Tietosuojailmoitus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 12-14 artikla Oikeustoksikologiset tutkimukset ja kliiniset päihdemääritykset
24.05.2021

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. Organisaatio noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka organisaatio käsittelee henkilötietojasi tilanteessa, jossa oikeustoksikologisen tutkimuksen tai päihdemäärityksen tilaaja on ne meille tutkimuksen tunnistetietoina toimittanut.

Rekisterinpitäjät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
PL 30, 00271 Helsinki 
029 524 6000

Yllämainitut organisaatiot päättävät ja vastaavat henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli ovat näiden tietojen osalta rekisterinpitäjiä.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Nimi: Teemu Gunnar 
Puhelinnumero: 029 524 8425 
Sähköposti: [email protected]

Organisaation tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja(at)thl.fi

Aineiston nimi

Oikeustoksikologiset tutkimukset ja kliiniset päihdemääritykset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi tilanteessa, jossa oikeustoksikologisen tutkimuksen tai päihdemäärityksen tilaaja on ne meille tutkimuksen tunnistetietoina toimittanut.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on:

Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta)

Käsiteltävät henkilötiedot

Osasta tutkittavista tallennetaan tutkittavien tiedot (nimi, syntymäaika), näytteenottotiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tutkimuslähetteet (paperinen, sähköinen).

Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tiedot luovutetaan tutkimuksen tilaajalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja organisaation tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietoja sisältävä aineisto arkistoidaan tunnistetiedoin käsittelyn päätyttyä . Arkistointipaikka:
THL:n tilat.

Säilytysaika:

Säilytysajat sovitaan tutkimuksen tilanneen tahon kanssa THL:n tiedonhallintaperiaatteiden mukaisesti.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä organisaation kirjaamoon.

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi organisaation lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, organisaatio toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus.

Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen.

Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö organisaatio sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos organisaatiolla ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun.

Oikeus tietojensa poistamiseen

Sinulla voi olla oikeus tietojen poistamiseen organisaation rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu organisaation lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella tai jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa organisaation toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi

Yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi