Lastensuojelu

Asfaltissa on kuva lapsesta ja aikuisesta.

Lastensuojelun työprosessit, lainsäädäntö, työn tuki ja lomakkeet on koottu Lastensuojelun käsikirjaan. Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.
Lastensuojelun käsikirja

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus 

  • turvalliseen kasvuympäristöön
  • tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen 
  • erityiseen suojeluun

Lastensuojelulla on kolme perustehtävää

  • lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen
  • vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä
  • varsinainen lasten suojelutehtävä

Lastensuojelu koskee koko yhteiskuntaa

Lastensuojelulaki määrittelee lastensuojelun laajasti. Lapsen oikeuksien toteuttaminen koskee myös muuta lainsäädäntöä ja viranomaisia sekä koko yhteiskuntaa.
Lastensuojelulaki (Finlex)

Lapsen oikeuksista on säädetty Suomen perustuslaissa, Suomea sitovissa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa. Ne velvoittavat asettamaan lapsen edun etusijalle kaikessa viranomaistoiminnassa.

Vastuu lapsen hyvinvoinnista

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. 

  • Vanhempien velvollisuus on vastata lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. 
  • Vanhemmilla on oikeus määrätä siitä, miten lapsen kasvatus ja huolenpito järjestetään. 

Lastensuojelulain mukaan yhteiskunnan täytyy tukea vanhempia tässä tehtävässä ja tarjota perheelle tarpeellista apua riittävän varhain. Tarvittaessa perhe täytyy ohjata lastensuojelun piiriin.
Lastensuojelulaki 2 § (Finlex)

Kun lastensuojelun viranomainen puuttuu perheen yksityisyyteen, täytyy aina ottaa huomioon vanhempien ensisijainen velvollisuus ja oikeus päättää lapsensa hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. Viranomaisen täytyy kaikin tavoin tukea vanhempien kasvatustehtävää myös silloin, kun lapsi ja perhe saavat lastensuojelun palveluja. Viranomaisen täytyy myös tarjota perheelle apua oma-aloitteisesti.

Ehkäisevä lastensuojelu

Ehkäisevä lastensuojelu tarjoaa apua ja tukea riittävän varhain. Se ehkäisee ongelmien syntymistä tai pahenemista. Neuvolat, varhaiskasvatus ja koulut ovat tässä tärkeässä roolissa. 

Monilla yhteiskunnallisilla päätöksillä on suora vaikutus lasten elämään. Niitä ovat esimerkiksi liikenneratkaisut, alkoholipolitiikka ja vanhempien työssäkäyntiin liittyvät ratkaisut.

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu on yhteistyötä lapsen, perheen ja verkostojen kanssa. Työssä on tärkeintä pyrkiä suojelemaan lasta ja vahvistamaan perheen toimintakykyä oikeanlaisella ja oikea-aikaisella tuella.

Lastensuojeluun kuuluu myös mahdollisuus käyttää lakiin perustuvaa viranomaisvaltaa lapsen edun varmistamiseksi. Viranomaisen toiminnan pitää olla läpinäkyvää, lapsen edun mukaista ja hyvin perusteltua. Kaikessa toiminnassa täytyy pyrkiä löytämään ratkaisut yhteistyössä lapsen ja hänen läheistensä kanssa. 

Lapsen asiakasprosessista vastaa sosiaalityöntekijä. Työtä tehdään monitoimijaisena tiiminä. Tiimi ottaa yhdessä vastuuta lasten ja perheiden tukemisesta. Lastensuojelun tiimi voi koordinoida myös lapsen ja perheen palveluiden kokonaisuutta.

Lastensuojelu suojelee lasta silloin kun muiden palvelujen tarjoama tuki ei riitä. Näissäkin tilanteissa periaatteena on, että lastensuojelu täydentää muiden toimijoiden tarjoamaa tukea. 

On tärkeää, että erityisesti lapsen arkiympäristöissä toimivat tahot ovat tiiviisti lapsen ja perheen tukena silloinkin kun lastensuojelua tarvitaan. Yhteistyössä tarvitaan hyvää tiedonkulkua, yhteisten tavoitteiden asettamista ja työskentelyn jatkuvuutta.