Barnskydd

Syftet med barnskyddet är att trygga barnets rätt  

  • till en trygg uppväxtmiljö
  • en harmonisk och mångsidig utveckling 
  • till särskilt skydd.

Barnskyddet har tre grundläggande uppgifter

  • att påverka barnens allmänna uppväxtförhållanden
  • stöda föräldrarna vid fostran av barn
  • det egentliga uppdraget att skydda barn.

Barnskyddet gäller hela samhället

Barnskyddslagen definierar barnskyddet omfattande. Tillgodoseendet av barnets rättigheter gäller även den övriga lagstiftningen och myndigheterna samt hela samhället.
Barnskyddslagen (Finlex)

Bestämmelser om barnets rättigheter finns i Finlands grundlag, Europeiska människorättskonventionen, som är bindande för Finland, och FN:s konvention om barnets rättigheter. De förpliktar till att prioritera barnets bästa i all myndighetsverksamhet.

Ansvar för barnets välfärd

Barnets föräldrar och vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets välfärd. 

  • Föräldrarna är skyldiga att svara för barnets fostran och omsorg. 
  • Föräldrarna har rätt att bestämma hur barnets fostran och omsorg ordnas.

Enligt barnskyddslagen ska samhället stödja föräldrarna i deras uppgift som fostrare och erbjuda familjen nödvändig hjälp i ett tillräckligt tidigt skede. Vid behov ska familjen hänvisas till barnskyddet.
Barnskyddslagen 2 § (Finlex)

När en barnskyddsmyndighet ingriper i familjens integritet ska föräldrarnas primära skyldighet och rätt att besluta om sitt barns välfärd och fostran alltid beaktas.

Myndigheten ska på alla sätt stödja föräldrarna i fostran av barnet också då barnet och familjen får barnskyddstjänster. Myndigheten ska också erbjuda familjen hjälp på eget initiativ.

Förebyggande barnskydd

Förebyggande barnskydd erbjuder hjälp och stöd i ett tillräckligt tidigt skede, vilket förhindrar att problem uppstår eller att de förvärras. Rådgivningarna, småbarnspedagogiken och skolorna har en viktig roll i detta.

Många samhälleliga beslut har en direkt inverkan på barnens liv. Sådana är till exempel trafiklösningar, alkoholpolitiken och lösningar med anknytning till föräldrarnas arbete.

Barn- och familjeinriktat barnskydd

Barn- och familjeinriktat barnskydd innebär samarbete mellan barn, familjer och nätverk. Det viktigaste i arbetet är att försöka skydda barnet och stärka familjens funktionsförmåga med rätt slags stöd som sätts in i rätt tid.

Till barnskyddet hör även möjligheten att utöva lagstadgad myndighetsmakt för att säkerställa barnets bästa. Myndighetens verksamhet ska vara transparent, förenlig med barnets bästa och välgrundad. I all verksamhet bör man sträva efter att hitta lösningar i samarbete med barnet och barnets anhöriga.

Socialarbetaren ansvarar för barnets klientprocess. Arbetet utförs i ett sektorövergripande team. Teamet tar tillsammans ansvar för att stöda barn och familjer. Barnskyddsteamet kan också koordinera barnets eller familjens helhet av tjänster.

Barnskyddet skyddar barnet när det stöd som annan service erbjuder inte räcker till. Även i dessa situationer är principen att barnskyddet kompletterar det stöd som erbjuds av andra aktörer.

Det är viktigt att i synnerhet de aktörer som verkar i barnets vardagsmiljö aktivt stöder barnet och familjen även då när det behövs barnskydd. Inom samarbetet behövs god kommunikation, gemensamma mål och kontinuitet i arbetet. 
 

Handboken för barnskyddet är avsedd för dem som arbetar med barnskydd och utgör ett stöd vid utveckling och klientarbete. 
Handbok för barnskyddet