Alueellinen hyvinvointijohtaminen

Sivun sisältö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoita ovat hyvinvointialueet, kunnat ja  kuntayhtymät sekä maakunnan liitot.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä velvoittaa hyvinvointialueen  edistävän asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 7§ (Finlex)

Lisäksi hyvinvointialueilla, maakunnissa ja seuduilla on useita muita toimijoita, joiden työ liittyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Näitä ovat esimerkiksi sosiaalialan osaamiskeskukset, aluehallintoviranomaiset, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, työ- ja elinkeinotoimistot, järjestöt ja yritykset.

Tutustu Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueella -infograafiin
Hyvinvointialueiden eriarvoisuusinfograafeissa esitellään hyvinvointi- ja terveyseroja alueittain
Tapaturmien ehkäisy hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueen valtuusto päättää strategisen linjan

Hyvinvointialueen valtuusto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla alueella edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valitessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia painoalueita ja hyväksyessään tavoitteet vuotuisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa, valtuusto asettaa eri tehtäväalueille velvoitteen ottaa hyvinvointi- ja terveysnäkökohdat huomioon omissa suunnitelmissaan.
Hyvinvointialueen valtuutetun HYTE-opas (pdf 504 kt)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työkaluja hyvinvointialueilla ja maakunnassa 

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on kuvaus hyvinvointialueen väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Suunnitelmaosassa esitetään tavoitteet ja monialaisia toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Alueellinen kertomus laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Maakuntasuunnitelman ja -ohjelmien avulla maakunnat voivat edistää hyvinvointi- ja terveysnäkökulmien huomioimista. Väestön hyvinvoinnin ja terveyden sisällyttäminen strategisen tason suunnitelma- ja ohjelmatyöhön on keino turvata alueen elinvoimaisuutta.

Maakuntien suunnittelu käsittää maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan. Maakuntasuunnitelma on maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin strateginen perusasiakirja. Siinä määritellään tavoiteltu kehityssuunta, jota tarkistetaan säännöllisesti. Suunnitelmilla ja ohjelmilla on lakiin perustuvat oikeusvaikutukset. Kuntien ja valtion viranomaisten on omissa toimenpiteissään otettava huomioon maakunnan suunnitelmat ja ohjelmat.

Maakunta valmistelee suunnitelmat ja ohjelmat yhteistyössä valtion ja kuntien viranomaisten sekä alueella toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa. Ohjelmia laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelmassa esitetyt kehittämistavoitteet ja -strategiat, alue- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet sekä ohjelmien ympäristövaikutukset.

Ohjelmaperusteista aluepolitiikkaa voidaan toteuttaa myös elinkeinoelämän, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja ns. kolmannen sektorin kanssa. Maakunnan peruslähtökohtana on tiivis vuorovaikutus maakunnan asukkaiden, kuntien ja seutukuntien kanssa.

Hyvinvointialueiden sivuja

Hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen internetsivut

Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
HUS
Helsinki
Itä-Uusimaa
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Keski-Uusimaa
Kymenlaakso
Lappi
Länsi-Uusimaa
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Vantaa ja Kerava
Varsinais-Suomi