Terveydenhoidollinen päihdetestaus

Terveydenhoidollista testausta tehdään potilaan taudinmäärityksen, hoidon seurannan tai esimerkiksi yliannostapausten yhteydessä. Tällöin testaukseen ei pitäisi liittyä sosiaalisia, taloudellisia tai oikeudellisia seuraamuksia. 

Terveydenhoidollisessa testauksessa voidaan tietyissä rajatuissa tapauksissa käyttää kevyempää menettelyä kuin muussa päihdetestauksessa. Poikkeaminen suositusten mukaisista käytännöistä on kuitenkin aina perusteltava erikseen.

Terveydenhoidollisen huumetestin seuraamuksia ei aina osata ennakoida

On kuitenkin tilanteita, joissa myös alun perin terveydenhoidollisin perustein tehdyllä testauksella voi olla näytteen antajalle vakavia sosiaalisia tai oikeudellisia seuraamuksia. Mahdollisia positiivisen testituloksen seuraamuksia voivat olla esimerkiksi lasten huostaanotto tai hoitopaikan menetys. Tästä syystä on varmistettava, että positiiviset tulokset varmennetaan asianmukaisesti, eikä potilasasiakirjoihin jää epäselviä merkintöjä varmistamattomista positiivisista seulontatuloksista.

Mikäli on siis vähäisintäkään epäilystä, että testin tuloksesta voi nyt tai tulevaisuudessa olla sosiaalisia tai oikeudellisia seuraamuksia potilaalle, tulee menetellä samoin kuin valvonnallisessa testauksessa. 

Huumetestien asianmukainen tekeminen on kuvattu suosituksissa 

Asianmukaiset testauskäytännöt on kuvattu kattavasti suosituksissa, muun muassa vuonna 2008 ilmestyneessä alan asiantuntijoista koosteen työryhmän laatimassa kattavan suosituksen huumetestien suorittamisesta (Moodi 2/2008), sekä Käypä hoito -suosituksessa "Huumeongelmaisten hoito", jossa on huumetestausta ja sen asianmukaisia menettelytapoja käsittelevä kappale.   

THL:n ja Valviran laatimassa uudessa  suosituksessa kuvataan asianmukaiset menettelytavat huumausainetestien teettämisestä ja niiden tulosten käsittelystä ja merkityksestä terveydenhuollossa. Suositus on tarkoitettu kaikille terveyden- ja sosiaalihuollossa työskenteleville, jotka osallistuvat potilaan huumausainetestaukseen tai tekevät johtopäätöksiä testin tuloksen perusteella sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamis- ja järjestämisvastuussa oleville tahoille.

Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta  - Asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille 

Liite: Suositukseen perustuva opetusmateriaali terveydenhoidollisesta huumetestauksesta (pdf 210 kt)

 

 

Päihdemääritykset

THL:n tarjoamat päihdetestauspalvelut

Finas logo.

THL tekee alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainemäärityksiä päihde- ja terveydenhuoltosektorille, työterveyshuollolle sekä poliisi- ja oikeusviranomaisille.