Sammanlagt 33 726 besvarade enkäten år 2017 och 35 280 år 2019. Svarsaktivitet var 28-29 %.

Materialets representativitet

Representativiteten i vårdnadshavarnas material och svarsaktiviteten från 2017 och 2019 granskades för bakgrundsfaktorer (kön, ålder, utbildningsbakgrund) genom att jämföra resultaten med den finländska vuxenbefolkningen i åldern 25–54. (Statistikcentralen, Befolkningsstruktur & Befolkningens utbildningsstruktur, Statistikcentralen).

 • Kön: Kvinnor är klart överrepresenterade i materialet (85 %).
 • Ålder: I jämförelse med befolkningen i 25–54 års ålder är 35–49 år gamla överrepresenterade och 25–34 år samt 50–54 år gamla underrepresenterade i materialet. År 2006-2008 var föderskornas medelålder 30 år.
 • Utbildning: Högt utbildade (yrkeshögskole- eller högskoleexamen eller licentiat- eller doktorsexamen) är aningen överrepresenterade i materialet.

De väsentliga resultaten granskades för utbildningens, ålderns och bostadsortens del, betydande skillnader hittades inte då eller motsvarande skillnaderna tolkades som i tidigare undersökningar. Granskning utifrån kön gjordes inte på grund av överrepresentationen av kvinnor.

Materialets låga täckning (28-29 %) och den betydande överrepresentationen av kvinnor begränsar materialets generalisering till basgruppen. I fråga om svararnas ålder och utbildning representerar materialet ändå relativt bra basgruppen.