Iäkkäiden hyvinvointi kunnassa

Kotikunnan tärkeä tehtävä on edistää iäkkäiden asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tarvittavat toimenpiteet kirjataan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaan.
Tutustu Kymenlaakson alueelliseen Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaan (Kymsote)

Ikäystävällinen kunta luo mahdollisuudet hyvään elämään

Ikäystävällisessä kunnassa iäkkäiden asukkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellaan, jotta heillä on mahdollisuus omannäköiseen elämään.

Suurin osa iäkkäiden ihmisten käyttämistä palveluista on muita kuin sosiaali- ja terveyspalveluja. Kunta vaikuttaa merkittävästi siihen

 • mitä palveluja kunnassa on tarjolla
 • miten helposti palveluja on saatavilla
 • kuinka lähellä ja saavutettavissa palvelut ovat
 • kuinka selkeä ja toimiva kokonaisuus palveluista muodostuu.

Palvelut voivat olla helposti saavutettavissa monin tavoin. Ne voivat sijaita fyysisesti lähellä, liikkua asiakkaan luokse tai olla sähköisinä paikasta riippumattomia.

Lisää tietoa ikäystävällisyydestä:

Vireä ja yhteisöllinen kunta on hyvä myös iäkkäille

Kun kunta panostaa yhdenvertaisesti asukkaidensa hyvinvointiin, myös iäkkäät pääsevät mukaan yhteisön elämään. Tunne osallisuudesta vahvistaa hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä.

Kunnan kannattaa

 • järjestää asukkaille tiloja ja tapoja tehdä yhdessä ja kohdata toisiaan
 • luoda kansalaisjärjestöille ja vapaaehtoistyölle hyvät edellytykset toimia alueella
 • tarjota iäkkäille mahdollisuuksia opiskella, liikkua ja harrastaa kulttuuria
 • kuulla iäkkäitä kunnallisessa päätöksenteossa, esimerkiksi kunnanvaltuustossa ja vanhusneuvostoissa
 • ottaa huomioon päätösten vaikutukset ikäihmisiin.

Kunta voi vahvistaa asukkaiden mielenterveyttä

Tutustu Hyvän mielen kunta -tarkistuslistan avulla siihen, miten kunta voi vahvistaa asukkaiden mielenterveyttä osana hyte-työtä. Tarkistuslista tukee kuntaa strategisten linjausten tekemisessä sekä vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamisessa.
Hyvän mielen kunta -tarkistuslista (MIELI Suomen Mielenterveys ry)

Miten löydetään erityistä tukea tarvitsevat ikäihmiset?

Kotona asuu yhä enemmän iäkkäitä henkilöitä, jotka eivät itse kykene hakemaan apua tai tunnistamaan omaa avuntarvettaan. Heikoimmassa asemassa olevat ikäihmiset tarvitsevat erityistä tukea ja huolenpitoa. Näiden ihmisten löytämisessä auttavat esimerkiksi

 • hyvinvointia edistävät kotikäynnit
 • etsivä vanhustyö, jalkautuminen ikäihmisten pariin
 • neuvonta ja asiakasohjaus
 • ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään ikääntyneitä ihmisiä
 • Huoli-ilmoitukset.

Yhteistyöllä etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen kanssa voidaan tavoittaa iäkkäät tuen tarpeessa olevat henkilöt ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Varhainen puuttuminen riskitekijöihin ehkäisee ongelmien syventymistä ja jatkumista sekä vähentää inhimillistä kärsimystä, toimintakyvyn heikkenemistä ja raskaiden palvelujen tarvetta.
Mobiiliverkosto – keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö (Innokylä)

Viranomaisilla on lakisääteiden velvollisuus ja kansalaisilla oikeus ilmoittaa huolensa iäkkään henkilön arjessa selviytymisestä. Kuka tahansa voi tehdä huoli-ilmoituksen. Ilmoituksella voi kertoa iäkkäästä ihmisestä, joka vaikuttaa kykenemättömältä vastaamaan terveydestään ja turvallisuudestaan tai joka on vaarassa joutua kaltoinkohdelluksi tai laiminlyödyksi.
Ikääntyneiden kaltoinkohtelu ja sen tunnistaminen huoli-ilmoituksen avulla (Julkari)

THL on selvittänyt sosiaali- ja pelastustoimeen tehtäviä huoli- ja vaarailmoituksia ja niihin liittyviä käytäntöjä. Selvitys osoitti, että huoli- ja vaarailmoitusten tekemistä varten tarvitaan yhtenäinen ilmoitusjärjestelmä ja yhdenmukaiset käsitteet. Myös kansalaisten tietoisuutta ilmoitusmahdollisuudesta ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista ilmoitusvelvollisuudesta on lisättävä.
Huoli-ilmoituksen käyttö Suomessa -selvitys (Julkari)

Katso myös muualla palvelussa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

 

Terveyden edistämisen määrärahahaku: ikäihmisten ja omaishoitajien tuki

Vuoden 2025 terveyden edistämisen määrärahan haku aukeaa toukokuussa 2024. Osa rahoituksesta kohdennetaan ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen edistämiseen ja omaishoitajien jaksamisen tukemiseen.

Lisätiedot:

Muualla verkossa

Kuntaliitto tuottaa ohjeita ja työvälineitä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyörakenteen ja yhdyspintojen suunnittelun tueksi sekä tukee kuntia ja hyvinvointialueita yhteistyön, toimintamallien ja työnjaon suunnittelussa.

Tutustu yhdyspintatyön tukeen liittyviin materiaaleihin ja työvälineisiin (Kuntaliitto).