Lastensuojeluilmoitus

Miten teen lastensuojeluilmoituksen?

Tee lastensuojeluilmoitus viipymättä. Nopea toiminta on erityisen tärkeää silloin, kun asiaan liittyy rikos.

 • Tee ilmoitus ensisijaisesti lapsen asuinkunnan hyvinvointialueelle. Katso tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot oman hyvinvointialueesi verkkosivuilta.
 • Ota yhteyttä hyvinvointialueen sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen (112), jos tilanne on kiireellinen tai teet ilmoituksen virka-ajan ulkopuolella.
 • Soita hätänumeroon 112, jos tilanne on kiireellinen etkä voi selvittää lapsen asuinpaikkaa tai hyvinvointialueen lastensuojelun yhteystietoja.

Voit tehdä ilmoituksen hyvinvointialueelle

 • puhelimitse
 • kirjallisesti lomakkeella (THL:n pdf-muodossa oleva lomake on vain tulostettava tai tallennetteva lomake. Joidenkin hyvinvointialueiden verkkosivuilta löydät sähköisen lomakkeen, jolla voit tehdä lastensuojeluilmoituksen.)
 • käymällä virastossa.

Älä koskaan tee lastensuojeluilmoitusta suojaamattomalla sähköpostilla. Ilmoituksen tiedot ovat arkaluonteisia.

THL:n tai hyvinvointialueen lomaketta voi käyttää, jos se helpottaa ilmoituksen tekemistä tai jos haluaa varmistaa, että ilmoitus kirjataan sanatarkasti oikein. Lomakkeen käyttäminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Myös puhelinsoitto riittää. Löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta yhteystiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

THL ei tutki tai selvitä lastensuojeluilmoituksia vaan lomake tulee toimittaa lapsen asuinkunnan hyvinvointialueelle.
Lastensuojeluilmoituslomake (THL)

Mitä minun täytyy kertoa?

Kerro

 • tiedossasi olevat lapsen henkilötiedot
 • ilmoituksen syy
 • onko lapselle tai hänen huoltajalleen kerrottu lastensuojeluilmoituksesta

Milloin täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus?

Tee lastensuojeluilmoitus, kun epäilet, että lapsen lastensuojelun tarve pitäisi selvittää.

Ilmoituksen taustalla voi olla hyvin erilaisia seikkoja. Niitä voivat olla esimerkiksi

 • lapsen tarpeiden laiminlyönti
 • lapsen heitteillejättö
 • pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö, tai niiden uhka (Ilmoitusvelvollisuus lapseen kohdistuvasta väkivallasta)
 • puutteet hoidossa tai huolenpidossa
 • lapsen huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat, jaksamattomuus, oman hoidon laiminlyöminen
 • arjen tukiverkon puute, jos se vaarantaa lapsen hyvinvoinnin
 • lapsen oma päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat, rikoksilla oireilu tai itsetuhoisuus
 • vanhemman ja lapsen väliset vakavat vuorovaikutusongelmat
 • jatkuva koulunkäynnin laiminlyönti
  • jos yksilöllisen oppilashuollon tarve johtuu vain oppimisvaikeuksista tai esimerkiksi terveydentilaa heikentävistä tekijöistä kouluympäristössä, ei asioita ole yleensä perusteltua "delegoida" lastensuojelulle (Eduskunnan apulaisoikeusasiamies EOAK/6885/2019, oikeusasiamies.fi)
  • perusteet lastensuojeluilmoituksen tekemiselle täyttyvät, jos koulu ei pysty omalla tuellaan ja oppilashuollon palveluiden avulla turvaamaan lapsen koulunkäyntiä ja vanhemmat suhtautuvat asiaan välinpitämättömästi (Räty 2023, s. 254)
 • lapsen suhteeton vastuu perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi
 • heikko taloudellinen tilanne, joka vaarantaa lapsen huolenpidon tai kehityksen

Jos et ole varma, pitäisikö lastensuojeluilmoitus tehdä, kysy ensin neuvoa sosiaalityöntekijältä kertomatta lapsen henkilöllisyyttä

Tärkeintä on, että teet ilmoituksen viipymättä. Sosiaalihuollon ammattilaiset arvioivat, johtaako ilmoitus kiireellisiin toimenpiteisiin. Sinun ei tarvitse huolehtia siitä.

Älä jätä ilmoitusta tekemättä, vaikka arvelisitkin, että joku muu on jo tehnyt ilmoituksen. Älä myöskään jätä ilmoitusta tekemättä, vaikka tietäisit, että perhe on jo lastensuojelun asiakas. Uusi ilmoitus tai useat ilmoitukset auttavat näkemään kokonaistilanteen paremmin.

Kuka voi tehdä lastensuojeluilmoituksen?

Kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen voivat tehdä esimerkiksi

 • lapsi itse
 • hänen vanhempansa
 • naapuri
 • läheinen
 • muu henkilö, joka on huolissaan lapsesta

Näillä ihmisillä ei ole kuitenkaan ilmoitusvelvollisuutta. Vaitiolovelvollisuus ei estä tekemästä lastensuojeluilmoitusta. 

Kenellä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus?

Suomessa monien tahojen työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Näitä tahoja ovat

 • sosiaali- ja terveydenhuolto ja lasten päivähoito
 • sosiaali- tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja
 • opetustoimi
 • nuorisotoimi
 • opetuksen tai koulutuksen järjestäjä
 • poliisitoimi
 • Rikosseuraamuslaitos
 • palo- ja pelastustoimi
 • seurakunta
 • muu uskonnollinen yhdyskunta
 • vastaanottokeskus
 • hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö
 • koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa tarjoava yksikkö
 • Tulli
 • Rajavartiolaitos
 • ulosottoviranomainen
 • Kansaneläkelaitos

Sinulla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos

 • työskentelet yllämainitun tahon palveluksessa vakituisesti, määräaikaisesti tai sijaisena
 • olet luottamustoimessa jossakin tahossa
 • työskentelet vastaavissa tehtävissä itsenäisenä ammatinharjoittajana
 • sinulla toimeksiantosuhde jonkun tahon kanssa
 • olet perheneuvoja
 • olet terveydenhuollon ammattilainen

Sinun täytyy tehdä ilmoitus viipymättä. Velvollisuus koskee myös sijaisia. Vaitiolovelvollisuus ei estä tekemästä lastensuojeluilmoitusta. Ainoan poikkeuksen tähän tekee papin rippisalaisuus.

Jos arvelet, että lapsi on lastensuojelun tarpeessa, sinun täytyy tehdä ilmoitus. Et saa delegoida ilmoituksen tekemistä esimerkiksi esimiehellesi, sillä se voi viivästyttää ilmoitusta.
Lastensuojeluilmoituksen tekemisessä pitää olla matala kynnys. Jos et ole varma, pitäisikö sinun tehdä lastensuojeluilmoitus, kysy asiaa kunnan sosiaalityöntekijältä kertomatta lapsen henkilöllisyyttä.

Voit myös täyttää ilmoitusvelvollisuutesi ottamalla yhteyttä sosiaalihuoltoon yhdessä lapsen tai hänen huoltajansa kanssa. 

Estääkö vaitiolovelvollisuus ilmoituksen tekemisen?

Vaitiolovelvollisuus ei estä tekemästä lastensuojeluilmoitusta. Sinun täytyy tehdä ilmoitus, jos lapsen tilanne niin vaatii. Ainoan poikkeuksen tähän tekee papin rippisalaisuus.
Rippisalaisuus

Saako perhe tietää ilmoittajan?

Jos sinulla on ilmoitusvelvollisuus, et voi tehdä ilmoitusta anonyymisti. Huoltajalla ja lapsella on oikeus tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt.

Jos sinulla ei ole työn puolesta velvollisuutta tehdä lastensuojeluilmoitusta, voit tehdä sen nimettömänä. Jos sosiaalitoimen työntekijä tietää henkilöllisyytesi, hän ei voi luvata, että tieto salataan lapselta ja hänen huoltajaltaan. Heillä on pääsääntöisesti oikeus tietää, kuka on tehnyt lastensuojeluilmoituksen.

On kuitenkin tilanteita, joissa henkilöllisyyden paljastaminen voisi vaarantaa lapsen edun tai ilmoittajan turvallisuuden. Lapsen etu voi vaarantua esimerkiksi silloin, jos joku hänelle läheinen henkilö tekee lastensuojeluilmoituksen, ja ilmoittajan henkilötietojen antaminen johtaisi tämän tärkeän ihmissuhteen katkeamiseen.

Muita syitä salaamiseen voivat olla esimerkiksi väkivallan tai muiden vastatoimenpiteiden uhka. Silloin ilmoituksen tekijää voidaan suojella.

Joissain yksittäistapauksissa tiedon antaminen saattaisi vaarantaa lastensuojelun tarkoituksen toteutumisen. Läheiset voivat esimerkiksi viedä lapsen pois maasta tai yrittää estää lastensuojelun tarpeen selvittämisen. Tällöin tietoja voidaan jättää antamatta.

Jos ilmoituksen tekijän henkilöllisyys salataan, sosiaalitoimen työntekijän täytyy merkitä muistiin salaamisen perusteet.
Julkisuuslaki 11 § 2 momentti (Finlex)

Pitääkö huoltajalle tai lapselle kertoa lastensuojeluilmoituksen tekemisestä?

Jos jokin asia lapsen tilanteessa herättää huolta, se kannattaa ottaa puheeksi jo varhain. Lapsen ja huoltajien kanssa on hyvä keskustella lastensuojeluilmoituksesta ja ilmoituksen syystä mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen. Huoltajille on myös tärkeää kertoa velvollisuudesta tehdä lastensuojeluilmoitus. 

Mitään ehdotonta ohjenuoraa keskustelun toteuttamiseen ei kuitenkaan ole, vaan asiassa on syytä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Kiireellisessä tilanteessa ilmoitus on aina tehtävä välittömästi, vaikkei asiasta ole ollut mahdollista keskustella etukäteen. Muussakaan tilanteessa ilmoituksen tekemistä ei saa aiheetta viivästyttää. 

On myös erityistilanteita, joissa ilmoituksen tekemisestä ei pidä keskustella etukäteen. Jos epäilet, että lapsi on joutunut pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, ota yhteyttä lastensuojeluun ilman, että keskustelet lapsen tai hänen huoltajansa kanssa. Voit aluksi myös kysyä neuvoa lastensuojelusta kertomatta lapsen henkilöllisyyttä.
Väkivaltaepäilyn herääminen

Miten ja mihin ilmoitusta koskevat tiedot kirjataan?

Lastensuojeluilmoitukset talletetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin.

Myös puhelimitse saapuneet ilmoitukset tulevat aina kirjalliseen muotoon.
Lastensuojelulaki 33 § (Finlex)

Lastensuojelun työntekijän täytyy merkitä lasta koskeviin asiakasasiakirjoihin asiakkuuden vireille tulosta lähtien 

 • kaikki lastensuojelutoimenpiteisiin vaikuttavat tiedot sekä
 • toimenpiteiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot.

Lastensuojeluasian vireilletulo
Lastensuojelulaki 33 § (Finlex)

Myös ilmoituksen tekijä kirjaa tiedon ilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä lasta koskeviin asiapapereihin, jos sillä on merkitystä tuon tahon toiminnan hoitamiseksi tai lapselle kuuluvan palvelun järjestämiseksi.

Terveydenhuollossa merkintä tehdään lapsen potilaskertomukseen. Koulussa merkintä tehdään joko oppilaskohtaisen oppilashuoltotyön rekisteriin tai oppilashuollon ammattihenkilön ylläpitämään rekisteriin. Se riippuu siitä, kuka on tehnyt ilmoituksen ja miten sitä on käsitelty. Kun ilmoitus on tehty aikuisten palveluista, tieto lastensuojeluilmoituksesta merkitään vain, jos sillä on merkitystä aikuisen palvelu- tai hoitosuhteeseen. 

Mitä tapahtuu lastensuojeluilmoituksen jälkeen?

Ensimmäisenä lastensuojelun sosiaalityöntekijät arvioivat, onko lapsi kiireellisen lastensuojelun tarpeessa. Lisäksi he tekevät palvelutarpeen arvioinnin ja selvittävät lastensuojelun tarpeen. 

Ilmoittajalle ei ilmoituksen tekemisen johdosta synny oikeutta saada salassapidettävää tietoa lastensuojelusta.

Lähteitä ja kirjallisuutta