Äldre personers välbefinnande i kommunen

Kommunen har en viktig uppgift att främja de äldre invånarnas välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga tillsammans med andra aktörer.

En åldersvänlig kommun skapar möjligheter till ett gott liv

I en åldersvänlig kommun lyssnar man på de äldre invånarnas önskemål och behov så att de har möjlighet till ett liv på sina egna villkor.

Merparten av servicen som äldre personer använder består inte av social- och hälsovårdstjänster. Kommunen har en stor inflytande över

 • vilka servicen kommunen erbjuder
 • hur lätt det är att få tillgång till tjänster
 • hur nära och tillgängliga tjänsterna är
 • hur tydlig och fungerande helhet tjänsterna utgör.

Servicen kan vara lättillgängliga på många sätt. De kan finnas fysiskt nära, komma till klienten eller bestå av e-tjänster som är oberoende av plats.

Mer information om åldersvänlighet:

En aktiv och social kommun är bra även för äldre

När kommunen satsar jämlikt på invånarnas välfärd kan även äldre personer vara delaktiga i samhället. Känslan av delaktighet stärker välbefinnandet och förebygger ensamhet.

Det lönar sig för kommunen att

 • ordna lokaler och arrangemang där invånarna kan mötas och utföra gemensamma aktiviteter
 • skapa goda förutsättningar för medborgarorganisationer och frivilligarbete att verka i regionen
 • erbjuda äldre personer möjligheter att studera, motionera och ägna sig åt kulturella aktiviteter
 • låta äldre komma till tals i det kommunala beslutsfattandet, till exempel i kommunfullmäktige och i äldreråd
 • ta hänsyn till hur besluten påverkar de äldre.

See fler tips:
Checklista för kommunala beslutsfattare – så här skapar du en åldersvänlig kommun

Många kommuner har utarbetat ett äldrepolitiskt program som samlar hela kommunen kring det som rör äldre.

Kommunen kan stärka invånarnas psykiska hälsa

Bekanta dig med hur kommunen kan stärka invånarnas psykiska hälsa som en del av arbetet för att främja välmående och hälsa. Checklistan stöder kommunen i utarbetandet av strategiska riktlinjer samt identifieringen av styrkor och utvecklingsbehov.
En cheklista om hur kommunen kan stärka invånarnas psykiska hälsa (på finska, MIELI Suomen Mielenterveys ry)

Hur hittar man äldre som behöver särskilt stöd?

De äldre som är mest utsatta behöver särskilt stöd och omsorg. För att hitta dessa människor underlättar det till exempel med

 • hembesök som främjar välbefinnandet
 • uppsökande verksamhet bland äldre 
 • rådgivning och klienthandledning
 • yrkespersoner som i sitt arbete möter äldre människor
 • orosanmälningar

Samarbetet med organisationer som arbetar med den äldre befolkningen kan hjälpa till att nå äldre personer som behöver stöd och stärka deras livshantering. Tidigt ingripande i riskfaktorer förhindrar att problemen fördjupas och fortsätter, och minskar människors lidande, funktionshinder och behovet av tunga tjänster.
Läs mer om samarbetet med organisationer att nå äldre personer som behöver stöd (på finska, Innokylä)

Vem som helst kan göra en orosanmälan. Med denna anmälan kan man berätta om en äldre person som verkar vara oförmögen att sköta om sin hälsa och säkerhet eller som riskerar att bli illa behandlad eller försummad.
Ett exempel av orosanmälan (Helsingfors stad)

Se även

Ledningen av främjandet av hälsa och välfärd webbplats