Hyvinvointijohtaminen kunnassa

Punainen talo käsissä

Tämän sivun sisältö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Sen tavoitteena on

 • lisätä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä
 • ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä ja
 • vahvistaa osallisuutta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikilla kunnan toimialoilla. Se parantaa kuntalaisten elämänlaatua, lisää työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitsee sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Tutustu Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa -infograafiin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä 

 • Kuntalain (2015) mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen on kunnan perustehtävä. 
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä velvoittaa kunnan 6§ (Finlex)  edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin.
 • Laki hyvinvointialueesta (611/2021) määritellään hyvinvointialueen tehtäviä  hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. (Finlex)

Lue lisää ajankohtaisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen keskeisistä laeista (Sote-uudistus)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aktiivisuus vaihtelee

Infograafissa esitetään tekstin keskeinen sisältö, jossa kuvataan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aktivisuustasoja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aktiivisuus ja toiminta kunnissa voi olla eritasoista. 

 1. Vähimmillään kunta ulkoistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan pelkästään sosiaali- ja terveystoimelle.
 2. Kunta on tietoinen asian tärkeydestä, mutta aktiivista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ei ole.
 3. Kunta seuraa asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi kunnassa on käynnissä yksittäisiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä.
 4. Kunta asettaa tavoitteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämissä, mutta toimenpiteet ovat yhä satunnaisia. Kunta tukee järjestöjen toimintaa.
 5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot kunnassa on nimetty ja resursoitu. Järjestöt ovat toiminnassa kumppaneina. 
 6.  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä johdetaan kunnassa systemaattisesti tavoitteista lähtien ja toiminta on pitkäjänteistä.
 7. Parhaimmillaan kunnan kaikki sektorit ovat mukana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

TEAviisarista voi seurata kunnan terveydenedistämistyön aktiivisuutta eri mittareilla. 
Tutustu oman kuntasi tietoihin TEAviisarissa

Tieto ohjaa suunnittelua  

Kunnan tehtävänä on seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eri väestöryhmissä. Tämä tarkoittaa tiedon tuottamista esimerkiksi sosioekonomisen aseman, koulutustaustan tai asuinalueen mukaan. 

Tieto on strategisten tavoitteiden perusta. Tavoitteiden täytyy perustua paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. 

Toimenpiteet tukevat strategisia tavoitteita. Toimenpiteitä seurataan ja niistä raportoidaan valtuustolle vuosittain. Lisäksi kerran valtuustokaudessa valmistellaan laajempi hyvinvointikertomus. 

Lue lisää hyvinvointikertomuksesta

Kunnanvaltuusto tekee strategiset päätökset

Kunnan ylin johto eli kunnanvaltuusto on vastuussa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. 

Valtuusto velvoittaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan.

Kunnanvaltuuston tehtävänä on myös varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ja vastuista sovitaan selkeästi.

Johtoryhmä ja hyvinvointiryhmä vastaavat toteutuksesta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen osallistuvat kaikki kunnan eri toimialat. Kunnan johtoryhmä koordinoi toimintaa ja varmistaa ohjauksen ja resurssit. 

Suurissa kunnissa tarvitaan usein johtoryhmän lisäksi hyvinvointiryhmä, johon kuuluu eri hallinnonalojen edustajia. Hyvinvointiryhmä vastaa käytännön toiminnan toteutuksesta eri toimialoilla. 

Hyvinvointiryhmän lisäksi kunnissa on monialaisia työryhmiä, esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostot.

Lue lisää kunnan monialaisista ryhmistä
Lue lisää esimerkkejä siitä, kuinka hyvinvointi on liitetty toiminnan ja talouden suunnitteluun

Luottamushenkilöt mahdollistavat työn

Luottamushenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että strategisista painopisteistä pidetään kiinni erityisesti silloin, kun kohdennetaan resursseja. Tehtävänä on lisäksi huolehtia, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ja vastuista sovitaan selkeästi.

Lue lisää luottamushenkilöiden roolista

Hyvinvointikoordinaattori yhteistyön edistäjänä

Hyvinvointikoordinaattori on keskeinen kunnan eri toimialoja yhdistävä sekä alueellista yhteistyötä koordinoiva toimija. 

Jo  88 % kunnista on nimennyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin tai vastaavan (TEAviisari 2021). 

Lue lisää hyvinvointikoordinaattorin tehtävästä

Ennakkoarvioinnilla huomioidaan päätösten vaikutukset kuntalaisiin

Kunnassa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat

 • elinympäristöön (yhdyskuntasuunnittelu, liikenneratkaisut)
 • elinoloihin (asumisolosuhteet, työllisyys ja työolot)
 • perheiden hyvinvointiin (toimeentulo, hyvinvointituen antaminen, yhteisöllisyyden tukeminen)
 • terveyttä edistäviin elintapoihin (liikuntamahdollisuudet, paikalliset ravitsemuspolitiikan painotukset, päihteiden käytön ehkäisy)
 • palvelujärjestelmän toimivuuteen, laatuun ja saatavuuteen.

Päätöksenteossa ja ratkaisujen valmistelussa täytyy arvioida päätösten vaikutuksia väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 

Lue lisää päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista

Hyvinvointia edistetään yhteistyöllä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa vaatii yhteistyötä eri toimialojen välillä. 
Yhteistyötä tarvitaan myös kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi 

 • järjestöt
 • seurakunnat
 • yritykset ja 
 • alueelliset toimijat kuten oppilaitokset, sairaanhoitopiirit, osaamiskeskukset ja maakuntaliitot. 

Seuraavat kysymykset auttavat hahmottamaan yhteistyötä:

 • Mikä on yhteinen tavoite, johon kaikki ovat valmiita sitoutumaan?
 • Keitä ovat yhteistyökumppanit? Ovatko mukana kaikki, joita asia koskee?
 • Mitä konkreettisesti tehdään?
 • Mikä on yhteinen foorumi? Mitkä rakenteet tukevat yhteistyötä?
 • Miten vastuut ja roolit jakaantuvat?
 • Miten varmistetaan eri toimijoiden motivaatio? Miten toimijat hyötyvät yhteistyöstä?

Lue lisää yhteistyöstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Tarkastuslautakunta hyvinvoinnin valvojana

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan muun muassa arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa. 
Tällä oikeutuksella tarkastuslautakunta voi ottaa aktiivisesti kantaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaan ja kunnan asettamien tavoitteiden toteutumiseen kunnassa.